Oznámenie č. 169/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov

Čiastka 78/1997
Platnosť od 25.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 12. marca 1997, na základe článku 5.

169

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. marca 1996 bola v Dillí podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 12. marca 1997, na základe článku 5.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu k zmluvným stranám Dohoda medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci, podpísaná 7. júla 1959 v Dillí (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1960 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Indickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené tradičnými priateľskými vzťahmi,

vyjadrujúc úmysel rozvíjať a upevňovať priateľstvo a spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné kultúrne výmeny, spoluprácu a rozvoj vzťahov medzi vzdelávacími, vedeckými, kultúrnymi, športovými a výskumnými inštitúciami zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností uskutočňovať vzájomné výmeny študentov, učiteľov, odborníkov a umelcov s cieľom umožniť im štúdium, školenie, výskum a špecializáciu vo svojich vzdelávacích, kultúrnych, vedeckých a technických inštitúciách.

Článok 4

Na účely vykonávania ustanovení tejto dohody vytvoria zmluvné strany spoločnú komisiu, ktorá bude pozostávať z rovnakého počtu zástupcov každej zmluvnej strany. Cieľom komisie bude

a) zostaviť podrobný program výmen,

b) pravidelne dohliadať na realizáciu dohody.

Komisia sa bude stretávať podľa potreby, inak sa bude komunikácia uskutočňovať písomne diplomatickou cestou.

Článok 5

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o schválení podľa vnútroštátnych ústavných a právnych predpisov obidvoch zmluvných strán a ostane v platnosti počas piatich rokov. Po uplynutí tejto lehoty sa automaticky predĺži na ďalšie obdobie piatich rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu k zmluvným stranám Dohoda medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci, podpísaná 7. júla 1959 v Dillí.

Dané v Dillí 11. marca 1996 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, hindskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. Pri rôznosti výkladu slovenského a hindského znenia bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Šesták v. r.

Za vládu

Indickej republiky:

B. P. Singh v. r.