Zákon č. 109/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993
Účinnosť od 18.05.1993