Zákon č. 285/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/1996
Platnosť od 09.10.1996
Účinnosť od 09.10.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.10.1996 Aktuálne znenie