Vyhláška č. 185/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom

Čiastka 81/1960
Platnosť od 22.12.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.01.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

185

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

zo 14. decembra 1960,

ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu v dohode s odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 Zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 182/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom sa doplňuje takto:

Do § 2 sa za odsek 5 vkladá ďalší odsek tohto znenia:

(6) Dodávateľ s odberateľom alebo ich nadriadené orgány sa môžu dohodnúť na tom, že sa pri niektorých druhoch tovaru zmluva uzaviera len na položky nomenklatúry Ministerstva potravinárskeho priemyslu s rozdelením štvrťročného množstva na jednotlivé mesiace (pri víne s udaním akostných tried); spresnenie potrebné pre uskutočnenie dodávky (podrobný sortiment a balenie) potvrdzuje dodávateľ mesačne na základe návrhu odberateľa. Strany sú povinné postupovať pritom tak, aby sa spresnenie vykonalo najneskoršie

10. deň mesiaca predchádzajúceho dodávkovému mesiacu.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Minister:

Uher v. r.