Vyhláška č. 160/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch

Čiastka 68/1960
Platnosť od 15.11.1960 do31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1965
Zrušený 146/1965 Zb.

160

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 25. októbra 1960

o správnych poplatkoch

Ministerstvo financií ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“).


§ 1

(1) Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sa určujú v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka I. Za osobitné poplatné úkony, ktoré vykonávajú, vyberajú orgány štátnej mierovej služby poplatky podľa sadzobníka II. Správne orgány vyberajú poplatky za poplatné úkony nimi vykonané bez ohľadu na to, v ktorom oddiele je poplatok určený.

(3) Poplatky určené v sadzobníkoch rámcove (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vymeriavajú sa v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania a obťažnosti úkonu a podľa účelu sledovaného poplatkom.

(4) Poplatky určené v sadzobníkoch percentom ceny věci vymeriavajú sa z maloobchodnej, a ak nie je určená, z bežnej ceny veci v čase, v ktorom sa poplatok vymeriava, alebo ak ide o poplatok splatný bez vymerania, v čase splatnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vymeriavajúcemu poplatok; ak jeho údaj zrejme nezodpovedá maloobchodnej (bežnej) cene alebo ak poplatník túto cenu vôbec neudá, určí ju vymeriavajúci správny orgán.

(5) Základ poplatku, ktorý je v sadzobníkoch určený percentom ceny, sa zaokrúhľuje dolu na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky sa zaokrúhľujú vždy dolu na dvadsať halierov.

Čas a spôsob vymerania, splatnosť, povolenie lehoty alebo splátok

§ 2

(1) Poplatky sa vymeriavajú pred vykonaním úkonu ústnou alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku, ak sadzobníky neurčujú, že sa platia bez vymerania.

(2) Poplatky sú splatné pred vykonaním úkonu.

(3) Po vykonaní úkonu sa vymeriavajú len poplatky za úkony:

1. pri ktorých to určujú sadzobníky;

2. pri ktorých je vzhľadom na sadzbu poplatku vykonanie úkonu predpokladom pre vymeranie poplatku;

3. ktoré sa urobili, aj keď nebol poplatok zaplatený (§ 7 zákona).

(4) Poplatky uvedené v odseku 3 sa vymeriavajú platobným výmerom a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.

Spôsob platenia

§ 3

Kolkové známky

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 400 Kčs.

(2) Kolkovými známkami sa neplatia poplatky, ktoré

a) sa podľa sadzobníka platia v hotovosti,

b) sú podľa sadzobníka priamym príjmom národných výborov,

c) možno podľa okolností lepšie vybrať v hotovosti, aj keď neprevyšujú 400 Kčs.

§ 4

Platenie v hotovosti

Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami, platia sa na účet správneho orgánu, a to spravidla toho, ktorý vymeral poplatok.

§ 5

Mena

(1) Percentné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vymeriavajú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vymeriavajú v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vymerané poplatníkom zdržujúcim sa v cudzine platia sa v mene štátu, v ktorom je zastupiteľský úrad vymeriavajúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však zastupiteľský úrad uzná za vhodné, môže prijať platenie aj v inej cudzej mene. Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vymerané poplatníkom zdržujúcim sa v Československej socialistickej republike platia sa v československých korunách. Správny orgán vyberajúci poplatok môže však prijať platenie aj v inej mene, ak to považuje za vhodné.

(3) Pri vymeraní a platení poplatkov prepočítavajú sa československé koruny na cudzie meny a naopak podľa kurzov, ktoré určí Ministerstvo financií, a ak ide o poplatky za úkony zastupiteľských úradov, Ministerstvo financií v dohode s Ministerstvom zahraničných vecí.

§ 6

Oslobodenie a iné úľavy

Okrem orgánov uvedených v § 10 ods. 1 zákona a v sadzobníkoch sú osobne oslobodení:

1. štátne a družstevné hospodárske organizácie, dobrovoľné spoločenské organizácie združené v Národnom fronte, Československá poľovnícka jednota, Československý sväz rybárov, Československý sväz včelárov, Československý sväz záhradkárov a ovocinárov a Československý sväz chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva od poplatkov podľa sadzobníka I, ak pri jednotlivých položkách nie je určené inak;

2. fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu podrobenú pôdohospodárskej dani od poplatkov podľa pol. 30 až 34 sadzobníka I, a to aj vtedy, ak sú od platenia pôdohospodárskej dane oslobodené;

3. diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike so všetkými príslušníkmi svojich rodín, žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu, a konzuli z povolania za predpokladu, že nie sú československými občanmi a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.

§ 7

Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:

1. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení a o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

2. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o prídavku na deti;

3. úkony potrebné na vykonávanie predpisov o obrane štátu;

4. úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, prípadne na pretvorenie alebo splynutie doterajších jednotných roľníckych družstiev;

5. úkony urobené v súvislosti s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

§ 8

Vrátenie

(1) Správny orgán vráti poplatníkovi

1. polovicu poplatku zaplateného pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak nedošlo k jeho vecnému prerokovaniu;

2. celý zaplatený poplatok

a) ak bol zaplatený pred vykonaním úkonu, ku ktorému nedošlo bez zavinenia poplatníka;

b) ak bol poplatok odpísaný;

3. časť zaplateného poplatku, ak bol poplatok dodatočne znížený;

4. sumu, o ktorú zaplatil poplatník na poplatok viac, ako bol povinný, alebo poplatok, ktorý poplatník zaplatil bez toho, že by to bol povinný.

(2) Správny orgán vymeriavajúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak vzal späť poplatník pred vydaním rozhodnutia podanie, pri ktorého predložení bol poplatok zaplatený, alebo ak nedošlo jeho vinou k vykonaniu úkonu, za ktorý bol poplatok zaplatený, alebo ak bol úkon zrušený. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú dolu na dvadsať halierov.

(3) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom nastali skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

§ 9

Predchádzajúce ustanovenia platia, len ak neurčujú sadzobníky inak.


Prechodné ustanovenia

§ 10

(1) Za patenty udelené pred 1. januárom 1961 zaplatí poplatník sumu vo výške poplatku podľa pol. 52 sadzobníka I zníženého o sumy ročných poplatkov zaplatené podľa doterajších predpisov do 31. decembra 1960. Túto sumu je poplatník povinný zaplatiť najneskôr do 31. marca 1961.

