Oznámenie č. 406/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 167/2000
Platnosť od 30.11.2000

406

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Portugalskej republiky z 1. apríla 1999 a 7. apríla 1999 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi republikou Československou a republikou Portugalskou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných

(Lisabon 23. novembra 1927, č. 22/1931 Zb.)

2. Zmluva medzi republikou Československou a republikou Portugalskou o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných

(Lisabon 23. novembra 1927, č. 24/1931 Zb.)

3. Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska

(Praha 15. januára 1976, vyhláška č. 109/1977 Zb.)

4. Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky

(Lisabon 12. júna 1976, vyhláška č. 136/1976 Zb.)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov

(Lisabon 28. júna 1978, vyhláška č. 97/1980 Zb.)

6. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov

(Lisabon 28. júna 1978)

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení

(Lisabon 10. januára 1986, vyhláška č. 63/1987 Zb.)

8. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti uzavretá výmenou listov

(Lisabon 29. augusta 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.