Oznámenie č. 197/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 73/1998
Platnosť od 25.06.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

197

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 8, § 32 ods. 3, § 45,§ 69 ods. 3, § 146 ods. 10, § 147 ods. 3, § 164 ods. 4, § 218 ods. 2 a § 221 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

výnos z 15. júna 1998 č. 42/1998, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje podrobnosti o prijímacom konaní, priebežnom hodnotení, zakladaní služobného hodnotenia, zaraďovaní do zálohy, preventívnej rehabilitácii, ako aj podrobnosti o organizácii a riadení v nemocenskom zabezpečení a výsluhovom zabezpečení. Ustanovuje aj činnosti zakázané policajtke, tehotnej policajtke a matke do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v čiastke č. 42/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.