Vyhláška č. 49/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 22/1961
Platnosť od 05.06.1961 do31.08.1964
Účinnosť od 05.06.1961 do31.08.1964
Zrušený 169/1964 Zb.