Zákon č. 581/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe

Čiastka 237/2003
Platnosť od 28.12.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej úni