Vyhláška č. 61/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci

Čiastka 22/1960
Platnosť od 24.05.1960 do11.03.1997
Účinnosť od 08.06.1960 do11.03.1997
Zrušený 169/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI nadobudla Dohoda platnosť 10. februárom 1960.

61

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. apríla 1960

o Dohode medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci

Dňa 7. júla 1959 bola v Novom Dillí podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Indickou republikou.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval 8. februára 1960 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 10. februára 1960.

Podľa svojho článku VI nadobudla Dohoda platnosť 10. februárom 1960.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci

Československá republika

a

Indická republika

vedené snahou upevniť sväzky priateľstva medzi národmi oboch krajín, podporovať kultúrne vzťahy medzi Československom a Indiou a rozvíjať vzájomnú spoluprácu na poli vedy, školstva a kultúry, rozhodli sa uzavrieť Dohodu o kultúrnej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky

Jeho Excelenciu inž. Jiřího Noska, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca,

prezident Indickej republiky

profesora Humayun Kabira, ministra vedeckého výskumu a kultúrnych záležitostí,

ktorí, vymeniac si plnomocenstvá a zhľadajúc ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok I

Obe Vysoké zmluvné strany budú podporovať:

a) vzájomné styky predstaviteľov školstva, vedy, kultúry a umenia oboch krajín:

b) prijímanie pracovníkov vysielaných druhou Stranou alebo iných delegovaných osôb odporúčaných druhou Stranou za účelom ich vzdelávania v školských, kultúrnych, vedeckých, technických a priemyslových inštitúciách druhej krajiny;

c) poskytovanie štipendií študentom, aby mohli pokračovať v štúdiu na území druhej Strany na poli vedy, priemyslu a techniky a v iných odboroch;

d) spoluprácu medzi vedeckými a výskumnými ústavmi a umeleckými a literárnymi organizáciami;

e) usporadúvanie vedeckých a umeleckých výstav, divadelných a filmových predstavení, koncertov, rozhlasových a televíznych vysielaní; za tým účelom v každom takomto prípade sa dohodnú podrobnosti;

f) vzájomnú výmenu a distribúciu kníh, časopisov, vedeckých a umeleckých predmetov, filmov a pod. druhej Strany.

Článok II

Obe Vysoké zmluvné strany posúdia otázku zriadenia kultúrnych zariadení v svojich krajinách podľa príslušných právnych predpisov.

Článok III

Obe Strany budú čo najviacej podporovať styky medzi oboma krajinami na poli telesnej výchovy a športu.

Článok IV

Obe Strany sa vynasnažia uľahčiť, aby univerzity a iné školské orgány vzájomne uznávali hodnosti, diplomy a vysvedčenia nimi vydávané.

Článok V

Za účelom pomoci pri plnení tejto Dohody a pri navrhovaní programov, ktoré sa majú prijať na základe tejto Dohody, môže každá z vysokých Zmluvných strán v prípade potreby ustaviť na svojom území Československo - indický poradný výbor. Každý výbor sa bude skladať z osôb vymenovaných vládou príslušnej krajiny a zo zástupcu (zástupcov) veľvyslanectva druhej Strany.

Článok VI

Táto Dohoda sa bude ratifikovať v čase čo najkratšom.

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe.

Článok VII

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti. Každá zo Zmluvných strán môže Dohodu vypovedať oznámením daným aspoň šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby. Po uplynutí tejto doby zostane Dohoda v platnosti, pokiaľ ju niektorá zo Zmluvných strán nevypovie v šesťmesačnej lehote.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci podpísali túto Dohodu v dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, hindskom a anglickom; všetky znenia majú rovnakú platnosť, v prípade pochybností je ale anglické znenie rozhodujúce.

Dané v Novom Dillí dňa siedmeho júla roku tisíc deväťsto päťdesiateho deviateho.

Za prezidenta

Československej republiky:

inž. Jiří Nosek v. r.

Za prezidenta

Indickej republiky:

Humayun Kabir v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.