Vyhláška č. 63/1960 Zb.Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja

Čiastka 23/1960
Platnosť od 26.05.1960 do31.05.1963
Účinnosť od 12.06.1960 do31.05.1963
Zrušený 39/1963 Zb.

63

VYHLÁŠKA

predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 12. mája 1960,

ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja

Predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministrami a s Ústrednou radou odborov podľa § 69 ods. 1 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 41/1958 Zb.:


§ 1

O dávkach poskytovaných podľa predpisov o dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich,

o zvýšení dôchodkov, poskytovaných podľa predpisov uvedených v predošlom odseku pre bezvládnosť, ako aj o zvýšení výchovného poskytovaného k týmto dôchodkom pre bezvládnosť a

o zvýšení starobných a invalidných dôchodkov priznaných podľa predpisov uvedených v prvom odseku, ktoré prináležia za dobu zamestnania v pracovnom pomere alebo za dobu činnosti v pomere člena výrobného družstva vykonávaných po priznaní dôchodku

rozhodujú

od 12. júna 1960

okresné národné výbory v Blansku, v Brne-vidiek, v Břeclavi, vo Vyškove a v Znojme a Mestský národný výbor v Brne-mesto,

od 1. októbra 1960

okresné národné výbory v Gottwaldove, v Hodoníne, v Jihlave, v Kroměříži, v Prostějove, v Třebíči, v Uhorskom Hradišti a v Žďári nad Sázavou.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška č. 135/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa prenáša

v Brnenskom kraji za účelom získania skúseností rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) zo Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia na výkonné orgány národných výborov tohto kraja.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. júnom 1960.


Predseda:

Erban v. r.