(2) Oslobodenia od poplatku za patent založené doterajšími predpismi zostávajú v platnosti.

§ 11

Záverečné ustanovenie

(1) Zrušujú sa predpisy, ktoré odporujú tejto vyhláške, najmä nariadenie ministra financií č. 60/1955 Zb. o správnych poplatkoch v znení nariadenia ministra financií č. 71/1956 Zb. a nariadenie ministra financií č. 52/1957 Zb., ďalej nariadenie ministra financií č. 62/1959 Zb., ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných, vyhláška ministra financií č. 166/1959 Ú. l. (Ú. v.) o oslobodení jednotných roľníckych družstiev a osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu od poplatkov za niektoré výkony veterinárnej správy, ako aj smernice, pokyny a iné podrobnejšie predpisy o správnych poplatkoch.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.


Sadzobník I

správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy

Poznámka k celému sadzobníku.

Poplatky podľa položiek 5, 6, 15, 26, 27, 29 a 38 - ak úkony vykonávajú národné výbory - sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
Oddiel A
Spoločný pre všetky odbory správy
1.Vydanie druhej, tretej atď. kópie úradného vybavenia, odpisu alebo výpisu z kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj len začatú stranu5,-
Poznámky
1. Prvá kópia (napr. výpis z matriky) nepodlieha poplatku, ak nie je v ďalších položkách alebo v predpisoch určené inak.
2. Za odpisy, výpisy, osvedčenia obstarané z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov staršieho ako 25 rokov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úlohy za každú aj len začatú stranu odpisu, výpisu alebo osvedčenia vo výške dvojnásobku až päťnásobku sadzby podľa tejto položky.
3. Za písomné informácie z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úkonu za každú aj len začatú stranu písomnej informácie vo výške dvojnásobku až desaťnásobku sadzby poplatku podľa tejto položky.
4. Za preklady z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa pol. 50.
5. Za vydanie kópie osvedčenia o zápise ochrannej značky alebo chráneného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných značiek alebo z registra chránených vzorov vyberá sa poplatok 20,- Kčs.
6. Za odpisy vyhotovované čs. zastupiteľskými úradmi sa vyberá poplatok podľa pol. 49.
2.Za vydanie dokladu (preukazu) náhradou za doklad (preukaz) stratený, zničený alebo neupotrebiteľný10,-
Poznámky
1. Poplatok sa vyberie, aj keď za vydanie pôvodného dokladu (preukazu) sa poplatok nevyberá (napr. za vydanie náhradného občianskeho preukazu).
2. Podľa miery zavinenia môže sa poplatok znížiť až na pätinu; príp. zvýšiť až na päťnásobok.
3.Overenie podpisov strán na listinách - za každú osobu, ktorej podpis sa overuje4,-
Poznámky
1. Overenie podpisu na čestných vyhláseniach je od poplatku oslobodené.
2. Za overenie podpisu Ministerstvom zahraničných vecí a čs. zastupiteľskými úradmi (legalizácia a superlegalizácia) sa vyberá poplatok podľa pol. 48.
4.Overenie neúradného odpisu predloženého poplatníkom, ak nie je naň určený osobitný poplatok, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje
a) listín v českom alebo slovenskom jazyku2,-
b) listín v cudzom jazyku4,-
Poznámky
1. Za overenie odpisu zastupiteľským úradom vyberá sa poplatok podľa pol. 49.
2. Za overenie odpisu materiálu zo štátnych a ostatných archívov vyberá sa poplatok vo výške dvojnásobku až päťnásobku.
5.Znalecký alebo odborný posudok úradu na žiadosť poplatníka za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku (vrátane obstarávania podkladov, získavania materiálu a pod.), vydanie osvedčenia o tuzemskom práve20,-
najviac však celkom 3000,-
6.Miestne vyšetrenie (komisionálne konanie) - ak je podľa príslušných predpisov nariadené alebo ak sa koná z podnetu účastníkov konania20,- až 200,-
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov.
2. Poplatok sa nevyberie, ak sa miestne vyšetrenie koná vo všeobecnom záujme (napr. pri živelných pohromách a nehodách) alebo ak bolo miestne vyšetrenie nariadené bez návrhu účastníkov konania úradom, súdom alebo iným verejným orgánom.
Oddiel B
Všeobecná vnútorná správa
7.Povolenie pobytu cudzincovi10,- až 100,-
Poznámka
1. Podľa zásady vzájomnosti možno od vybratia poplatku upustiť, príp. so súhlasom Ministerstva financií poplatok primerane zvýšiť.
8.Udelenie náhradného víza orgánmi pasovej kontroly
a) vstupného60,-
b) precestovacieho40,-
Poznámka
Podľa zásady vzájomnosti možno poplatok znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť alebo so súhlasom Ministerstva financií poplatok primerane zvýšiť.
9.Vydanie osvedčenia pre prechod hraníc v malom pohraničnom styku5,-
Poznámky
1. Podľa zásady vzájomnosti možno od vybratia poplatku upustiť.
2. Podľa účelu cesty a doby platnosti môže sa poplatok vyberať vo výške dvojnásobku až desaťnásobku.
10.Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného alebo priezviska ženy rozvedenej alebo rozlúčenej (pred 1. 1. 1950) na jej predchádzajúce priezvisko20,-
b) v iných prípadoch alebo povoleniach zmeny mena100,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak ide o zmenu priezviska osvojených detí alebo o zmeny, ktoré treba urobiť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrikách.
11.Udelenie štátneho občianstva alebo vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku40,- až 500,-
12.Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať zbraň (zbrojný list) alebo nosiť zbraň (zbrojný pas), rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti, za každý rok20,-
Poznámky
1. Príslušníci ozbrojených sborov v činnej službe, Ľudových milícií a Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti sú od tohto poplatku oslobodení.
2. Za povolenie držať poľovnú zbraň - ak nemá držiteľ poľovný lístok (pol. 27) - vyberie sa jednorázove poplatok vo výške 20,- Kčs za každú zbraň.
Oddiel C
Živnostenské oprávnenia a povolenia vývozu
13.a) Udelenie oprávnenia alebo predĺženia platnosti oprávnenia fyzických osôb na vykonávanie ľudovej zábavy
