Zákon č. 106/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do30.09.1995
Účinnosť od 01.05.1993 do30.09.1995
Zrušený 202/1995 Z. z.

OBSAH