Vyhláška č. 23/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách.

Čiastka 10/1960
Platnosť od 29.03.1960 do08.06.1992
Účinnosť od 13.04.1960 do08.06.1992
Zrušený 643/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XVII Dohoda nadobudla platnosť 25. októbrom 1959.

23

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. februára 1960

o Dohode medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách podpísanej v Prahe 14. augusta 1959

Dňa 14. augusta 1959 sa podpísala v Prahe Dohoda medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách.

Vláda Československej republiky Dohodu schválila 7. októbra 1959. Schválenie Dohody kompetentnými orgánmi Zjednotenej arabskej republiky sa oznámilo nótou zo 14. septembra 1959 a jej schválenie vládou Československej republiky nótou z 25. októbra 1959.

Podľa svojho článku XVII Dohoda nadobudla platnosť 25. októbrom 1959.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách

Vláda Československej republiky a vláda Zjednotenej arabskej republiky

vedené snahou podporovať pravidelnú leteckú dopravu medzi týmito krajinami

sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok I

Podľa tejto Dohody a jej Prílohy

1. výraz „letecký úrad“ znamená: pokiaľ ide o Československú republiku „Ministerstvo dopravy - letecký odbor“,

pokiaľ ide o Zjednotenú arabskú republiku „Správa civilného letectva“,

pričom tieto orgány možno nahradiť inými orgánmi, ktoré by boli neskoršie poverené vykonávaním ich dnešných úloh;

2. výraz „ustanovený podnik“ znamená letecký dopravný podnik, ktorý letecký úrad jednej zo Zmluvných strán písomne oznámil leteckému úradu druhej Zmluvnej strany ako podnik ustanovený podľa článkov II a III tejto Dohody na prevádzanie dohodnutých služieb;

3. výraz „dohodnuté služby“ znamená medzinárodné letecké služby predvídané v Prílohe tejto Dohody;

4. Príloha tejto Dohody sa považuje za nedielnu súčasť Dohody a pokiaľ nie je ustanovené inak, všetky odkazy na Dohodu sa týkajú taktiež spomenutej Prílohy.

Článok II

Zmluvné strany si navzájom poskytujú práva uvedené v tejto Dohode za účelom zriadenia a prevádzky dohodnutých služieb.

Článok III

1. Dohodnuté služby bude možno uviesť do prevádzky, len čo:

a) Zmluvná strana, ktorej sa práva udeľujú, ustanoví písomne za tým účelom jeden alebo niekoľko leteckých dopravných podnikov;

b) Zmluvná strana, ktorá práva udeľuje, vydá spomenutým podnikom príslušné prevádzkové oprávnenia, čo s prihliadnutím k odseku 2 tohto článku a k článku IV urobí bez zbytočného prieťahu.

2. Ustanovené podniky možno však vyzvať, aby skôr, než budú oprávnené začať dohodnuté služby, preukázali leteckému úradu Zmluvnej strany, ktorá práva udeľuje, že sú v stave vyhovieť určeným podmienkam v súhlase so zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa ktorých tento úrad obvykle postupuje pri úprave prevádzky medzinárodných leteckých služieb.

Článok IV

1. Každá Zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť vydanie prevádzkového oprávnenia podnikom ustanoveným druhou Zmluvnou stranou alebo toto oprávnenie odvolať, ak nie je presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a skutočná kontrola týchto podnikov náleží druhej Zmluvnej strane alebo jej občanom, alebo ak sa nespravujú tieto podniky zákonmi a inými právnymi predpismi uvedenými v článku X alebo podmienkami, za ktorých sa im toto oprávnenie udelilo.

2. Ak nebude treba oprávnenie odvolať preto, aby sa predišlo ďalšiemu závažnému porušovaniu predpisov, použije sa toto právo len po predchádzajúcom rokovaní s druhou Zmluvnou stranou.

Článok V

Na prevádzanie dohodnutých služieb udeľuje každá zo Zmluvných strán podnikom ustanoveným druhou Zmluvnou stranou, pokiaľ v článkoch VI a VII nie je ustanovené inak, práva nakladať a vykladať na jej území a v obchodných zastávkach uvedených v Prílohe cestujúcich, tovar a poštu, ktorých miesto určenia alebo nástupu leží na území druhej Zmluvnej strany alebo tretích štátov.

Článok VI

1. Podnikom ustanoveným Zmluvnými stranami pre prevádzku dohodnutých služieb sa zabezpečí riadne a spravodlivé zaobchádzanie.

