Nariadenie č. 93/1960 Zb.Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo

Čiastka 37/1960
Platnosť od 07.07.1960 do31.08.1961
Účinnosť od 15.06.1960 do31.08.1961
Zrušený 94/1961 Zb.

OBSAH

93

NARIADENIE

ministra školstva a kultúry

z 15. júna 1960

o označovaní absolventov študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo

Minister školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

Absolventi študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo sa označujú takto:

a) absolventi študijného odboru technická a jadrová fyzika „inžinier technickej fyziky“,

b) absolventi študijného odboru jadrové inžinierstvo „inžinier jadrovej techniky“.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júnom 1960.


Široký v. r.

Kahuda v. r.