Vyhláška č. 188/1960 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

Čiastka 83/1960
Platnosť od 29.12.1960 do23.05.1962
Účinnosť od 01.01.1961 do23.05.1962
Zrušený 49/1962 Zb.

188

VYHLÁŠKA

ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 17. decembra 1960

o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

Ministri vnútorného obchodu a financií a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú v dohode s ministrom-predsedom Štátnej plánovacej komisie podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode, podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, podľa § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa § 190 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) obstarávajú si svoje potreby v rámci materiálnotechnického zásobovania priamo u výroby, prípadne u jej odbytových organizácií; spotrebný tovar, predávaný v štátnom a družstevnom obchode, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie potrieb obyvateľstva, môžu preto nakupovať za maloobchodné ceny len podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

§ 2

Drobné nákupy

(1) Organizácie môžu nakupovať spotrebný tovar v ktorejkoľvek maloobchodnej predajni najviac za sumu Kčs 600,- mesačne (ďalej len „mesačný limit“), ak neurčí nadriadený orgán sumu nižšiu. Táto suma počíta sa pre každú prevádzkáreň (zložku), ktorá vedie pokladnicu alebo ktorá má zúčtovateľný preddavok na drobné a neodkladné prevádzkové výdavky, prípadne určenú normu výdavkov hotovostí priamo z tržieb.*)

(2) Ak sa mesačný limit nevyčerpá v bežnom mesiaci, zvyšok sa neprevádza do ďalšieho mesiaca.

§ 3

Nákupy nezapočítavané do mesačného limitu

(1) Všetky organizácie môžu nakupovať bez započítania do mesačného limitu podľa § 2

a) všetky druhy potravinárskeho tovaru,

b) druhy priemyselného tovaru, uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Okrem tovaru, uvedeného v ods. 1 môžu nakupovať ďalšie druhy tovaru bez započítania do mesačného limitu podľa § 2

a) jednotné roľnícke družstvá,

b) školy všetkých druhov pri nákupoch pre bezodplatné poskytovanie školských potrieb žiactvu,

c) základné deväťročné a všeobecno-vzdelávacie stredné školy pre polytechnickú výuku žiactva, odborné a vysoké školy pre výskumné, výukové a vedecké účely, výskumné ústavy a vývojové strediská pre výskumné a vývojové účely,

d) zariadenia a rozpočtové organizácie miestnych národných výborov pre platené služby, drobné prevádzkárne miestnych národných výborov a podniky komunálnych služieb do 50 zamestnancov, ktorým miestny (mestský) národný výbor priznal charakter malých podnikov, a to vo všetkých prípadoch pri ich doplnkovom zásobovaní k uskutočňovaniu platených služieb obyvateľstvu,

e) základné zložky (odbočky, skupiny, jednoty a pod.) dobrovoľných spoločenských organizácií,

f) Ústredná správa čs. filmu do 250 000 Kčs ročne, Československá televízia do 150 000 Kčs ročne, Československý rozhlas do 100 000 Kčs ročne, Národné divadlo v Prahe do 100 000 Kčs, Národné divadlo v Bratislave do 50 000 Kčs ročne a Divadelná služba v Prahe do 50 000 Kčs ročne,

g) detské domovy a domovy mládeže pri nákupoch obuvi a odevných súčiastok pre ubytovanú mládež,

h) organizácie pri nákupoch z prostriedkov pre styky so zahraničím,

i) organizácie pri nákupoch zo zbierok alebo darov od obyvateľstva.

§ 4

Organizácie s výnimkou jednotných roľníckych družstiev nesmú nakupovať v štátnom a družstevnom obchode pracovné a ochranné odevy, obuv a ochranné pomôcky, poskytované bezodplatne zamestnancom, a to ani v rámci mesačného limitu ani podľa § 3.

§ 5

Spôsob platenia

(1) Všetky nákupy do Kčs 600,- platia organizácie v hotovosti, nad Kčs 600,- bezhotovostne na faktúru.

(2) Pri opakujúcich sa nákupoch potravinárskeho tovaru organizáciami vykonávajúcimi pravidelné vyváranie a stravovanie možno po vzájomnej dohode medzi predávajúcimi a nakupujúcimi organizáciami vykonávať úhrady týchto nákupov bezhotovostne naraz, najdlhšie však za desaťdenné obdobie.

