Zákon č. 256/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/1999
Platnosť od 19.10.1999
Účinnosť od 19.10.1999

256

ZÁKON

z 29. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z. a zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

d) organizovanej trestnej činnosti a terorizme,“.

2. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

f) ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu1) alebo medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.

3. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom Policajného zboru1a) a prokuratúry, a to najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti. Nevyhnutné informácie poskytuje aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej alebo protiprávnej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.“.

5. V § 11 odsek 2 znie:

(2) O použití sledovania osôb a vecí na plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti informačnej služby rozhoduje riaditeľ a v čase jeho neprítomnosti ním poverený zástupca.“.

6. V § 11 ods. 5 sa na začiatok odseku vkladá prvá veta, ktorá znie:

„Informačná služba vedie evidencie o použití informačno-operatívnych prostriedkov.“.

7. V § 14 odsek 5 znie:

(5) Informačná služba vedie evidencie o použití informačnotechnických prostriedkov.“.

8. V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zničiť, alebo ich“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákonom č. 73/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.