Vyhláška č. 161/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov

(v znení č. 67/1972 Zb., 218/1988 Zb.)

Čiastka 69/1960
Platnosť od 17.11.1960 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 1. novembra 1960,

ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


Prvá časť

Úvodné ustanovenie

§ 1

Rozvojom výrobných síl a upevňovaním socialistických výrobných vzťahov stále rastú úlohy národných výborov. Preto treba napomáhať vo všetkých odboroch ich činnosti k zjednodušeniu administratívnych prác, aby sa národné výbory lepšie mohli starať o trvalý rozvoj výroby a platených služieb pre obyvateľstvo. Na úseku rozpočtových príjmov národných výborov je značným administratívnym zaťažením vyberanie, účtovanie a vymáhanie väčšiny miestnych poplatkov.

§ 2

(1) Národné výbory nebudú od 1. januára 1961 vyberať tieto poplatky:

1. poplatky z miest,

2. cintorínske poplatky,

3. poplatky za služby:

a) ošetrovné a stravné,

b) poplatok za odvoz popola a splaškov,

c) poplatok za neškodné odstránenie látok živočíšneho pôvodu,

d) poplatok za váženie,

e) poplatky od účastníkov verejných zariadení,

4. kúpeľný poplatok.

(2) Namiesto poplatkov za miesta v tržniciach, cintorínskych poplatkov a poplatkov za služby budú sa vyberať náhrady podľa vydaných cenníkov (smerníc).

Druhá časť

Prvý oddiel

Poplatok zo psov

§ 12

Príslušnosť a spôsob platenia

(1) Poplatok spravujú miestne (obvodné) národné výbory.

(2) Poplatok sa platí na účet národného výboru, ktorý ho spravuje. Ak je to podľa okolností vhodnejšie, môže sa poplatok platiť tiež v hotovosti priamo národnému výboru.

§ 14

Konanie

(1) Proti vyrubeniu poplatku a proti inému rozhodnutiu vo veci poplatku je možné na národnom výbore, ktorý vyrubil poplatok alebo vydal rozhodnutie, podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo iného rozhodnutia.

(2) Inak platia pre konanie vo veciach poplatku a vymáhania všeobecné predpisy o konaní vo veciach daňových a o vymáhaní daní.


§ 15

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška č. 234/1953 Ú. l. (276/1953 Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o miestnych poplatkoch, v znení vyhlášok č. 239/1955 Ú. l. (Ú. v.), č. 190/1957 Ú. l. (Ú. v.) a č. 165/1959 Ú. l. (Ú. v.) o miestnom poplatku z bytov.

Druhý oddiel

§ 16

Platnosť niektorých ustanovení pre miestny poplatok z bytov

Ustanovenia §§ 12 až 14 platia tiež o miestnom poplatku z bytov.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.