aa) bežné technické zariadenie (kolotoče, hojdačky, kruhové podniky [lochnes a pod.], strelnice, hádzanie lôpt, automat, silomer, biliard a pod.) a ostatné, ak nie sú ďalej upravené1200,-
bb) povrazochodci alebo produkcia na stožiari, kúzelnícke a akrobatické produkcie, manéžové produkcie s cirkusovým programom6000,-
cc) predstavenia v stane: gymnastické, predvádzanie cvičených zvierat, akrobatické jazdy na motocykli3000,-
b) Udelenie iného živnostenského oprávnenia200,-
14.a) Povolenie na vývoz hnuteľných vecí s výnimkou predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písm. a)20,-
Poznámky1. V ktorých prípadoch treba povolenie na vývoz, ustanovujú vyhlášky č. 6/1963 Zb. k zákonu o devízovom hospodárstve a č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze. Ak neprevyšuje hodnota hnuteľných vecí 100,- Kčs, poplatok sa nevyberá.2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno vyberať poplatok až vo výške dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého žiadateľ je príslušníkom.3. Poplatok podľa tejto položky možno zaplatiť až pri vývoze.4. Podľa tejto položky sa vyberá tiež poplatok za vývoz vecných darov a sťahovaných zvrškov.
Oddiel D
Výstavba
15.Povolenie prípustnosti stavby, povolenie na užívanie stavby alebo na jej zbúranie, povolenie výnimiek zo stavebných obmedzení v ochranných pásmach100,-
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberá za povolenie prípustnosti stavby rodinného domčeka a povolenie na jeho užívanie.
2. Pri drobných prístavbách a prestavbách (výmena oblokov, priečok a pod.) môže správny orgán znížiť poplatok za povolenie prípustnosti a užívania stavby až na štvrtinu.
3. Poplatkom podľa tejto položky je kryté ako povolenie prípustnosti stavby (povolenie na stavbu na určitom pozemku a povolenie stavby podľa predložených plánov), tak aj povolenie na užívanie stavby. Za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov sa poplatok nevyberá.
Oddiel E
Cestná prevádzka a doprava
16.Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla zostaveného súkromným výrobcom (aj amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide o
a) jednostopové vozidlá s obsahom valcov do 50 ccm500,-
b) ostatné jednostopové vozidlá (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš)2 000,-
c) dvojstopové vozidlá (vrátane tzv. autíčok)8 000,-
Poznámky
1. V poplatku je zahrnutý i poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenie o technickom preukaze pre motorové vozidlo.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. b) a c) o 50 %.
3. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, vyberie sa poplatok sadzbou zvýšenou o 30 %.
17.Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatnej časti, ak sa použili časti iného typu, ako boli pôvodné
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) s obsahom valcov do 50 ccm50,-
bb) s obsahom valcov nad 50 ccm (vrátane motorových trojkoliek - ríkš a prípadu, ak sa k motocyklu pripojí postranný vozík) 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel (vrátane tzv. autíčok)400,-
Poznámky
1. Súčasná alebo postupná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. a) bb) o polovicu, podľa písm. b) o 30 %.
3. Poplatok sa zvýši o 20 %, ak bola schválená technická spôsobilosť vozidla, ktorého prestavba sa uskutočnila bez predchádzajúceho povolenia.
18.Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (i s vykonaním opráv v príslušných dokladoch):
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm20,-
bb) ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš)200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel, ktoré má prevodca v držaní z doby pred 1. 11. 1962, ak ide o motorové vozidlá vyrobené
aa) v období od 1. 1. 1946 do 31. 12. 19541000,-
bb) po 1. 1. 1955, ktoré boli nadobudnuté na potvrdenku (poukaz)
Značka a typPoplatok podľa veku motorového vozidla
do 2 rokov včítanestarších ako 2 roky - 5 rokov včítanestarších ako 5 rokov - 8 rokov včítanestarších ako 8 rokov
I. Škoda-1200 Sedan
-1201 Sedan
-1201 STW
Moskvič
8000650050003500
II. Škoda-440 Standard
-440 de Luxe
-Octavia
Fiat-600 a 600 D
Renault-4 CV
Ford-Anglia
Simca-Aronde
7500600045003000
III. Wartburg-Standard 900
-de Luxe 900
-Combi 900
-Standard 1000
-de Luxe 1000
6500500040002500
IV. Škoda-445
P-70-osobné
-Combi
Ifa F 9-limuzína
-Combi
5000400030002000
V. Pobeda-M20
Warszava
3000240020001500
cc) po 1. 1. 1955, ktoré boli nadobudnuté za tzv. voľné ceny
Značka a typPoplatok podľa veku motorového vozidla
do 2 rokov včítanestarších ako 2 roky - 5 rokov včítanestarších ako 5 rokov - 8 rokov včítanestarších ako 8 rokov
Volga
Hillmann-Minx
Simca-Elysée
3000240020001500
c) ostatných dvojstopových motorových vozidiel600,-
Poznámky
1. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu. Poznámka 2 k pol. 17 platí obdobne.
2. Pri vzájomnej výmene motorových vozidiel platí poplatok každý držiteľ vo výške pripadajúcej na vozidlo ním prevádzané.
3. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla z poručiteľa na dediča (odkazovníka) sa poplatok neplatí; ak však ide o osobné automobily uvedené pod písmenom b) bb) alebo cc) vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa osobného auta z dediča (odkazovníka) na ďalšieho držiteľa, a to sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku osobného auta v čase zápisu zmeny držiteľa.
4. Ak došlo k zmene držiteľa osobného automobilu uvedeného pod písmenom b) bb) alebo cc) darom alebo konaním zastierajúcim darovanie, započíta právny orgán na poplatok sumu notárskeho poplatku z darovania, ktorú preukázateľne zaplatil obdarovaný za darované motorové vozidlo.
5. Za zápis zmeny držiteľa osobného automobilu vykonaný po 1. novembri 1962 sa vyrubí poplatok sadzbami uvedenými pod písmenami b) a c).
19.a) Vydanie štátnej poznávacej značky pre nové osobné automobily100,-
b) Vydanie štátnej poznávacej značky v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje pol. 19 písm. a), vydanie medzinárodnej alebo zvláštnej poznávacej značky, zápis zmeny stanovišťa motorového vozidla, zmeny mena, povolania alebo adresy držiteľa motorového vozidla a iné podobné zmeny i s vydaním príslušných dokladov alebo vykonaní opráv v nich10,-
