Nariadenie vlády č. 139/1960 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda

Čiastka 56/1960
Platnosť od 28.09.1960 do28.03.1962
Účinnosť od 28.09.1960 do28.03.1962
Zrušený 29/1962 Zb.

139

VLÁDNE NARIADENIE

zo 16. septembra 1960

o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Štátne ceny Klementa Gottwalda sa udeľujú ako prejav uznania socialistického štátu za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie, vytvorili umelecké hodnoty alebo ináč prispeli k vyriešeniu úloh socialistickej výstavby a k ďalšiemu rozvoju kultúry v našej vlasti.

§ 2

Štátne ceny Klementa Gottwalda udeľuje prezident republiky na návrh vlády každoročne ku dňu 9. mája.

§ 3

Štátne ceny Klementa Gottwalda môžu sa udeliť jednotlivým osobám alebo kolektívom v týchto skupinách:

v prvej skupine za diela, výkony alebo objavy z odboru spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických vied,

v druhej skupine za vynikajúce vynálezy a základné zmeny v rozvoji techniky a vynikajúce uplatnenie nových liečebných metód,

v tretej skupine za diela alebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, umeleckej a dokumentárnej kinematografie a použitej grafiky.

§ 4

(1) Vyznamenaným prislúcha čestný titul „laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“.

(2) Laureáti štátnej ceny Klementa Gottwalda majú právo nosiť červenú stužku lemovanú bielym a modrým prúžkom s vavrínovou snietkou.

(3) Laureáti štátnej ceny Klementa Gottwalda dostanú zároveň so štátnou cenou Klementa Gottwalda listinu o tom, že sa im udelila štátna cena Klementa Gottwalda.

(4) Podrobnosti o tom, ako sa použijú ustanovenia odseku 1 až 3 v prípadoch, keď je vyznamenaný kolektív, upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.

§ 5

(1) So štátnymi cenami Klementa Gottwalda sú spojené odmeny, ktoré sú:

v prvej skupine 40 000 Kčs

v druhej skupine 30 000 Kčs

v tretej skupine 20 000 Kčs.

(2) Odmeny nie sú podrobené daniam ani poplatkom.

§ 6

(1) Návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda podávajú verejné inštitúcie, organizácie alebo jednotlivci Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda.

(2) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda a jeho komisie pre odbory vedy, techniky a umenia sú zložené z vynikajúcich predstaviteľov vedy, techniky a umenia a ostatných odborov tvorivej činnosti. Členov Výboru a komisií vymenúva a odvoláva vláda.

(3) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda hodnotí predložené návrhy a predkladá vláde návrh na udelenie štátnych cien. Robí tak na podklade pripomienok, ktoré vyplynú z verejného prejednávania návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda, ktoré Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda predloží na verejnú diskusiu, a na základe posudkov svojich komisií.

§ 7

Náležitosti pre predkladanie návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda, spôsob verejného prejednávania návrhov a podrobnosti o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.


§ 8

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 147/1950 Zb. o štátnych cenách v znení vládneho nariadenia č. 7/1955 Zb. a vládneho nariadenia č. 15/1957 Zb.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dolanský v.r.


Príloha vládneho nariadenia č. 139/1960 Zb.

Štatút pre prejednávanie návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda, schválený vládou 16. septembra 1960

I

Štátne ceny Klementa Gottwalda podľa vládneho nariadenia č. 139/1960 Zb. udeľuje prezident republiky kolektívom a jednotlivcom na návrh vlády každoročne ku dňu 9. mája.

Vláde predkladá návrh na udelenie štátnych cien Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda, ktorý prejednáva a hodnotí vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, vytvárajú umelecké hodnoty alebo ináč prispievajú k vyriešeniu úloh socialistickej výstavby a k ďalšiemu rozvoju kultúry v našej vlasti.

II

Vychádzajúc z novej skutočnosti, že sa čím ďalej tým viac zvyšuje úloha všetkého ľudu pri hospodárskej a kultúrnej výstavbe, že sa vytvárajú nové podmienky pre uskutočnenie ďalších smelých perspektív celého nášho života, ustanovuje sa, aby prejednávanie návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda sa dialo podľa týchto zásad:

1. Návrhy na udelenie štátnych cien predkladajú najneskoršie do 31. októbra každého roku pre ocenenie v nasledujúcom roku najmä prezídiá akadémií, rada vedecko-technickej spoločnosti, ústredné úrady a orgány, vysoké školy, podniky, umelecké sväzy, redakčné rady novín a časopisov a schôdzky pracujúcich.

Návrhy treba predložiť v štyroch vyhotoveniach osobitne na každé dielo, prácu alebo výkon. Všetky návrhy treba doložiť riadnou dokumentáciou a posudkami. K návrhu treba priložiť vedeckú prácu, literárne a hudobné dielo vydané tlačou, opisy vynálezov, nových materiálov, konštrukcií strojov, zdokonalení výrobných metód a iné v štyroch exemplároch. Je potrebné, aby návrh obsahoval údaje, ako najmä pôvodnosť, rozriešenie zásadných metodických otázok, ekonomický efekt, či sa na riešení podieľa len jednotlivec alebo kolektív (v prípade kolektívu špecifikovať zásluhy jednotlivých pracovníkov). Tento výpočet nie je vyčerpávajúci, je len informatívny, lebo návrh treba spracovať podľa povahy veci.

Vedecké publikácie, literárne a umelecké diela budú hodnotené, pokiaľ boli vydané tlačou alebo verejne predvedené, najmenej 4 mesiace pred lehotou určenou na podávanie návrhov.

2. Predložené návrhy posúdi Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda a začne o prijatých návrhoch konanie v komisiách, ktoré vyberú návrhy prichádzajúce do úvahy pre ďalšie konanie pre udelenie štátnej ceny.

3. Zoznam návrhov z oblasti vedy, techniky a umenia, ktoré prichádzajú do úvahy pre verejnú diskusiu, Výbor prejedná a uverejní do 30. novembra v novinách.

4. Prejednanie zverejnených návrhov organizujú a na ich posudzovaní sa v úzkej spolupráci so spoločenskými organizáciami zúčastnia najmä akadémie vied so svojimi vedeckými spoločnosťami a útvarmi, vedecko-technické spoločnosti, vedecko-výskumné ústavy, ústredné úrady a orgány, vysoké školy, sväzy ROH, podniky, družstvá, umelecké sväzy, redakčné rady novín a časopisov a schôdzky pracujúcich.

5. Inštitúcie, úrady, orgány a zložky uvedené v predchádzajúcom odseku zašlú pripomienky z verejnej diskusie, ako aj materiály o prejednávaní Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda do 31. januára každého roku.

6. Po tejto lehote príslušné komisie a Výbor znovu hodnotia návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda a výsledky verejného prejednania, a potom Výbor predloží vláde návrh.

III

Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda spravidla neodporučí udeliť štátnu cenu tým autorom, ktorí už štátnou cenou boli odmenení, pokiaľ nepôjde o prácu, výkon alebo dielo mimoriadneho významu; taktiež spravidla neodporučí udeliť štátnu cenu Klementa Gottwalda za prácu, dielo alebo výkon, za ktoré bol autor odmenený vyznamenaním, čestným titulom alebo verejným uznaním v zmysle zákona č. 247/1949 Zb., prípadne iným primeraným spôsobom.

Vyznamenaní dostanú štátnu cenu a používajú čestný titul „laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“. Vyznamenaní menovite uvedení dostanú zároveň so štátnou cenou diplom a majú právo nosiť laureátsku stužku. Kolektívy, ktorých členovia nie sú menovite uvedení, dostanú so štátnou cenou diplom o udelení štátnej ceny kolektívu bez laureátskej stužky, pričom tvorivým pracovníkom takého kolektívu môže Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda vydať osvedčenie o tom, že boli členmi kolektívu, ktorému sa udelil titul „laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“.