Oznámenie č. 38/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999

Čiastka 16/2001
Platnosť od 07.02.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 19. novembra 2000 v súlade s článkom 10 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 20. decembra 2000 v súlade s článkom 10 ods. 3.

38

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1999 na 87. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 624 zo 7. decembra 1999 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 9. decembra 1999. Ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 20. decembra 1999.

Dohovor nadobudol platnosť 19. novembra 2000 v súlade s článkom 10 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 20. decembra 2000 v súlade s článkom 10 ods. 3.

DOHOVOR 182

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 19991)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla na svojom osemdesiatom siedmom zasadnutí 1. júna 1999,

berúc do úvahy potrebu prijatia nových dokumentov s cieľom zákazu a účinného odstránenia najhorších foriem detskej práce ako hlavnej priority vnútroštátnych i medzinárodných aktivít vrátane medzinárodnej spolupráce a pomoci, na doplnenie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania z roku 19732) a Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania z roku 1973, ktoré zostávajú základnými dokumentmi o detskej práci,

berúc do úvahy, že účinné odstránenie najhorších foriem detskej práce si vyžaduje okamžité a spoločné aktivity s osobitným dôrazom na význam bezplatného základného vzdelávania a potrebu uchrániť pred takými formami práce dotknuté deti a poskytnúť im rehabilitáciu a začlenenie sa do spoločnosti pri zohľadnení potrieb ich rodín,

pripomínajúc rezolúciu o odstránení detskej práce, ktorú Medzinárodná konferencia práce3) prijala na svojom osemdesiatom treťom zasadnutí v roku 1996,

uznávajúc, že detská práca je vo veľkej miere zapríčinená chudobou a že dlhodobé riešenie spočíva v trvalo udržateľnom hospodárskom raste vedúcom k spoločenskému pokroku, a najmä k zmierneniu chudoby a k všeobecnému vzdelaniu,

pripomínajúc Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa,4) prijatý 20. novembra 1989 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov,

pripomínajúc Deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a jej následné opatrenia, ktorú Medzinárodná konferencia práce prijala na svojom osemdesiatom šiestom zasadnutí v roku 1998,

pripomínajúc, že niektoré z najhorších foriem detskej práce sú pokryté inými medzinárodnými dokumentmi, najmä Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci z roku 19305) a Dodatkovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi, ako aj inštitúcií a praktík podobných otroctvu z roku 1956,6)

rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa detskej práce, čo je štvrtý bod programu zasadnutia,

určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma7) sedemnásteho júna tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať aj ako Dohovor o najhorších formách detskej práce8) z roku 1999.

Článok 1

Každý člen,9) ktorý ratifikuje tento dohovor, prijme okamžité a účinné opatrenia na zabezpečenie zákazu a odstránenie najhorších foriem detskej práce ako naliehavú záležitosť.

Článok 2

Na účely tohto dohovoru sa výraz „dieťa“ vzťahuje na všetky osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku.

Článok 3

Na účely tohto dohovoru výraz „najhoršie formy detskej práce“ zahŕňa:

a) všetky formy otroctva alebo podobné praktiky otroctva, také, ako sú predaj a obchodovanie s deťmi,10) služba pre dlhy a nevoľníctvo,11) nútená alebo povinná práca12) vrátane núteného alebo povinného náboru detí s cieľom využívať ich v ozbrojených konfliktoch,13)

b) využívanie, získavanie alebo ponúkanie dieťaťa na prostitúciu, na výrobu pornografie alebo na pornografické predstavenia,14)

c) využívanie, získavanie a ponúkanie dieťaťa na nezákonnú činnosť, najmä na takú činnosť, akou je výroba a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami a ako ju definujú príslušné medzinárodné zmluvy,15)

d) prácu, ktorá by svojou povahou alebo okolnosťami, za ktorých sa vykonáva, mohla ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo morálku dieťaťa.16)

Článok 4

1. Vnútroštátne zákony alebo predpisy, alebo príslušný úrad, po konzultácii s dotknutými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov,17) určia druhy práce uvedené v článku 3 písm. d), berúc do úvahy príslušné medzinárodné normy, a najmä odseky 3 a 4 Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce o najhorších formách detskej práce18) z roku 1999.

2. Príslušný úrad po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov zistí, kde sa takto určené druhy práce vyskytujú.

3. Zoznam druhov práce uvedených v odseku 1 tohto článku sa pravidelne preskúmava a v prípade potreby ho príslušný úrad zreviduje po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

Článok 5

Každý člen po konzultácii s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov zriadi alebo ustanoví primerané mechanizmy na dohľad19) nad uplatňovaním ustanovení predpisov, ktorými sa účinne vykonáva tento dohovor.

