Opatrenie č. 124/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy

Čiastka 51/1960
Platnosť od 23.08.1960 do31.07.1972
Účinnosť od 23.08.1960 do31.07.1972
Zrušený 42/1972 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 164/1960 Zb. zo dňa 16. novembra 1960.

OBSAH

124

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. augusta 1960,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Ustanovenie §§ 1 a 6 vládneho nariadenia č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy sa mení a znie takto:

㤠1

(1) Štátnu banskú správu vykonávajú:

1. Ústredný banský úrad v Prahe,

2. Obvodné banské úrady v Prahe, Kladne, Stode, Lokti, Tepliciach, Pardubiciach, Brne, Ostrave, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Spišskej Novej Vsi.

(2) Z pobočky Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici so sídlom v Prievidzi sa zriaďuje Obvodný banský úrad v Prievidzi.

§ 6

Zriaďovať a rušiť obvodné banské úrady patrí vláde, ktorá určí aj podrobnejšiu úpravu štátnej banskej správy.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.