Čiastka č. 9/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1992 Zb. Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách 28.01.1992
43/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci 28.01.1992
44/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího 28.01.1992
45/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie 28.01.1992
46/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom