Vyhláška č. 137/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom

Čiastka 55/1960
Platnosť od 20.09.1960 do08.12.1985
Účinnosť od 20.09.1960 do08.12.1985
Zrušený 110/1985 Zb.

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 6. septembra 1960

o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. c) a § 7a ods. 1 vety druhej zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb.,*) podľa § 3 zákona č. 38/1959 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami, a na základe zásad ustanovených vládou:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje prevzatie poľských cenných papierov československým štátom, ktoré boli 29. marca 1958 vo vlastníctve československých fyzických alebo právnických osôb, ktoré tohto dňa mali stále bydlisko alebo sídlo na terajšom území Československej socialistickej republiky.

(2) Poľskými cennými papiermi sa pre účely tejto vyhlášky rozumia všetky cenné papiere (vnútorné i zahraničné) vydané poľským štátom a poľskými právnickými osobami verejného práva alebo právnickými osobami súkromného práva, so sídlom na terajšom území Poľskej ľudovej republiky,**) včítane cenných papierov starších emisií, ako aj oddelené kupóny takýchto cenných papierov.

§ 2

(1) Poľské cenné papiere uvedené v § 1 (ďalej len „cenné papiere“), ktoré sú vo viazanej úschove podľa dekrétu č. 95/1945 Zb. na území Československej socialistickej republiky, prevedie príslušný tuzemský peňažný ústav na účet československého štátu u Štátnej banky československej v Prahe pre poľský štát. O prevode upovedomí tuzemský peňažný ústav vlastníka.

(2) Cenné papiere, ktoré sú mimo územia Československej socialistickej republiky, je povinný ich vlastník (§ 1 ods. 1) na príkaz Štátnej banky československej previesť vždy na ten účet, ktorý mu táto banka určí.

(3) Cenné papiere, ktoré mali byť prihlásené podľa dekrétu č. 95/1945 Zb., avšak prihlásené neboli***) a sú na území Československej socialistickej republiky, nie však vo viazanej úschove podľa tohto dekrétu, je osoba, ktorá má tieto cenné papiere u seba, povinná zložiť ich na účet uvedený v odseku 1, a to do 15. októbra 1960.

§ 3

(1) Československý štát poskytne náhradu za poľské zahraničné pôžičky uvedené v prílohe, ak boli prihlásené a zložené do viazanej úschovy podľa dekrétu č. 95/1945 Zb., prihlásené k majetkovým dávkam podľa zákona č. 134/1946 Zb. a prevedené podľa § 2 ods. 1 alebo 2; za kupóny k týmto cenným papierom, či už pripojené alebo oddelené, ako aj za ostatné poľské cenné papiere sa náhrada neposkytuje.

(2) Výška náhrady sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe. Od náhrady sa odpočítajú depozitné poplatky, bankové výdavky a prípadné iné záväzky.

(3) Náhrada sa poskytne, akonáhle cenné papiere budú prevedené podľa § 2 ods. 1 alebo 2. O spôsobe náhrady, jej výplaty a uvoľňovaní, platia obdobne predpisy o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora.)

(4) Náhrada sa neposkytne organizáciám štátneho socialistického sektora.

§ 4

Organizácie štátneho socialistického sektora odpíšu zo svojich účtov cenné papiere (§ 1) ku dňu ich prevodu podľa § 2 ods. 1 alebo 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.


Príloha vyhlášky č. 137/1960 Zb.

Označenie pôžičky:Za nom.:Sadzby v Kčs:
8 %Republic of Poland Sinking Fund External Gold Loan 1925$ 100,-82,45
6 %Republic od Poland Gold Bonds 1920$ 100,-86,04
4½ %(8 %) Republic od Poland Sinking Fund External Gold Loan 1925$ 100,-82,45
4½ %(7 %) Republic of Poland External Sinking Fund Gold Bonds 1927$ 100,-86,04
3 %Republic of Poland Funding Bonds 1937/1956$ 100,-21,51
Z %City of Warsaw - 30 Years Sinking Fund External Gold Bonds 1928$ 100,-78,87
4½ %(7 %) City of Warsaw - 30 Years Sinking Fund External Gold Bonds 1928$ 100,-78,87

Poznámky pod čiarou

*) Úplné znenie zákona č. 107/1953 Zb. pozri vyhlášku ministra financií č. 80/1958 Zb.

**) Čl. 6 ods. 1 Dohody medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o usporiadaní nevybavených majetkových otázok (príloha vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 4/1959 Zb.).

***) Cenné papiere, ktoré mali byť prihlásené podľa dekrétu č. 95/1945 Zb. a prihlásené neboli, prepadli v prospech štátu.

) Vyhláška Ministerstva financií č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.).