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie, len ak držiteľ prihlasuje nový osobný automobil kúpený od výrobcu (dovezený z cudziny) do evidencie. Inak sa vyberá poplatok podľa písmena b), a to za každú tabuľku štátnej poznávacej značky.
2. Ak bol vyrubený poplatok podľa pol. 16, 17 alebo 18, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.
19a.Za povolenie individuálneho výcviku vodičov motorových vozidiel
a) jednostopových150,-
b) dvojstopových300,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov-invalidov, ktorí v dôsledku svojej invalidity potrebujú osobitnú úpravu motorového vozidla.
20.Vydanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá 100,-
Poznámka
Za vidovanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá vyberá sa poplatok, len ak príslušné orgány cudzieho štátu požadujú poplatok za vidovanie medzinárodného preukazu vydaného príslušnými československými orgánmi, a to vo výške zodpovedajúcej v cudzine požadovanému poplatku.
21.Vydanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenia na vedenie)40,-
Poznámka
Poznámka k pol. 20 platí tu obdobne.
22.Povolenie na jazdu cudzozemským motorovým vozidlom, ktoré nemá medzinárodný preukaz (osvedčenie) pre motorové vozidlá 40,-
Poznámka
Od vybratia poplatku podľa tejto položky možno upustiť, ak je zaručená vzájomnosť.
23.Povolenie na vykonávanie prepravy osôb alebo nákladov motorovými vozidlami udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi)200,-
Poznámka
Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je podnik (podnikateľ) príslušníkom, príp. od vybratia poplatku upustiť.
Oddiel F
Letecká doprava a telekomunikácie
24.Povolenie na vykonávanie medzinárodnej leteckej prepravy osôb alebo nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi)1000,-
Poznámka
Poznámka k pol. 23 platí tu obdobne.
25.Povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádioelektrickej stanice pokusnej a amatérskej100,-
Oddiel G
Pôdohospodárstvo
VŠEOBECNÉ (administratívne) ÚKONY
26.Povolenie domácej zakáľačky ošípaných - za kus25,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa platí aj za súhlas na ponechanie nutne zabitého ošípaného chovateľovi pre jeho domácnosť.
27.Poľovné lístky
a) ročné 50,-
b) trojročné 120,-
Poznámky
1. Za vydanie ročného poľovného lístku pre cudzinca vyberie sa poplatok vo výške osemnásobku sadzby podľa písm. a); za vydanie poľovného lístku pre cudzinca s kratšou dobou platnosti sa vyberá poplatok vo výške štvornásobku sadzby podľa písm. a).
2. Od poplatku sú oslobodené:
a) ročné poľovné lístky pre poslucháčov lesníckych majstrovských škôl, lesníckych technických škôl a lesníckych fakúlt vysokých škôl, ktorí študujú lesné hospodárstvo; žiadateľ musí predložiť potvrdenie správy školy o štúdiu;
b) trojročné poľovné lístky
aa) pre vedeckých pracovníkov v odbore poľovníctva, činných na lesníckych fakultách vysokých škôl a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanstva fakulty alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore poľovníctva;
bb) pre zamestnancov Československej poľovníckej jednoty v Prahe (Sväz poľovníckych ochranných združení v Bratislave), poverených odchytom zveri, ak žiadateľ predloží o tomto svojom poverení potvrdenie zamestnávateľa;
cc) pre dôchodcov, bývalých lesníkov z povolania, ktorí pred prevodom do dôchodku mali nárok na bezplatný trojročný poľovný lístok;
dd) pre pracovníkov štátnych lesov (lesníkov z povolania), v pracovnej náplni ktorých je aktívne vykonávanie poľovníctva a kontroly pri zabezpečovaní poľovného dozoru;
c) poľovné lístky pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie vrcholných orgánov straníckych alebo vládnych alebo sú hosťami Ústredného výboru Československej poľovníckej jednoty v Prahe.
3. Poľovný lístok oprávňuje držať aj poľovnú zbraň, najviac 3 kusy; za každý ďalší kus poľovnej zbrane vyberie sa pri vydaní poľovného lístku 10,- Kčs. Od cudzinca sa nevyžaduje za držanie poľovných zbraní poplatok.
28.Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri
a) raticovej zveri (okrem čiernej zveri vo voľnosti) za každý kus 30,-
b) medveďa600,-
c) rysa 300,-
d) divého moriaka, hlucháňa, tetrova alebo jariabka 20,-
e) zajaca, bažanta, kačice alebo husi3,-
f) jarabice 1,-
g) kamzíka, dropa, vydry alebo norka 150,-
h) kuny lesnej alebo skalnej alebo jazveca 50,-
i) ostatných druhov zveri neuvedených pod písm. a) až h), za každý kus 5,-
Poznámky
1. Povolenia na odstrel (lov) pre účely vedecké alebo učebné sú od poplatkov oslobodené.
2. Poplatok podľa tejto položky platia aj hospodárske a iné organizácie (nie rozpočtové organizácie), aj keď podľa všeobecných predpisov sú od poplatku oslobodené.
3. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa vzácnosti a významu druhu zveri až na päťnásobok sadzieb podľa písm. a) až h), až na tridsaťnásobok sadzby podľa písm. i).
29.Rybárske lístky
a) ročné30,-
b) trojročné80,-
Poznámky
Od poplatku sú oslobodené rybárske lístky
a) pre poslucháčov verejných rybárskych škôl a rybárskych učňovských škôl, ak žiadateľ predloží o svojom školení potvrdenie správy školy;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 6 zákona č. 62/1952 Zb. o rybárstve a pre osoby ustanovené ako prísažná stráž na ochranu rybárstva podľa § 30 vyhlášky č. 363/1952 Ú. l. (č. 428/52 Ú. v.), ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo za prísažnú stráž na ochranu rybárstva;
c) pre učiteľov a profesorov rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie riaditeľstva školy, že je členom učiteľského sboru;
d) pre vedeckých pracovníkov z odboru rybárstva činných na vysokých školách a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanstva alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore rybárstva.
ÚKONY VETERINÁRNEJ SLUŽBY
30.Veterinárna prehliadka zvierat určených na prevoz, zvierat dovezených cudzími chovateľmi na výstavy a na iné účely, a to
