Vyhláška č. 122/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Ministerstva financií o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora

Čiastka 49/1960
Platnosť od 18.08.1960 do31.05.1967
Účinnosť od 18.08.1960 do31.05.1967
Zrušený 48/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 25 ods. 2 bod 2 vyhlášky 121/1965 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1966 pre podniky s hmotnou zainteresovanosťou založenou na hrubom dôchodku alebo na zisku predpis č. 122/1960 Zb. neplatí. Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 2/1967 Zb. s účinnosťou od 29. januára 1967...

122

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov a Ministerstva financií

z 21. júla 1960

o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa čl. 17 uznesenia IV. všeodborového sjazdu o závodných výboroch základných organizácií Revolučného odborového hnutia a podľa § 1 zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia a Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 11 ods. 1 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa určujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Účel úpravy

Pri dovršovaní výstavby socializmu v našej vlasti sa rozvíja stále viacej tvorivá iniciatíva a aktívna účasť pracujúcich na rozvoji výroby, na jej riadení a kontrole a prehlbuje sa jednota záujmov pracujúcich, podnikov a celej spoločnosti. Neprestajne vzrastá význam Revolučného odborového hnutia a jeho organizátorskej a výchovnej práce. Popritom orgány Revolučného odborového hnutia v tesnej súdružskej spolupráci s vedením závodov trvale a sústavne vytvárajú najvhodnejšie podmienky pre využitie iniciatívy pracujúcich a pre ich bezprostrednú účasť na riadení hospodárstva. Uznesenie IV. všeodborového sjazdu vytvára predpoklady pre prehĺbenie súdružskej spolupráce medzi orgánmi Revolučného odborového hnutia a vedením organizácií štátneho socialistického sektora. Treba však, aby vedenie týchto organizácií pomáhalo vytvárať pre činnosť základnej organizácie ROH a jej orgánov priaznivé materiálne podmienky. Pri poskytovaní tejto pomoci vychádzajú organizácie z rozšírenej právomoci, ktorú im najmä na úseku finančnom poskytuje nová metodika plánovania a financovania.

Článok 2

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška ustanovuje aké prostriedky poskytuje a ktoré náklady uhradzuje vedenie podnikov a ostatných hospodárskych a rozpočtových organizácií štátneho socialistického sektora (ďalej len „závod“) na politickoorganizačnú, kultúrne-výchovnú, závodno-rekreačnú a ostatnú činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia a ich orgánov.

Druhá časť

Poskytovanie prostriedkov a úhrada nákladov na jednotlivé druhy činnosti

Článok 3

Všeobecné ustanovenie

Vedenie závodu poskytuje závodnému výboru pre činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia a ich orgánov bezodplatne budovy a miestnosti s potrebným vybavením a uhradzuje náklady spojené s ich obstarávaním, údržbou a technickou prevádzkou, a to spôsobom a v rozsahu ďalej uvedenom.

Prvý diel

Politickoorganizačná činnosť

Článok 4

Rozsah činnosti a úhrada nákladov

1. Politickoorganizačnou činnosťou sa rozumejú členské schôdze, konferencie, školenia, aktívy, výrobné porady, schôdze závodného výboru, dielenského výboru, odborových úsekov, komisií a prípadne i iných orgánov a zariadení Revolučného odborového hnutia a stála politickoorganizačná a z nej vyplývajúca administratívna činnosť základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a jej orgánov.

2. Pre túto činnosť poskytuje vedenie závodu miestnosti a ich potrebné vybavenie, vykurovanie, osvetlenie a upratovanie.

3. Ak nemá závod vhodné miestnosti pre schôdze konferencie, školenia alebo aktívy základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a jej orgánov a zariadení vo vlastnom objekte, vedenie závodu ich po dohode so závodným výborom prenajme.

4. Náklady na vykurovanie, osvetlenie, upratovanie a nájomné uhradzuje hospodárska organizácia na ťarchu vlastných nákladov (výroby, obehu a pod.), rozpočtová organizácia v rámci svojho rozpočtu.

