Zákon č. 431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

okrem § 3 ods. 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004