(3) Pri nákupe bez hotového platenia sú organizácie povinné predložiť písomnú objednávku s uvedením bankového spojenia. Hospodárska zmluva o dodávke výrobkov je v týchto prípadoch uzavretá i vtedy, keď dodávateľ v lehote na prijatie objednávku plní.

§ 6

Evidencia nákupov

(1) Predávajúci sú povinní evidovať všetky bezhotovostné nákupy organizácií a uvádzať ich štvrťročne v účtovných výkazoch.

(2) Nakupujúce organizácie sú povinné evidovať všetky nákupy v hotovosti v obchode oddelene v pokladničných knihách, prípadne na tlačivách pre vyúčtovanie preddavkov*) a uvádzať ich štvrťročne v účtovných výkazoch.

(3) Ustanovenie ods. 2 sa nevzťahuje na jednotné roľnícke družstvá, preddavkované organizácie národných výborov, miestne národné výbory a ich osvetové zariadenia, stavebné bytové družstvá a na základné zložky (odbočky, skupiny, jednoty a pod.) dobrovoľných spoločenských organizácií. Zisťovanie nákupov v hotovosti týchto organizácií vykonáva sa výberovým šetrením.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Ministerstvo vnútorného obchodu, ostatné ministerstvá alebo ústredné úrady a orgány nadriadené zložkám realizujúcim maloobchodný obrat a národné výbory môžu v medziach svojej pôsobnosti obmedziť alebo vôbec zakázať predaj niektorých druhov spotrebného tovaru organizáciám.

§ 8

(1) Dodržiavanie ustanovení tejto vyhlášky kontrolujú v organizáciách náhodne tiež orgány finančnej sústavy, najmä Štátna banka československá.

(2) Pri zistených závadách sa bude postupovať podľa príslušných predpisov.**)

§ 9

Zrušuje sa vyhláška č. 161/1957 Ú. l. (Ú. v.) o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode hospodárskymi, rozpočtovými a ostatnými organizáciami v znení vyhlášky č. 160/1958 Ú. l. (Ú. v.) a č. 138/1959 Ú. l. (Ú. v.).

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Prvý námestník ministra vnútorného obchodu:

Loukotka v. r.

Prvý námestník ministra financií:

inž. Sucharda v. r.

Prvý námestník hlavného arbitra ČSSR:

Svitavský v. r.


Príloha vyhlášky č. 188/1960 Zb.

Zoznam výrobkov, nákupy ktorých sa nezapočítavajú do mesačného limitu podľa § 2 vyhlášky č. 188/1960 Zb.

Pančuchy a ponožky

Pletená bielizeň a pletené vrchné ošatenie

Vlnené vrchné odevy

Bielizeň šitá z tkanín

Aktovky a kufre

Zástavy, zástavoviny, girlandy, znaky, emblémy, písmená, plagáty

Krepové dekoračné papiere

Školské zošity pre školskú potrebu

Športové potreby

Hračky

Zdravotnícke potreby

Liečivá

Foto-kino prístroje a epidiaskopy

Umelecké a upomienkové predmety a bižutéria

Bicykle, včítane súčiastok a príslušenstva

Autosúčiastky, motosúčiastky, autopotreby a motopotreby

Veloplášte a veloduše

Doplnkový velomateriál

Technická guma

Šijacie stroje pre domácnosť, včítane príslušenstva

Rozhlasové prijímače, včítane gramorádií

Vysávače pre domácnosť

Práčky pre domácnosť

Gramofóny a gramofónové platne

Čerpadlá, včítane náhradných dielov

Domáce automatické vodárne včítane súčiastok

Hudobné nástroje

Zbrane, strelivo a poľovnícke potreby

Laboratórne sklo

Hodiny a hodinky

Technické hodiny

Tuhé palivá

Starožitnosti

Kvetiny (aj umelé)

Knihy, časopisy a noviny

Tlačivá

Kalendáre

Tovar partiový a opotrebovaný

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 187/60 Zb. o vykonávaní pokladničných operácií.

*) Podrobnejšie pokyny obsahuje Úradné oznámenie Ministerstva financií, uverejnené na str. 444 čiastka 53/60 Ú. l.

**) Najmä:
a) zákon č. 71/1958 Zb. o záväzkoch na náhradu škody, spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru,
b) zákon č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, zákon č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách, zákon č. 73/1959 Zb. o miestnom hospodárstve a § 36 občianskeho zákona - neplatnosť právnych úkonov.