Oznámenie č. 287/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-287
Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 1997.

Pôvodný predpis 29.10.1997

287

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 1. augusta 1996 a z 13. februára 1997 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.