Čiastka č. 32/1985 Zb.

Vydaná dňa: 11.12.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/1985 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986 01.01.1986
115/1985 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986 01.01.1986
116/1985 Zb. Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike. 01.01.1986
118/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
119/1985 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv 01.01.1986
120/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch 01.01.1986
121/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch 01.01.1986