67

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 22. augusta 1972

o miestnom poplatku zo psov

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


§ 1

(1) Poplatok zo psov (ďalej len „poplatok“) vyberajú miestne (mestské, obvodné) národné výbory (ďalej len „národné výbory“).

(2) Poplatok spravuje národný výbor, v obvode ktorého držiteľ psa má bydlisko.

§ 2

Z čoho sa platí poplatok a kto ho platí

(1) Poplatok sa platí zo psov starších ako 6 mesiacov.

(2) Poplatok platí držiteľ (chovateľ) psa. Za držiteľa všetkých psov chovaných v domácnosti*) sa považuje užívateľ bytu. Pri pobyte v obvode iného národného výboru trvajúcom dlhšie ako 15 dní poplatník je povinný na výzvu preukázať, že zaplatil poplatok (jeho splatnú sumu) národnému výboru svojho bydliska.

§ 3

Sadzba poplatku

(1) Poplatok za psa je ročne 120 Kčs, pokiaľ sa neupraví podľa odseku 3.

(2) V Bratislave a Košiciach je poplatok ročne 400 Kčs, pokiaľ sa nezvýši podľa odseku 3 písm. b).

(3) V obciach s počtom obyvateľov menej ako 6000 môže národný výbor sadzbu poplatku znížiť, najviac však na sumu 30,- Kčs. Ak to vyžaduje všeobecný záujem, môže národný výbor, ktorý poplatok spravuje, v obciach s počtom obyvateľov

a) do 25 000 zvýšiť sadzbu poplatku až na 400 Kčs,

b) viac než 25 000 a v kúpeľných miestach zvýšiť sadzbu poplatku až na 1000 Kčs za jedného psa a až na 1500 Kčs za druhého a ďalšieho psa.

(4) Pre sadzbu poplatku podľa odseku 3 je rozhodný počet obyvateľov obce zistený posledným sčítaním ľudu. Národný výbor môže určiť, ak počet obyvateľov obce v čase medzi dvoma sčítaniami ľudu podstatne prevýši hranicu rozhodnú pre sadzbu poplatku alebo klesne pod ňu, že sa poplatok vyberie sadzbou, ktorá zodpovedá príslušnému počtu obyvateľov obce k 1. januáru bežného roka. Pri zlúčení obce s inou obcou alebo s niekoľkými obcami môže národný výbor použiť v jednotlivých častiach zlúčenej obce sadzbu poplatku, ktorá bola pred zlúčením.

(5) Národný výbor môže zvýšiť poplatok podľa odseku 3 buď v celom svojom obvode, alebo len v niektorých jeho územných častiach.

§ 4

Oslobodenie a úľavy

(1) Poplatok sa neplatí zo psov, ktorí patria:

a) národným výborom a iným rozpočtovým organizáciám,

b) Zväzu pre spoluprácu s armádou, Slovenskému poľovníckemu zväzu a Slovenskému červenému krížu,

c) osobám slepým a bezvládnym, ak majú preukaz ZTP-P; oslobodenie prislúcha len pre psa, ktorého tieto osoby potrebujú na sprevádzanie alebo ochranu,

d) pracovníkom štátnych orgánov i pracovníkom poľnohospodárskych a lesných podnikov, ak náklad na živenie psov uhradzuje prevažne štátna správa, štátna socialistická organizácia alebo družstvo a držiteľ psa predloží o tom ich potvrdenie do 15. februára každého roka,

e) príslušníkom ozbrojených zborov (počítajúc do toho aj ochrannú stráž*)oslobodenie prislúcha len pre psov, o ktorých sa preukáže osvedčením príslušného orgánu, že sú určení na výcvik alebo že sa používajú na služobné účely; oslobodenie prislúcha aj chovateľom psov chovaných pre potreby ozbrojených zložiek,

f) držiteľom psov chovaných výhradne na vedecké účely a v zoologických záhradách,

g) osobám, ktoré podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunity, za predpokladu, že tieto osoby nie sú československými štátnymi občanmi a vzájomnosť je zaručená.

(2) Oslobodenie podľa odseku 1 musí držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať každoročne do 15. februára.

(3) Z dôvodu všeobecného záujmu môže národný výbor znížiť poplatok alebo oslobodiť od poplatku aj iné orgány alebo organizácie, než sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach. Rovnako môže v jednotlivých prípadoch na žiadosť držiteľa priznať oslobodenie od poplatku alebo povoliť zľavu najmä v sociálnych prípadoch a za strážnych psov.