2. Hlavným účelom dohodnutých služieb každej zo Zmluvných strán bude poskytovať dopravnú kapacitu primeranú obvyklým a rozumne predvídateľným potrebám leteckej dopravy medzi územím Zmluvnej strany, ktorá podnik ustanovila, a krajinami konečného určenia tejto dopravy.

3. Dopravná kapacita ponúkaná každým z podnikov ustanovených pre prevádzku dohodnutých služieb sa určí priamou dohodou medzi ustanovenými podnikmi, pokiaľ ide o spoločné úseky, a bude podliehať schváleniu leteckých úradov oboch Zmluvných strán.

Článok VII

Výkon udelených práv nemôžu ustanovené podniky jednej Zmluvnej strany zneužívať na úkor alebo v neprospech žiadneho z leteckých dopravných podnikov druhej Zmluvnej strany, ktoré na celej alebo na časti tej istej linky konajú pravidelnú dopravu.

Článok VIII

Ustanovenia tejto Dohody a jej Prílohy neoprávňujú podniky ustanovené jednou Zmluvnou stranou nakladať na území druhej Zmluvnej strany za platbu alebo za akúkoľvek inú odmenu cestujúcich, tovar alebo poštu, ktorých miesto určenia by ležalo na tom istom území.

Článok IX

Osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie, vydané alebo vyhlásené za platné jednou Zmluvnou stranou, budú druhou Zmluvnou stranou uznané za platné pre prevádzku dohodnutých služieb. Každá zo Zmluvných strán si však vyhradzuje právo neuznať za platné na lety nad svojím územím diplomy a legitimácie vydané druhou Zmluvnou stranou občanom prvej Zmluvnej strany.

Článok X

1. Zákony a iné právne predpisy, ktorými sa na území jednej Zmluvnej strany upravuje vstup, pobyt a výstup lietadiel užívaných na medzinárodné lety, alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku, lietanie a riadenie týchto lietadiel nad spomenutým územím, budú platiť pre lietadlá podnikov ustanovených druhou Zmluvnou stranou.

2. Zákony a iné právne predpisy, ktoré na území jednej Zmluvnej strany upravujú vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok, tovaru a pošty, najmä pokiaľ ide o formality týkajúce sa vstupu, prisťahovalectva a výstupu, cestovných pasov, cla a karantény, budú platiť pre cestujúcich, posádky, tovar a poštu prepravované lietadlami podnikov ustanovených druhou Zmluvnou stranou, pokiaľ budú na spomenutom území.

Článok XI

1. Sadzby platné pre dohodnuté služby sa určia v rozumnej výške, najmä so zreteľom na hospodárnosť prevádzky, obvyklý zisk a význačné rysy každej služby, ako rýchlosť a pohodlie.

2. Pri určení týchto sadzieb sa bude prihliadať na odporúčania Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA).

3. Tieto sadzby budú predmetom dohody medzi ustanovenými podnikmi a budú podliehať schváleniu príslušných leteckých úradov.

Článok XII

1. Dane a poplatky ukladané jednou Zmluvnou stranou podnikom ustanoveným druhou Zmluvnou stranou za používania letísk a iných technických zariadení nebudú vyššie než dane a poplatky vyberané od iných cudzozemských leteckých dopravných podnikov konajúcich podobné medzinárodné služby na území Zmluvnej strany, ktorá tieto dane a poplatky ukladá.

2. Pohonné hmoty a mazacie oleje vzaté do lietadiel podnikov ustanovených jednou Zmluvnou stranou sa oslobodia od cla, kontrolných dávok alebo iných domácich a miestnych daní a poplatkov ukladaných druhou Zmluvnou stranou, i keď tieto zásoby budú sčasti spotrebované medzi dvoma miestami ležiacimi na území Zmluvnej strany, ktorá oslobodenie poskytuje, a to v zhode s colnými predpismi platnými na území tejto druhej Zmluvnej strany.

3. Pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklý výstroj a zásoby, ktoré sú v lietadle pri jeho pristátí na území druhej Zmluvnej strany, sa oslobodia od cla, kontrolných dávok alebo iných domácich a miestnych daní a poplatkov, ak tieto veci zostanú pod colnou kontrolou.

4. Náhradné súčiastky a výstroj dovezené na územie Zmluvnej strany za tým účelom, aby sa nastavili alebo použili na lietadle podniku ustanoveného druhou Zmluvnou stranou, ako aj pozemné zariadenia používané na tento účel, sa oslobodia od cla v súhlase s predpismi, ktorými sa spravuje Zmluvná strana, ktorá oslobodenie poskytuje.

Článok XIII

1. Ak bude považovať niektorá zo Zmluvných strán za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže navrhnúť kedykoľvek diplomatickou cestou rokovanie medzi leteckými úradmi oboch Zmluvných strán. Toto rokovanie sa musí začať do šesťdesiat dní odo dňa, keď sa oň požiadalo. Ak spomenuté úrady dosiahnu dohodu o zmenách, ktoré sa majú vykonať, vstúpia tieto zmeny v platnosť dňom ich potvrdenia výmenou diplomatických nót.

2. Ak bude považovať niektorá zo Zmluvných strán za nutné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie Prílohy tejto Dohody, môže začať priame rokovanie s leteckým úradom druhej Zmluvnej strany. Toto rokovanie sa musí konať do šesťdesiat dní od času, keď oň sa požiadalo. Zmeny dohodnuté medzi spomenutými úradmi vstúpia v platnosť predbežne chvíľou, keď sa letecké úrady oboch Zmluvných strán dohodnú, a definitívne ich potvrdením výmenou diplomatických nót.

Článok XIV

1. Každá zo Zmluvných strán uloží svojim ustanoveným podnikom, aby leteckému úradu druhej Zmluvnej strany vopred a čo najskôr zasielali návrhy svojich letových poriadkov a sadzieb a všetky iné informácie týkajúce sa prevádzky dohodnutých služieb.

2. Každá zo Zmluvných strán uloží svojim ustanoveným podnikom, aby zasielali leteckému úradu druhej Zmluvnej strany pravidelne prevádzkové štatistiky dohodnutých služieb.

Článok XV

Zmluvné strany vyriešia každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy priamym rokovaním medzi príslušnými leteckými úradmi alebo, ak nebude toto rokovanie úspešné, diplomatickou cestou.

Článok XVI

Každá zo Zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť diplomatickou cestou druhej Zmluvnej strane, že si praje zrušiť túto Dohodu. Dohoda takto vypovedaná stratí platnosť po uplynutí dvanásť mesiacov odo dňa, keď druhá Zmluvná strana oznámenie dostane, pokiaľ toto oznámenie nebude v spoločnej dohode pred uplynutím tejto lehoty vzaté späť.

Článok XVII

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si Zmluvné strany vymenia diplomatické nóty o tom, že Dohoda bola schválená v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom.

2. Ustanovenia Dohody budú však Zmluvné strany používať už odo dňa jej podpisu.

3. Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia riadne splnomocnení svojimi vládami túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 14. augusta 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, arabskom a francúzskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej republiky

Karel Štekl v. r.

Za vládu Zjednotenej arabskej republiky

Mohamed Soliman El Hakim v. r.

PRÍLOHA

A

1. Podniky ustanovené Československou republikou sú oprávnené prevádzať oboma smermi letecké služby na týchto linkách:

Praha-Káhira a (alebo) Damašek cez medziľahlé miesta a smerom k ďalším miestam, ktoré budú v obidvoch prípadoch a pokiaľ to bude potrebné neskoršie určené spoločnou dohodou medzi leteckými úradmi oboch Zmluvných strán.

2. Podniky ustanovené Zjednotenou arabskou republikou sú oprávnené prevádzať obidvoma smermi letecké služby na týchto linkách:

Miesta v Zjednotenej arabskej republike - Praha cez medziľahlé miesta a smerom k ďalším miestam, ktoré budú v obidvoch prípadoch a pokiaľ to bude potrebné neskoršie určené spoločnou dohodou medzi leteckými úradmi oboch Zmluvných strán.

B

Ustanovené podniky každej zo Zmluvných strán budú oprávnené udržiavať na území druhej Zmluvnej strany technický a obchodný personál primeraný rozsahu dohodnutých služieb za predpokladu, že sa budú dodržiavať zákony a iné právne predpisy druhej Zmluvnej strany.

Ak podniky ustanovené jednou zo Zmluvných strán nebudú zabezpečovať služby svojej prevádzky na území druhej Zmluvnej strany vlastnými kanceláriami a vlastným personálom, môže ich druhá Zmluvná strana vyzvať, aby zverili služby ako knihovanie, obsluhu a pozemné odbavovanie organizácii schválenej leteckým úradom a majúcej štátnu príslušnosť tejto druhej Zmluvnej strany.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.