Vyhláška č. 125/1960 Zb.Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú obvody a pôsobnosť obvodných banských úradov

Čiastka 51/1960
Platnosť od 23.08.1960 do31.07.1972
Účinnosť od 23.08.1960 do31.07.1972
Zrušený 43/1972 Zb.

125

VYHLÁŠKA

predsedu Ústredného banského úradu

z 11. augusta 1960,

ktorou sa ustanovujú obvody a pôsobnosť obvodných banských úradov

Predseda Ústredného banského úradu ustanovuje podľa § 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 124/1960 Zb.:


§ 1

Obvody obvodných banských úradov tvoria

1. pri Obvodnom banskom úrade v Prahe:

a) Stredočeský kraj bez okresov Kladno, Mělník a Rakovník,

b) Juhočeský kraj;

2. pri Obvodnom banskom úrade v Kladne: zo Stredočeského kraja okresy Kladno, Mělník a Rakovník;

3. pri Obvodnom banskom úrade v Stode: Západočeský kraj bez okresov Cheb, Karlove Vary a Sokolov;

4. pri Obvodnom banskom úrade v Lokti: zo Západočeského kraja okresy Cheb, Karlove Vary a Sokolov;

5. pri Obvodnom banskom úrade v Tepliciach: Severočeský kraj;

6. pri Obvodnom banskom úrade v Pardubiciach: Východočeský kraj;

7. pri Obvodnom banskom úrade v Brne:

a) Juhomoravský kraj,

b) zo Severomoravského kraja okresy Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;

8. pri Obvodnom banskom úrade v Ostrave: Severomoravský kraj bez okresov Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;

9. pri Obvodnom banskom úrade v Bratislave: Západoslovenský kraj;

10. pri Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici:

Stredoslovenský kraj s výnimkou pôsobnosti, ktorá patrí Obvodnému banskému úradu v Prievidzi;

11. pri Obvodnom banskom úrade v Prievidzi: Stredoslovenský kraj s pôsobnosťou výkonu štátnej banskej správy nad vyhľadávaním, prieskumom a dobývaním uhoľných ložísk, ako aj nad úpravou a zušľachťovaním uhlia vykonávanými v súvislosti s dobývaním;

12. pri Obvodnom banskom úrade v Košiciach: Východoslovenský kraj bez okresov Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves;

13. pri Obvodnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi:

z Východoslovenského kraja okresy Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves.

§ 2

Obvodné banské úrady vykonávajú vo svojich obvodoch štátnu banskú správu, pokiaľ nie je vyhradená Ústrednému banskému úradu, s tou výnimkou, že výkon štátnej banskej správy nad vyhľadávaním, prieskumom a dobývaním rádioaktívnych nerastov, ako aj nad úpravou a zušľachťovaním rádioaktívnych nerastov vykonávanými v súvislosti s dobývaním patria zvláštnym pobočkám obvodných banských úradov.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška predsedu Ústredného banského úradu č. 272/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú obvody obvodných banských úradov. Ďalej sa zrušuje vyhláška č. 265/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa zriaďuje pobočka Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici so sídlom v Prievidzi a vymedzuje jej pôsobnosť.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

v z dr. inž. Beznekr v. r.