(4) Oslobodenie od poplatku alebo zníženie poplatku zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo zníženie alebo oslobodenie.

§ 5

(1) Ak vznikne poplatková povinnosť počas roka, platí sa poplatok začínajúc prvým mesiacom nasledujúcim po dni, keď poplatková povinnosť vznikla; poplatok za mesiace zostávajúce do konca bežného roka sa platí pomernou sumou ročného poplatku, najmenej však 10 Kčs.

(2) Ak zanikne poplatková povinnosť počas roka, zaniká povinnosť platiť poplatok uplynutím mesiaca, v ktorom to bolo oznámené národnému výboru. Pomerná časť zaplateného poplatku sa na žiadosť vráti, ak je aspoň 10 Kčs.

§ 6

(1) Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku do 15 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti za všetkých psov chovaných v domácnosti. Priznanie sa podáva na národnom výbore na predpísanom tlačive.

(2) Vlastník (správca) domu je povinný ohlásiť písomne národnému výboru do 15. januára podľa stavu k 1. januáru bežného roka na predpísanom tlačive všetkých psov v dome chovaných, i keď poplatku nepodliehajú.

(3) V obciach s počtom obyvateľov do 6 000 vlastník (správca) domu nepodáva hlásenie podľa odseku 2 za podmienky, že evidencia psov bude zabezpečená po prvýkrát podaním priznania pri vzniku poplatkovej povinnosti a v ďalších rokoch súpisom vykonaným národným výborom súčasne pri súpise hospodárskych zvierat k 1. januáru bežného roku.

(4) Poplatník je povinný ohlásiť písomne národnému výboru do 15 dní každú skutočnosť, ktorá má za následok vznik povinnosti platiť poplatok alebo ktorá má vplyv na výšku poplatku.

(5) Ak poplatník neohlási skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, národný výbor zvýši poplatok splatný v bežnom roku o 50 %.

§ 7

Splatnosť poplatku

(1) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok bez vyrubenia vopred, a to:

a) do 400 Kčs ročne najneskoršie do 15. februára každého roka,

b) nad 400 Kčs ročne vo dvoch rovnakých splátkach vždy najneskoršie do 15. februára a 15. augusta každého roka.

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť počas roka, poplatok (jeho splatná časť) sa platí do 15. dňa prvého mesiaca, od ktorého sa má poplatok platiť (§ 5 ods. 1). Splatnosť poplatku nie je dotknutá podaním žiadosti na oslobodenie od poplatku alebo zníženia poplatku.

§ 8

(1) Ak sa poplatok nezaplatil vôbec alebo v správnej výške, vyrubí sa nedoplatok platobným výmerom; splatnosť poplatku podľa § 7 nie je tým dotknutá.

(2) Ak sa poplatok nezaplatil včas alebo v správnej výške, môže sa zvýšiť až o 10 % zo sumy včas nezaplatenej.

§ 9

Národný výbor vydá držiteľom psov za náhradu známku pre psov, a to aj pre tých, pre ktorých prislúcha alebo sa povolilo oslobodenie od poplatku. Na známke sa musí vyznačiť meno obce a evidenčné číslo psa. Držitelia psov sú povinní zabezpečiť, aby psi známku skutočne nosili.

§ 10

Poplatok sa platí na účet národného výboru, ktorý ho spravuje. Ak je podľa okolností vhodnejšie, môže sa poplatok platiť aj v hotovosti priamo na národnom výbore.

§ 11

(1) Poplatok nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatok (dodatok) stal splatným alebo v ktorom mohol národný výbor poplatok (dodatok) vyrubiť.

(2) Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku, plynie premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatník o tomto úkone upovedomil.

§ 12

Konanie

Pre konanie vo veciach poplatku zo psov platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)

§ 13

Prechodné ustanovenia

(1) Držitelia psov, ktorých psi sú v evidencii národných výborov ku dňu účinnosti tejto vyhlášky, budú do konca roka 1972 platiť poplatok zo psov podľa doterajších sadzieb.**)

(2) Držiteľom psov, ktorí sú dôchodcami a ktorých psi boli v evidencii národných výborov k 1. januáru 1972, národný výbor určí poplatok najviac do výšky 400 Kčs.


§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ustanovenie § 3 až 11 vyhlášky Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov, a ustanovenie § 15 vyhlášky Ministerstva financií č. 67/1966 Zb. o miestnych poplatkoch.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1972.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 115 Občianskeho zákonníka.

*) § 20 a 21 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a § 18 a 19 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov.