Rozhodnutie č. 220/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 93/2002
Platnosť od 30.04.2002

OBSAH

220

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 22. apríla 2002

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 29. júna 2002;

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Jozef Migaš v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2002 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. júna 2002

Obec, mesto Volí sa Okres Kraj
Mestská časť Bratislava-Lamač starosta Bratislava IV Bratislavský kraj
Jánovce starosta Galanta Trnavský kraj
Tomášikovo starosta
Nové Sady poslanec Nitra Nitriansky kraj
Zubrohlava starosta Námestovo Žilinský kraj
Selce starosta Poltár Banskobystrický kraj
Žiar poslanci Revúca
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce starosta Košice I Košický kraj
Mestská časť Košice-Šebastovce starosta Košice IV
Moldava nad Bodvou poslanec Košice-okolie
Leles starosta Trebišov

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2002 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. júna 2002

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
55 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec mestská časť 5. 5. 2002
45 dní 9 - 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné, miestne zastupiteľstvo 15. 5. 2002
36 dní 16 - 2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 24. 5. 2002
21 - 1,2
36 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 24. 5. 2002
32 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 28. 5. 2002
28 dní 17 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce, mestskej časti miestna volebná komisia 1. 6. 2002
22 - 2
26 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce starosta mestskej časti 3. 6. 2002
22 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 7. 6. 2002
19 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 10. 6. 2002
15 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mestská časť 14. 6. 2002
12 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 17.6.2002
10 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 19. 6. 2002
8 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 21.6. 2002
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 27. 6. 2002
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 29. 6. 2002