a) veľkých zvierat, zveri srstnatej a čiernej a iných zvierat ďalej neuvedených za zásielku do 10 kusov20,-
za každý ďalší kus1,-
b) psov, za zásielku do 3 kusov20,-
za každý ďalší kus4,-
c) iných malých zvierat, za zásielku do 20 kusov20,-
za každý ďalší kus0,60
d) odstavčiat, jahniat, kozliat, za zásielku do 50 kusov20,-
za každý ďalší kus0,40
e) hydiny, pernatej zveri a holubov, za zásielku do 10 kusov20,-
za každý ďalší kus0,20
Poznámky
1. Za zásielku sa vyberie poplatok najviac v sume 100,- Kčs.
2. Ak majú zvieratá dovezené cudzími chovateľmi na výstavy a na iné účely veterinárny preukaz o zdravotnej nezávadnosti vydaný v cudzine a zodpovedajúci platným medzinárodným predpisom, možno od vybratia poplatku upustiť, ak je zaručená vzájomnosť.
3. Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá obdobný poplatok štát, ktorého občanom je poplatník, prípadne od vybratia poplatku upustiť.
31.Veterinárny zdravotný dozor mimo vstupnej stanice pri kŕmení a napájaní zvierat určených na prevoz, a to
a) veľkých zvierat, za kus2,-
b) malých zvierat, za kus1,-
c) drobných zvierat, za každý železničný vozeň alebo auto10,-
Poznámka
Za celú zásielku sa vyberie najviac 100,- Kčs.
32.Vyšetrenie a pitva zvierat, ktoré pri prevoze počas dopravy uhynú alebo boli zabité, a to
a) veľkých zvierat, za kus60,-
b) malých zvierat, za kus30,-
c) drobných zvierat, bez ohľadu na počet vyšetrovaných a pitvaných kusov, za zásielku10,-
33.Veterinárny zdravotný dozor a prehliadka potravín a surovín živočíšneho pôvodu, pokiaľ je prehliadka podľa platných predpisov nariadená
a) za každú vozňovú (vagónovú) zásielku40,-
b) za každú kusovú zásielku do 100 kg 10,-
nad 100 kg20,-
34.Zrušená od 1. 2. 1964.5,-
Oddiel H
Školstvo a zdravotníctvo
35.Povolenie súkromného vyučovania500,-
35a.Za vydanie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pre vystavenie vodičského preukazu, žiadosť o daňovú úľavu, súdne konanie 10,-
Oddiel I
Finančná správa
36.Povolenie na vývoz predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál z ceny najmenej však vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
Poznámky1. Ak nepresahuje hodnota predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál 100,- Kčs, poplatok sa nevyberá.2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno poplatok vyberať až vo výške dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je žiadateľ príslušníkom.
37.Povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve s výnimkou povolení podľa pol. 36, z ceny1 % až 100 %
Poznámka
Poznámka č. 2 k položke 36 platí tu obdobne.
38.Povolenie vecnej lotérie, tombol a pod., z hernej istiny10 %
najmenej však 50,-
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky platia aj hospodárske a iné organizácie (nie rozpočtové organizácie), aj keď podľa všeobecných predpisov sú od poplatkov oslobodené.
Oddiel K
Zahraničná správa (vrátane zastupiteľských úradov)
Poznámka spoločná pre celý oddiel.
Poplatky podľa tohto oddielu vyberajú len Ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, ak jednotlivé položky (a poznámky k nim) neurčujú inak.
39.Vydanie cestovného pasu alebo iného preukazu totožnosti pre cestu do cudziny20,- až 400,-
Poznámky
1. Poplatok sa platí vopred pri podaní žiadosti o pas.
2. Pri vydávaní hromadných cestovných dokladov sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v hromadnom cestovnom doklade.
3. Poplatok sa nevyberá za deti do 15 rokov - s výnimkou prípadov, že sa vydáva i pre ne samostatný cestovný pas (doklad).
4. Za vydanie cestovného pasu na účely vysťahovania možno poplatok zvýšiť podľa dôvodov vysťahovania a majetkových pomerov žiadateľa až na pätnásťnásobok sadzby.
5. Diplomatické a služobné pasy a doklady nahradzujúce služobné pasy sú od poplatku oslobodené.
40.Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu 30,-
Poznámka
Od poplatku je oslobodené predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu a dokladov nahradzujúcich cestovný pas pre čs. zamestnancov, ktorí sú v cudzine zo služobných dôvodov a pre ich rodiny.
41.Vidovanie cestovného pasu
a) vstupné vízum, spätné vízum, návratné vízum jednorazové30,-
b) návratné vízum trvalé - s obmedzeným počtom ciest60,-
c) návratné vízum trvalé - bez obmedzenia počtu ciest120,-
d) precestovacie vízum, turistické vízum alebo vízum na kúpeľný pobyt v ČSSR20,-
Poznámky
1. Poplatok za turistické vízum alebo za vízum na kúpeľný pobyt v ČSSR sa vyberá pri zakúpení služieb v devízach.
2. Ministerstvo zahraničných vecí môže určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je občanom držiteľ pasu, príp. poplatok znížiť alebo odpustiť.
3. Od poplatku sú oslobodené
a) diplomatické a zvláštne víza,
b) vidovania čs. pasov osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v cudzine, na cestu do ČSSR,
c) víza udelené významným osobám.
42.Konanie o podaniach na zastupiteľských úradoch, ak nie je za úkony podaním vyvolané uložený osobitný poplatok20,-
Poznámky
1. Podľa obťažnosti prípadu možno poplatok vybrať násobkom základnej sadzby, najviac však vo výške 500,- Kčs.
2. Poplatok základnou sadzbou 20,- Kčs sa vyberie, aj keď žiadaný úkon bol bezvýsledný.
43.Vybratie pohľadávky, renty a pod., s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, alebo úhrn úkonov v konaní o dedičstvo (vrátane intervencie u príslušných orgánov, vymáhanie priamo zastupiteľským úradom a doručenie) z vybratej sumy (ceny) alebo z čistej hodnoty dedičstva 2 %
najmenej však 30,-
Poznámka
Za púhe zakročenie za účelom vybratia, ak dlžník poukáže platbu priamo veriteľovi (príjemcovi), sa vyberie poplatok podľa pol. 42.
44.Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu1 %
najmenej však 30,-
45.Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných predmetov za rok 100,-
b) listín alebo spisov za rok 10,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok podľa písm. a) znížiť až na sumu 10,- Kčs za rok zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov všeobecného záujmu.
