Vyhláška č. 64/1960 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia

Čiastka 23/1960
Platnosť od 26.05.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 26.05.1960 do30.06.1964
Zrušený 102/1964 Zb.

64

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

zo 16. mája 1960,

ktorou sa mení vyhláška o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia ustanovuje podľa § 76 ods. 1 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 7 vládneho nariadenia č. 57/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev:


Článok I

Vyhláška č. 15/1957 Ú. l. (Ú. v.) o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia sa mení a doplňuje takto:

1. § 10 znie:

㤠10

Hlásenie vstupu niektorých osôb do zamestnania a niektorých zmien vo výkone zamestnania

(1) Zamestnávateľ je povinný ohlásiť, ak k nemu vstúpi do zamestnania

a) osoba, ktorej vstupom do zamestnania vznikne nárok na prídavky na deti, na ktoré sa tejto alebo inej osobe poskytuje výchovné k dôchodku,

b) požívateľ čiastočného invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku a dôchodku manželky,

c) požívateľ starobného dôchodku; zamestnávateľ však nemá túto povinnosť, ak ide o dôchodcu staršieho ako 65 rokov (ženu alebo dôchodcu zo zamestnania I. pracovnej kategórie, starších ako 60 rokov), ktorého dôchodok neprevyšuje sumu 1 000 Kčs mesačne.

(2) Zamestnávateľ požívateľa starobného dôchodku je povinný ohlásiť každú zmenu vo výkone jeho zamestnania, ktorá odôvodňuje, aby sa zamestnanie naďalej posudzovalo ako zamestnanie pracovnej kategórie menej výhodnej ako doteraz.

(3) Hlásenie musí obsahovať priezvisko, meno a osobné dáta zamestnanca, jeho rodné číslo a deň, v ktorý došlo k udalosti zakladajúcej ohlasovaciu povinnosť. Ak ide o požívateľa starobného dôchodku, ktorý vykonáva zamestnanie II. pracovnej kategórie, musí hlásenie obsahovať presné označenie druhu zamestnania; pritom sa použije názvoslovie, prípadne evidenčné čísla uvedené v predpisoch o tom vydaných. Ak ide o zamestnanca, na ktorého dieťa poberá iná osoba výchovné k dôchodku, musí hlásenie obsahovať aj priezvisko, meno, osobné dáta a rodné číslo osoby, ktorá poberá výchovné.

(4) Zamestnávateľ je povinný hlásenie odoslať do 15 dní po dni, keď došlo k udalosti zakladajúcej ohlasovaciu povinnosť, výkonnému orgánu okresného národného výboru, ktorý vykonáva sociálne zabezpečenie v obvode, kde má zamestnanec svoje bydlisko, alebo priamo Štátnemu úradu sociálneho zabezpečenia.*)

(5) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 písm. c) sa považuje za splnenú, ak zamestnávateľ predloží priamo Štátnemu úradu sociálneho zabezpečenia**) evidenčný list o dobe zamestnania a zárobku do týždňa po skončení pracovného pomeru,

a) do ktorého vstúpil dôchodca na výkon manuálneho zamestnania v kampaňových prácach v cukrovaroch alebo rafinériách, pri sušení čakanky, v konzervárňach ovocia a zeleniny, v liehovaroch a škrobárňach alebo na výkon zamestnania v jesenných kampaňových prácach v doprave a tento pracovný pomer netrval dlhšie ako 4 mesiace,

b) ktorý bol dojednaný s dôchodcom na čas nepresahujúci 60 dní a skutočne netrval dlhšie.

2. Kde sa vo vyhláške hovorí o výkaze o zárobku, rozumie sa tým evidenčný list o dobe zamestnania a zárobku.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. májom 1960.


Predseda:

Erban v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Slovenskému úradu sociálneho zabezpečenia.

**) Slovenskému úradu sociálneho zabezpečenia.