Článok 6

1. Každý člen vypracuje a uplatní akčné programy zamerané v prvom rade na odstránenie najhorších foriem detskej práce.

2. Tieto akčné programy sa vypracujú a uplatnia v konzultácii s príslušnými vládnymi inštitúciami a organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, v prípade potreby so zohľadnením názorov iných zainteresovaných skupín.

Článok 7

1. Každý člen prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie efektívneho uplatňovania a presadzovania ustanovení predpisov, ktorými sa účinne vykonáva tento dohovor, vrátane zavedenia a v prípade potreby aj aplikácie trestných a iných postihov.

2. Každý člen prijme pri odstraňovaní detskej práce časovo záväzné a účinné opatrenia so zreteľom na význam vzdelávania a zamerané na:

a) zabránenie tomu, aby sa deti využívali na najhoršie formy detskej práce,

b) poskytovanie potrebnej a primeranej priamej pomoci na uchránenie detí pred najhoršími formami detskej práce a pomoc pri ich rehabilitácii a začlenení do spoločnosti,

c) zabezpečenie prístupu k bezplatnému základnému vzdelávaniu a tam, kde je to možné a vhodné, aj na odbornú prípravu pre všetky deti s cieľom uchrániť ich pred najhoršími formami detskej práce,

d) identifikovanie a nadviazanie kontaktu s deťmi vystavenými osobitným rizikám,

e) zohľadnenie osobitnej situácie dievčat.

3. Každý člen určí príslušný úrad zodpovedný za uplatňovanie ustanovení predpisov, ktorými sa dohovor účinne vykonáva.

Článok 8

Členovia podľa potreby prijmú opatrenia na vzájomnú pomoc pri účinnom vykonávaní ustanovení tohto dohovoru prostredníctvom intenzívnej medzinárodnej spolupráce a/alebo pomoci vrátane podpory sociálneho a ekonomického rozvoja, programov na odstránenie chudoby a programov všeobecného vzdelávania.

Článok 9

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.

Článok 10

1. Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

2. Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.

3. Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.

Článok 11

1. Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Takéto vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na obdobie ďalších desiatich rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 12

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.

2. Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, od ktorého dohovor nadobudne platnosť.

Článok 13

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 14

Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.

Článok 15

1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok okamžité vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 11, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,

b) odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ratifikácii zo strany členov.

2. Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a v terajšom obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.

Článok 16

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a jednomyseľne sa prijal v priebehu osemdesiateho siedmeho zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve a bolo vyhlásené za skončené sedemnásteho júna 1999.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy osemnásteho júna 1999:

prezident konferencie
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce
JUAN SOMAVIA

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident Medzinárodnej konferencie práce a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

DOMINICK DEVLIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Anglické znenie textu

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) V tomto oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uvádza slovenský preklad pôvodného textu dohovoru; v prílohe k tomuto oznámeniu sa uvádza pôvodný text dohovoru v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku v súlade s čl. 16 dohovoru, ako aj v súlade s § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. Príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce je druhom medzinárodnej pracovnej normy – druhom medzinárodnej zmluvy, najmä podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (1969), porov. vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb. Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala 17. júna 1999 aj Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 190 z roku 1999, ktoré dopĺňa Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999. Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce ako druh medzinárodných pracovných noriem členovia (členské štáty) Medzinárodnej organizácie práce neratifikujú, pretože odporúčania nie sú druhmi zmlúv, najmä podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (1969), porov. vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb., a ani ich tieto odporúčania nezaväzujú. V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. v znení zákona č. 44/1998 Z. z. sa odporúčania Medzinárodnej organizácie práce nezverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Členovia (členské štáty) Medzinárodnej organizácie práce v súlade s článkom 19 ods. 6 písm. d) Ústavy Medzinárodnej organizácie práce [XIII. časť (čl. 387 až 427) Mierovej zmluvy medzi spojenými a združenými mocnosťami a Nemeckom a protokol (podpísané vo Versailles 28. júna 1919), porov. č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav]1a) okrem záväzku predložiť odporúčanie príslušnému orgánu alebo orgánom, do ktorých právomoci dané odporúčanie patrí, sa zaväzujú, že oboznámia generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce vo vhodnom čase podľa požiadaviek Správnej rady Medzinárodného úradu práce so stavom práva a praxe v ich krajine, ak ide o záležitosti, ktorými sa dané odporúčanie zaoberá. Cieľom prijatia príslušného odporúčania Generálnou konferenciou Medzinárodnej organizácie práce je okrem iného najmä ponúknuť členom (členským štátom) Medzinárodnej organizácie práce úpravu vymedzených pracovných vzťahov a záležitostí (vecí) alebo úpravu vymedzených sociálnych vzťahov a záležitostí (vecí) v takom rozsahu, takým spôsobom a takými prostriedkami, ako sa to uvádza v príslušnom odporúčaní. Slovenská republika je členom Medzinárodnej organizácie práce od 22. januára 1993.