46.Spísanie
a) zmlúv a závetov 50,-
b) splnomocnenia, inej listiny alebo spisu, ak nie je za ne uložený osobitný poplatok20,-
Poznámka
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie formulárov pasových, vízových a iných pre úradnú potrebu.
47.Vidovanie listín bez overenia, ak nie je za ne uložený osobitný poplatok30,-
48.Overenie
a) podpisu súkromnej osoby, úradnej pečate a úradných podpisov (legalizácia, superlegalizácia) 40,-
b) legalizácia alebo vidovanie obchodných listín (osvedčenie o pôvode tovaru a pod.)podľa zásady vzájomnosti vo výške, ktorú určí MZV v dohode s MZO a MF najmenej však 40,-
Poznámky
1. Poplatok za superlegalizáciu podľa tejto položky vyberajú aj iné orgány ako Ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, ak sú podľa príslušných predpisov oprávnené vykonávať superlegalizáciu.
2. Za overenie druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej istej listine alebo za overenie podpisu tej istej osoby na ďalších kópiách tej istej listiny sa vyberá poplatok vo výške 25 % sadzby.
3. Poplatky sa vyberajú určenou sadzbou len vtedy, ak nevyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z doložky o najvyšších výhodách oslobodenie od poplatku alebo iná sadzba poplatku.
4. Pri overovaní správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za overenie prvého odpisu; za overenie druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá len 50 % sadzby.
49.a) Vyhotovenie odpisu s overením jeho správnosti, za každú aj len začatú stranu20,-
b) Overenie odpisu predloženého stranou, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje 10,-
Poznámka
Pri vyhotovení niekoľkých odpisov alebo overení správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za vyhotovenie a overenie správnosti prvého odpisu; za vyhotovenie a overenie správnosti druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
50.Vyhotovenie prekladu
a) s jeho overením
aa) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny 30,-
bb) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka 40,-
cc) z jedného cudzieho jazyka do druhého 80,-
dd) z čínštiny alebo japončiny za každý slovný znak 1,-
ee) do čínštiny alebo japončiny za každý slovný znak 2,-
b) bez overenia alebo za overenie správnosti prekladu predloženého stranouvo výške polovice sadzieb podľa písm. a)
Poznámky
1. Poplatok sa vyberá sadzbami uvedenými pod písm. a) a b) za každú aj len začatú stranu prekladu.
2. Za preklad archívneho materiálu z latinčiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1850) do češtiny alebo slovenčiny sa vyberá poplatok sadzbou podľa písm. a) cc). Za preklad archívneho materiálu z nemčiny po roku 1850 alebo z maďarčiny do češtiny alebo slovenčiny sadzbou podľa písm. a) bb). Poplatok vyberajú archívne orgány.
3. Za druhé a každé ďalšie vyhotovenie prekladu alebo overenie prekladu sa vyberá poplatok vo výške 30 % sadzieb.
Oddiel L
Konanie o vynálezoch, ochranných značkách a chránených vzoroch
Poznámka spoločná pre celý oddiel.
Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatky podľa tohto oddielu na základe vzájomnosti, príp. od vybratia poplatku na jej základe upustiť.
A. VYNÁLEZY
Poznámky spoločné položkám 51 až 56.
1. Pre poplatky je nerozhodné, či ide o patent samostatný alebo závislý.
2. Od poplatkov sú oslobodené úkony,
a) týkajúce sa prihlášok a patentov, ktoré sú celkom alebo sčasti v majetku štátu alebo pokiaľ výlučné právo používať vynález a s ním voľne nakladaľ patrí štátu,
b) týkajúce sa prihlášok a patentov, ktorých predmet je oprávnený využívať štát podľa zákona alebo preto, že vynález mu bol odovzdaný; toto oslobodenie sa vzťahuje na poplatky splatné po dni, keď bol vynález odovzdaný štátu,
c) o ktoré požiada majiteľ patentu na výzvu úradu.
51.Konanie o prihláške vynálezu200,-
Poznámka
Od poplatku je oslobodené konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol odovzdaný štátu súčasne s prihláškou.
52.Za patent na vynález
a) za prvých päť rokov 3000,-
b) za ďalšie tri roky 2000,-
c) za 9. až 15. rok ročne 500,-
Poznámky
1. Poplatok platí majiteľ patentu; môže ho platiť aj pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je splatný vopred, najneskôr do 6 mesiacov po dni, keď sa rozhodnutie o udelení patentu stane právoplatným. Poplatky za ďalšie tri roky sú splatné najneskôr pred uplynutím piateho roku platnosti patentu. Poplatky za 9. a ďalší rok sú splatné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti patentu.
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v poznámke 2, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote 6 mesiacov; v týchto prípadoch vyberie sa poplatok v dvojnásobnej výške.
53.Tlač a uverejnenie patentového spisu 100,-
Poznámky
1. Poznámka 1 k pol. 52 platí obdobne.
2. Poplatok je splatný v lehote určenej písomnou výzvou úradu na zaplatenie poplatku.
54.Konanie o žiadostiach o zápis zmluvy o využití vynálezu alebo za zápis prevodu práva udeliť súhlas na využitie vynálezu do patentového registra300,-
55.Konanie o žiadosti o určenie, či sa porušuje alebo neporušuje patent uvedený v žiadosti300,-
56.Vydanie osvedčenia o práve prednosti50,-
B. OCHRANNÉ ZNAČKY A CHRÁNENÉ VZORY
57.Konanie
a) o prihláške ochrannej značky alebo chráneného vzoru aj so zápisom do registra alebo o žiadosti o obnovu zápisu200,-
b) o žiadosti o zápis prevodu ochrannej značky alebo chráneného vzoru, o žiadosti o súhlas na prevod alebo o žiadosti o zápis práva na používanie chráneného vzoru (licencia)20,-
c) o návrhu na výmaz ochrannej značky, chráneného vzoru alebo o zisťovacom návrhu 40,-
Poznámka
1. Poplatok podľa písm. a) môže správny orgán znížiť až na polovicu sadzby.
2. Ak sa poplatok nezaplatí súčasne s podaním prihlášky o zápis ochrannej značky alebo chráneného vzoru alebo súčasne so žiadosťou o obnovu zápisu, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote 6 mesiacov; v týchto prípadoch sa vyberie poplatok v dvojnásobnej výške.
58.Konanie o žiadosti o medzinárodný zápis jednej ochrannej značky 20,-

