Nariadenie vlády č. 82/1960 Zb.Vládne nariadenie o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"

Čiastka 32/1960
Platnosť od 24.06.1960 do14.10.1990
Účinnosť od 18.06.1959 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

82

VLÁDNE NARIADENIE

z 3. júna 1960

o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


Čl. I

Vzhľadom na to, že v článku VII stanov čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“, ktoré sú súčasťou vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“, bolo stranícke vyznamenanie „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií“ nepresne označené, upravuje sa odsek 2 a 3 článku VII stanov takto:

(2) Na pravej strane pŕs zľava doprava sa radia v tomto poradí:

strieborná hviezda Radu 25. februára 1948,

hviezda I. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",

zlatá hviezda Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,

vyznamenanie „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" I. stupňa,

hviezda II. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",

strieborná hviezda Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,

vyznamenanie „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" II. stupňa,

zlatá hviezda Čs. vojenského radu „Za slobodu".

(3) Ak sa nosia len stužky radov a vyznamenaní, nosia sa vždy na ľavej strane pŕs a radia sa sprava doľava v tomto poradí:

stužka

Radu Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti,

striebornej hviezdy Radu 25. februára 1948,

hviezdy I. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",

zlatej hviezdy Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,

Radu republiky,

Radu červenej zástavy,

Radu červenej zástavy práce,

Radu červenej hviezdy,

Radu práce,

Radu červenej hviezdy práce,

laureáta štátnej ceny Klementa Gottwalda,

striebornej medaily Radu 25. februára 1948,

vyznamenania „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" I. stupňa,

hviezdy II. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",

striebornej hviezdy Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,

bronzovej medaily Radu 25. februára 1948,

vyznamenania „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" II. stupňa,

kríža Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",

zlatej hviezdy Čs. vojenského radu „Za slobodu" a stužky ostatných radov a vyznamenaní v rovnakom poradí ako rady a vyznamenania in natura (odsek 1).“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júnom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.