Vyhláška č. 181/1960 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v r. 1961

Čiastka 79/1960
Platnosť od 17.12.1960 do31.12.1961
Účinnosť od 17.12.1960 do31.12.1961

OBSAH

181

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 5. decembra 1960,

ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v r. 1961

Minister financií po prerokovaní s krajskými národnými výbormi a zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe:


Čl. I

(1) Priemerný štátny príspevok podľa § 7 ods. 1 a 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby v znení vyhlášky ministra financií č. 47/1960 Zb. na jeden byt v družstevnej bytovej výstavbe začatej v roku 1961 sa určuje sumou 18 800 Kčs.*)

(2) Štátny príspevok podľa odseku 1 odstupňuje krajský národný výbor podľa veľkosti obytnej plochy alebo počtu obytných miestností spravidla takto:

Kčs
garsoniéra 8 900
jednoizbový byt s kuchyňou a príslušenstvom 14 100
dvojizbový byt s kuchyňou a príslušenstvom 18 600
trojizbový byt s kuchyňou a príslušenstvom 23 200

(3) Krajské národné výbory môžu, ak to vyžadujú záujmy riadenia bytovej politiky v kraji, odstupňovať štátny príspevok podľa veľkosti obytnej plochy, alebo počtu obytných miestností aj ináč, než sa uvádza v odseku 2, prípadne môžu ho odstupňovať podrobnejšie a určiť podmienky pre priznanie príspevku v určitej výške.

(4) Krajské národné výbory sú povinné pri odstupňovaní štátneho príspevku podľa odseku 2, prípadne 3 dodržať v rámci kraja priemernú výšku štátneho príspevku 18 800 Kčs na 1 družstevný byt.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. 30 % priemerného nákladu na byt včítane projektu a pozemku, plánovaného v štátnej výstavbe v r. 1961.