Sadzobník II

správnych poplatkov vyberaných orgánmi štátnej mierovej služby

Poznámky k celému sadzobníku

1. Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vymeriavajú a platia na účet správneho orgánu, ktorý ich vymeral.

2. Ak obstará orgán štátnej mierovej služby na žiadosť strany prepravu skúšobného výstroja potrebného na skúšanie a overovanie meradiel vlastným dopravným prostriedkom, zvyšuje sa celková suma vymeraného poplatku o 1 Kčs za každý aj len začatý km vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj menej ako 200 kg, a o 2 Kčs za každý km vzdialenosti, ak váži viacej. Vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť miesta výkonu od sídla príslušnej obvodnej skúšobne mier a váh v kraji (najkratšou cestou). Ak sa vykonáva skúšanie a overovanie meradiel pri okružných cestách podnikaných podľa určeného plánu priamo na mieste ich používania, zvyšuje sa celková suma poplatku o 10 Kčs, ak váži prepravovaná výzbroj potrebná na vykonanie skúšky do 1500 kg, a o 50 Kčs, ak váži viacej. Pri periodických okružných cestách, pri ktorých sa predkladajú meradlá na hromadné skúšanie a overovanie na určených miestach (strediskách), zvyšuje sa každý vymeraný poplatok o 2 Kčs.

3. Poplatky sa vyberajú, aj keď sa predmet neuzná za správny. Ak sa však pri úkone zistí nesprávnosť predmetu už pri vonkajšej prehliadke, poplatok sa nevyberie, aj keď pritom treba prípadne zničiť štátne značky na predmete.

4. Ak sa vykoná skúšanie a overovanie na žiadosť mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa celková suma poplatku vymeraného žiadateľovi o 40 Kčs za každého vyslaného technického pracovníka a za každý začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ bezodplatne vhodný dopravný prostriedok pre orgány štátnej mierovej služby, vyberie sa zvýšenie len polovičnou sumou (20 Kčs). Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.

5. Ak sa nemôže úkon vinou poplatníka vykonať (napr. preto, že neboli pripravené pomôcky potrebné na vykonanie skúšky), vyberie sa za každého technického pracovníka a za každý aj začatý kalendárny deň poplatok 40 Kčs (vrátane prípadného zvýšenia podľa poznámky 2).

