Oznámenie č. 287/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 1997.