Vyhláška č. 88/1960 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa mení vyhláška č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy

Čiastka 34/1960
Platnosť od 29.06.1960 do30.09.1962
Účinnosť od 01.07.1960 do30.09.1962
Zrušený 93/1962 Zb.

OBSAH

88

VYHLÁŠKA

ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní

zo 16. júna 1960,

ktorou sa mení vyhláška č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní ustanovuje v dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 13 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu v znení vládneho nariadenia č. 3/1959 Zb. o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky:


Čl. I

Vyhláška č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 3 znie:

㤠3

(1) Ústredným orgánom štátnej služby pre drahé kovy je Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní.

(2) Ministerstvu hutníckeho priemyslu a rudných baní je podriadená Štátna skúšobňa pre drahé kovy v Prahe.

(3) Štátne skúšobne pre drahé kovy v Jablonci n/N., v Brne, Ostrave a Bratislave sa premenujú na pobočky Štátnej skúšobne pre drahé kovy v Prahe, Štátna skúšobňa pre drahé kovy v Košiciach sa zrušuje.“

2. Ustanovenie § 4 znie:

㤠4

Úlohy ústredného orgánu štátnej služby pre drahé kovy

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní plní najmä tieto úlohy:

a) organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy a kontroluje ju,

b) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej skúšobne pre drahé kovy,

c) schvaľuje a prideľuje továrenské značky a etikety,

d) vymenúva trojčlennú komisiu na konečné vyskúšanie rýdzosti (§ 22 ods. 2).“

3. Ustanovenie § 5 znie:

㤠5

Úlohy Štátnej skúšobne pre drahé kovy

Štátnej skúšobni pre drahé kovy patrí najmä:

a) vykonávať dozor v odbore kontroly a skúšania drahých kovov tým, že

1. preveruje, či sa plnia predpisy o používaní drahých kovov a robí opatrenia na odstránenie zistených závad,

2. navrhuje príslušným orgánom opatrenia zabezpečujúce úsporné hospodárenie s drahými kovmi,

3. dozerá na dodržiavanie rýdzosti zliatin pri razení zlatých a strieborných československých mincí a na dodržiavanie rýdzosti zliatin na zubolekárske účely,

4. vykonáva rozbory drahých a prídavných kovov metódou chemicko-analytickou alebo fyzikálno-chemickou a robí skúšobné práce; o výsledkoch skúšania a vyšetrovania vydáva posudky alebo osvedčenia (ďalej len „osvedčenie”),

b) vykonávať skúšobné rozbory a rozhodcovské skúšky na platinu, platinové kovy, zlato a striebro a vydávať o nich osvedčenia,

c) vykonávať úradné skúšanie rýdzosti a predpísaného stavu výrobkov zlatníckych, strieborníckych a klenotníckych z platiny, zlata a striebra (ďalej len „tovar z drahých kovov") a ich úradné označovanie,

d) vykonávať úradné skúšanie a označovanie zlatotepeckých výrobkov a zliatkov zlatých, strieborných, platinových alebo z platinových kovov, ak boli predložené na kontrolu,

e) vykonávať bezprostrednú kontrolu v podnikoch, ktoré vyrábajú, opravujú, nakupujú alebo predávajú tovar z drahých kovov,

f) nariadiť zhabanie alebo iné zabezpečenie tovaru z drahých kovov, ktorý unikol povinnej kontrole, a odoberať vzorky materiálov, polotovarov a výrobkov z drahých kovov za účelom ich chemického vyskúšania,

g) preberať staré zlato a striebro, tento materiál taviť a po zistení množstva zlata a striebra vydávať po dohode s bilančným miestom drahé kovy v rýdzom stave,

h) vykonávať realizáciu cenností z drahých kovov, ktoré nadobudol štát,

ch) vykonávať ostatné úlohy, ktoré podľa ďalších ustanovení vyhlášky č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) patrili Štátnemu úradu pre miery, váhy a drahé kovy.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Minister:

inž. Černý v. r.