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
Oddiel A
Skúšky meradiel
I. Meranie dĺžky
1.Dĺžkové miery
a) na strižný tovar 1,-
b) všetkých ostatných druhov
aa) nedelené, za každých aj začatých 5 m dĺžky 1,-
bb) delené, za každých aj začatých 5 m dĺžky 2,-
2.Meradlá dĺžky (na meranie textilu), za každé meradlo60,-
II. Meranie plochy
3.Planimetre, za kus 20,-
4.Integračné meradlá (na usne), za kus 60,-
III. Meranie objemu
5.Miery na sypké hmoty a tekutin2,-
6.Meradlá na tekutiny
a) obchodnícke a výčapné 5,-
b) staničné a na olej, tankové nádobové, tankové prietokové, do priemeru vtoku 30 mm 20,-
väčšie40,-
c) plavákové na mlieko, veľkosti 5 až 30 l 6,-
väčšie 10,-
7.Kontrolné liehové meradlá, za kus s teplomerom 60,-
8.Vodomery, za kus6,-
9.Kanvy na mlieko, za kus1,-
10.Demižóny, za kus2,-
11.Sudy a kade o obsahu
do 100 l vrátane2,-
nad 100 l za každých aj len začatých 100 l obsahu viacej o1,-
Poznámka
Ak sa neodoberú sudy do dvoch dní po lehote určenej obvodnou skúšobňou mier a váh, počíta sa za každý tretí a ďalší deň penále 2,- Kčs za jeden sud alebo kaďu.
12.Nádrže (vagóny na prepravu rýb, varné panvy na mladinku)20,-
Okrem toho na každých 100 l objemu alebo jeho časť 2,-
13.Výčapné nádoby, za kus0,20
14.a) Plynomery suché i mokré, za kus 8,-
b) do 300 m3 40,-
nad 300 m3 do 5000 m3100,-
nad 5000 m3 200,-
c) Kontrolné plynomery 80,-
IV. Meranie hmoty
15.Obchodné závažia, presné a karátové do 2 kg, za kus0,30
nad 2 kg, za kus1,-
Poznámky
1. Ak je závažie justované ako základné alebo zaťažovacie, vyberá sa poplatok vo výške trojnásobku sadzby.
2. Za požičanie zaťažovacích závaží vyberie sa poplatok 5,- Kčs za každých 100 kg za tretí a každý ďalší deň požičania.
16.Váhy
a) Váhy obchodné a presné (s výnimkou sklonných a samočinných)
o váživosti do 20 kg 2,-
nad 20 kg do 500 kg 5,-
nad 500 kg do 5000 kg 20,-
nad 5000 kg do 30 000 kg 100,-
nad 30 000 kg do 50 000 kg 200,-
nad 50 000 kg za každých ďalších 10 000 kg alebo ich zlomok 40,-
b) Za sklonné váhy do váživosti 500 kg vyberá sa poplatok vo výške päťnásobku sadzby podľa písm. a);
za sklonné váhy o váživosti nad 500 kg vyberá sa poplatok podľa písm. a) zvýšený o 40,- Kčs;
c) za samočinné váhy vyberá sa poplatok vo výške desaťnásobku sadzby podľa písm. a).
Poznámka
Za skúšače suchosti vláknitých látok a za váhy na zisťovanie škrobnatosti a percenta znečistenia zemiakov sa vyberá poplatok vo výške päťnásobku sadzby podľa písm. a).
V. Meranie akosti, suchosti obilia
17.a) Obilné skúšače o veľkosti 1/4 litra10,-
1 litra20,-
20 litrov120,-
b) obilné a semenné sitá, za kus3,-
VI. Meranie hustoty
18.a) Liehomery, cukromery, hustomery, muštomery, za kus
prístroje bez teplomeru 6,-
prístroje s teplomerom 8,-
b) Za skúšanie a vyhotovovanie korekčnej tabuľky (skúšobný list)25,-
Poznámka
Za presné prístroje (normály) sa vyberajú poplatky vo výške trojnásobku sadzieb.
VII. Meranie teploty
19.Lekárske teplomery, za kus0,40
20.Registračné teplomery pre mliekárne, za kus10,-
21.Technické teplomery rozsahu
- 60 oC až + 50 oC 15,-
0 oC až + 100 oC 10,-
nad 100 oC 15,-
Poznámka
Za základné technické teplomery a kalorimetrické teplomery vyberá sa poplatok dvojnásobkom sadzby.
VIII. Meranie elektrického prúdu
22.Elektromery pre priame alebo nepriame meranie
do výkonu 100 KW 10,-
nad tento výkon 30,-
Poznámky
1. Sadzby poplatkov sa zvyšujú o polovicu pri elektromeroch s viacerými tarifami alebo s pomocným zariadením úradne skúšaným a pri elektromeroch s viacerými meracími rozsahmi alebo pri elektromeroch elektrolytických a na dvojnásobok pri elektromeroch úradne skúšaných v spojení s meracími transformátormi.
2. Za skúšanie a overovanie v závodných skúšobniach znižuje sa poplatok o jednu štvrtinu.
23.Meracie transformátory prúdu alebo napätia s primárnym rozsahom
do 500 ampérov alebo do 10 000 voltov 20,-
do 1000 ampérov alebo do 25 000 voltov 50,-
do 3000 ampérov alebo do 50 000 voltov 120,-
do 4000 ampérov alebo do 100 000 voltov 200,-
nad 4000 ampérov alebo nad 100 000 voltov 250,-
Poznámky
1. Pri meracích transformátoroch prúdu alebo napätia s viacerými meracími rozsahmi alebo s prevodmi sa zvyšuje poplatok vypočítaný z najvyššieho rozsahu alebo prevodu, bez ohľadu na ich počet, na dvojnásobok.
2. Poznámka č. 2 k pol. 22 platí tu obdobne.
IX. Iné merania
24.a) Taxametre alebo tachometre50,-
b) Ak sa skúšanie taxametra a tachometra vykonáva na jednom vozidle spoločne, za obidve meradlá 75,-
25.Skúšobné silové stroje pre statické skúšky pri maximálnom zaťažení
a) do 1000 kp 100,-
b) od 1000 kp do 20 Mp200,-
c) nad 20 Mp 300,-
Ak sa skúška bude vykonávať na univerzálnom stroji na ťah i tlak, zvýši sa poplatok o polovicu.
d) Michaelisov trhací stroj, zistenie správneho pákového pomeru rozsah do 100 kp 20,-
26. Silomerné zariadenia (dynamometre) pre ťah i tlak
a) vyhodnotenie v jednom zmysle sily pri zaťažení do 300 kp 70,-
b) nad 300 kp do 50 Mp 150,-
c) nad 50 Mp200,-
Ak sa bude silomerné zariadenie vyhodnocovať v oboch zmysloch, zvyšuje sa správny poplatok na dvojnásobok.
X. Laboratórne meranie
27.a) Odmerné banky a valce 5,-
b) Odmerné valce s delením 10,-
Poznámka
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu značku o jednu polovicu.
28.Byrety, za kus 10,-
29. Butyrometre, za kus 4,-
Poznámka
Poplatok sa zníži o polovicu, ak sa skúšajú a overujú butyrometre mimo obvodnej skúšobne mier a váh.
30.a) Pipety2,-
b) Pipety s delením4,-
31.Englerove viskozimetre za prístroj10,-
XI. Meranie tlaku
32.Vákuometre a manovákuometre10,-
Poznámka
Za vyhotovenie skúšobného listu sa vyberá 2,- Kčs.
33.a) Manometre rozsahu
do 500 kg/cm2 10,-
nad 500 kg/cm2 za každých ďalších aj začatých 500 kg/cm2 sa zvyšuje sadzba o polovicu
b) kontrolné manometre s vyhotovením korekčnej tabuľky a manometre na kyslíkdvojnásobok sadzby podľa písm. a)
c) registračný manometer s vyhotovením diagramu 100,-
Oddiel B
Skúšky skúšobnej výzbroje
34.Skúšobné váhy, za kus10,-
Skúšobný voz (tarovací vagón)60,-
Rohový vozík18,-
35.Sudomery, za kus20,-
a okrem toho za každých 100 l objemu alebo ich zlomok 2,-, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť 4,-
36.Kubické miery na skúšanie plynomerov alebo vodomerov za kus 40,-
a okrem toho za každých 100 l objemu alebo ich zlomok 5,-, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť 10,-
37.a) Rozdielový tlakomer vo vodomernej stanici 30,-
za zhotovenie stupnice 20,-
b) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku, za každú dýzu 10,-
za výpočet každej stupnice 60,-
za výpočet dýzy 20,-
c) Kalibre 6,-
za výpočet kalibra20,-
Oddiel C
Iné skúšky
38.Skúška nového typu meradla alebo zmien konštrukcie a materiálu meradla a rozhodnutie o jeho prípustnosti na úradné skúšanie, úradné skúšky (aj s prípadným overením) predmetov, ktoré nie sú uvedené v ostatných položkách tohto sadzobníka (napr. metronomické práce a iné fyzikálno-technické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov a konečné skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak majú prídavné zariadenie sťažujúce skúšku alebo ak žiada strana o vykonanie skúšky v širšom rozsahu20,- až 3000,-
Poznámka
V medziach sadzby vymeriava sa poplatok podľa času trvania skúšky, a to sumou 20,- Kčs za každú aj len začatú hodinu.