1a) Slovenská republika je predmetnou medzinárodnou zmluvou viazaná na základe sukcesie ako jeden z dvoch nástupníckych štátov po dni zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (31. december 1992), porov. ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Viedenský dohovor z 23. augusta 1978 o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám, ako aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 85 z 3. decembra 1992, ktorým sa schválilo vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy a o prevzatí záväzkov z medzinárodných zmlúv.

2) Slovenská republika ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 29. septembra 1998, porov. oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z. o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965, redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení č. 341/1998 Z. z. (čiastka č. 140/1998 Z. z.).

3) V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa okrem názvu Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce používa aj skrátený názov Medzinárodná konferencia práce.

4) Slovenská republika je Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa viazaná, porov. oznámenie č. 104/1991 Zb. a oznámenie č. 53/1994 Z. z., bod 16.

5) Slovenská republika je viazaná Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 z roku 1930, porov. oznámenie č. 506/1990 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce, bod 14.

6) Slovenská republika je viazaná Dodatkovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi, ako aj inštitúcií a praktík podobných otroctvu, porov. oznámenie č. 53/1994 Z. z., bod 85.

7) V súlade s čl. 19 ods. 2 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce [XIII. časť (čl. 387 až 427) Mierovej zmluvy medzi spojenými a združenými mocnosťami a Nemeckom a protokol (podpísané vo Versailles 28. júna 1919), porov. č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav] dohovor Medzinárodnej organizácie práce sa prijíma 2/3 väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich delegátov na príslušnom zasadnutí v priebehu Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce. Hlasovanie delegátov na 87. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce pri prijímaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999 na plenárnom zasadnutí konferencie 17. júna 1999: 415 za prijatie dohovoru, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

8) V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov pri názvoch príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce používa úplný názov dohovoru a aj jeho skrátený názov.

9) Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.

10) Slovenská republika je viazaná Dohovorom o otroctve, porov. č. 165/1930 Zb., Dodatkovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi, ako aj inštitúcií a praktík podobných otroctvu, porov. oznámenie č. 53/1994 Z. z., bod 85, a Medzinárodným dohovorom o zabránení obchodu so ženami a deťmi, porov. č. 123/1924 Zb. a oznámenie č. 53/1994 Z. z., body 31 a 32. V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. aj § 231, 232, 216a, 217a zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

11) V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. § 235a, 235b, 215 Trestného zákona.

12) Slovenská republika je viazaná Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 (1930), porov. oznámenie č. 506/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z., bod 14. Slovenská republika ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957 a dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 29. septembra 1998, porov. oznámenie č. 340/1998 Z. z.

13) V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. najmä § 6 ods. 2, § 7 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.

14) V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. § 204 až 205d, § 246 Trestného zákona.

15) Napr. Slovenská republika je viazaná Dohovorom Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, porov. oznámenie č. 462/1991 Zb. a oznámenie č. 53/1994 Z. z., bod 28. V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, porov. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 465/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, aj § 186 až 188a Trestného zákona.

16) V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. najmä § 163 až 168, § 273 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

17) V právnom poriadku Slovenskej republiky organizácie zamestnávateľov a organizácie pracovníkov sú organizácie, ktoré vznikli využitím práva slobody združovať sa zo strany zamestnávateľov a zo strany pracovníkov (zamestnancov) ustanoveného v čl. 29 a 37 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako aj využitím ustanovení Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948, porov. oznámenie č. 489/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z., bod 28, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949, porov. oznámenie č. 470/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z., bod 33, a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri vymedzení podmienok zamestnávania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978 (Slovenská republika tento dohovor neratifikovala). Zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov na účely zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) sú tí zástupcovia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 2 citovaného zákona.

18) Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 190 z roku 1999. V súlade so skutočnosťami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 1 sa odporúčania Medzinárodnej organizácie práce nezverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce [XIII. časť (čl. 387 až 427) Mierovej zmluvy medzi spojenými a združenými mocnosťami a Nemeckom a protokol (podpísané vo Versailles 28. júna 1919), porov. č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav] odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce sa prijíma 2/3 väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich delegátov na príslušnom zasadnutí v priebehu Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce. Hlasovanie delegátov na 87. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce pri prijímaní tohto odporúčania na plenárnom zasadnutí konferencie 17. júna 1999: 382 za prijatie odporúčania, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

19) V právnom poriadku Slovenskej republiky, porov. najmä zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.