Oznámenie č. 407/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999

Čiastka 165/2001
Platnosť od 17.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 protokol nadobudol platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 2001.

407

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. marca 2001 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999.

V súlade s článkom 2 protokol nadobudol platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 2001.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany") sa dohodli, že upravia ročný počet občanov, ktorí môžu byť zamestnaní na území štátu druhej zmluvnej strany, a zjednodušia metódu zmeny ročného počtu takým spôsobom, že toto právo ďalej bude v právomoci orgánov zmluvných strán zodpovedných za vykonávanie dohody.

Vedené týmto želaním zmluvné strany menia Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov podpísanú v Bratislave 12. februára 1999 takto:

Článok 1

1. Článok 4 ods. 1 sa mení takto:

„Ročný počet občanov stanovený na rok 2001 sa určuje bez ohľadu na situáciu na trhu práce pre štáty obidvoch zmluvných strán takto:

a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) 800 občanov,

b) podľa článku 3 ods. 1 písm. b) 200 občanov.".

2. Článok 4 ods. 3 sa mení takto:

„Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonávanie dohody môžu zmeny ročného počtu osôb na nasledujúci rok dohodnúť najneskôr do 1. júla bežného kalendárneho roku výmenou listov.".

Článok 2

Tento protokol podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu.

Dané v Bratislave 8. marca 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

György Matolcsy v. r.