Oznámenie č. 287/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 1997.

287

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 1. augusta 1996 a z 13. februára 1997 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.