Opatrenie č. 75/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o podnikových fondoch pracujúcich v strojových a traktorových staniciach

Čiastka 29/1960
Platnosť od 18.06.1960 do19.06.1966
Účinnosť od 18.06.1960 do19.06.1966
Zrušený 36/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 109/1960 Zb. z 12. júla 1960.

OBSAH

75

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 2. júna 1960

o podnikových fondoch pracujúcich v strojových a traktorových staniciach

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonom opatrení:


§ 1

Pre podnietenie hmotného záujmu pracujúcich v strojových a traktorových staniciach (ďalej len „stanice“) na plnení a prekračovaní nových úloh staníc, pre rozvíjanie socialistického súťaženia a pre zvyšovanie účasti pracujúcich na riadení stanice v duchu jednoty záujmov pracujúcich, staníc a celého národného hospodárstva, sa zriaďujú v staniciach podnikové fondy pracujúcich.

§ 2

Na podnikové fondy pracujúcich staníc sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 23/1957 Zb. o podnikových fondoch pracujúcich a predpisov vydaných na jeho vykonanie, a to i pre výpočet podielov za prvé štvrťročie 1960.


§ 3

Zrušujú sa:

a) zákonné opatrenie č. 25/1956 Zb. o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach,

b) ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 23/1957 Zb., pokiaľ sa týka platnosti zákonného opatrenia č. 25/1956 Zb.

§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva v dohode s ministrom financií.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.