Druhý diel

Kultúrno-výchovná činnosť

Článok 5

Kultúrne zariadenia

1. Kultúrno-výchovnou činnosťou základnej organizácie Revolučného odborového hnutia sa rozumie pre účely tejto vyhlášky výchovná činnosť kultúrnych zariadení, ktoré slúžia pracujúcim závodov a ich rodinným príslušníkom.

Takýmito zariadeniami spravidla sú:

a) závodné kluby,

b) červené kútiky,

c) odborárske knižnice,

d) výrobno-technické kabinety,

e) kultúrne strediská v závodných ubytovniach, internátoch a odľahlých pracoviskách.

2. Súčasťou závodného klubu môže byť podľa miestnych podmienok odborárska knižnica, výrobno-technický kabinet, prípadne aj iné kultúrne zariadenia.

3. Pre kultúrno-výchovnú činnosť (ods. 1) poskytuje závod potrebné miestnosti s primeraným vybavením vo svojich prevádzkových alebo ubytovacích objektoch: závodný klub však môže byť umiestnený len v budovách alebo v miestnostiach prístupných verejnosti.*)

Článok 6

Výstavba závodného klubu

1. Ak nemôže byť závodný klub umiestnený v budovách alebo v miestnostiach, ktoré by mohlo vedenie závodu pre tento účel poskytnúť, možno vybudovať pre závodný klub samostatnú budovu podľa týchto zásad:

a) Výstavba budovy pre závodný klub musí byť zaradená do plánu budovania kultúrno-osvetových zariadení, a to na podklade návrhu závodného výboru a vedenia závodu, prejednaného krajskou odborovou radou a príslušným orgánom národného výboru.

b) Výstavbu plánuje a prevádza vedenie závodu. Na výstavbu budovy pre závodný klub sa môže združiť viacej závodov v mieste, prípadne i s národnými výbormi; zúčastnené závody sa vopred dohodnú o úhrade spoločných nákladov spojených so spoločnou výstavbou a o tom, ktorý z nich bude mať dokončenú budovu vo svojich základných prostriedkoch.

c) Koordináciu výstavby budov závodných klubov uskutočňuje celoštátne Ústredná rada odborov; pritom môže v dohode s príslušnými ústrednými úradmi určiť smerné alebo záväzné podklady pre výstavbu budov závodných klubov.

2. Výstavbu budovy závodného klubu a vybavenie miestností uhradzujú hospodárske organizácie z vlastných zdrojov na decentralizovanú investičnú výstavbu, z prostriedkov podnikových fondov pracujúcich alebo obdobných fondov, prípadne z iných zdrojov závodu a príspevku národného výboru; u hospodárskych organizácií, v ktorých nie je zavedená všeobecná úprava financovania, uhradzujú sa tieto náklady z nadplánových prostriedkov na decentralizovanú investičnú výstavbu a ostatných zdrojov uvedených v tomto odseku.

3. Rozpočtové organizácie uskutočňujú výstavbu budov závodného klubu len s predchádzajúcim súhlasom nadriadeného orgánu; predchádzajúci súhlas nie je potrebný u ústredných úradov a krajských národných výborov. Príslušné náklady uhradzuje rozpočtová organizácia v rámci svojho rozpočtu. Inak rozpočtové organizácie postupujú pri výstavbe budovy závodného klubu obdobne ako hospodárske organizácie.

4. Ak sa združí národný výbor s niektorým závodom na spoločnú výstavbu budovy závodného klubu, uhradí národný výbor svoj podiel (pripadajúci naň z celkového nákladu na výstavbu) z rozpočtu alebo z prebytkov rozpočtového hospodárenia, ktoré mu boli ponechané. Ak národný výbor na výstavbu len prispeje, poskytne príspevok len zo spomenutých prebytkov hospodárenia.

5. Revolučné odborové hnutie spolu s vedením závodu a národnými výbormi organizuje spoločne širokú účasť pracujúcich, najmä brigádnickú výpomoc pri výstavbe závodných klubov.

Článok 7

Spoločné užívanie a prevádzka závodných klubov

Aby závodné kluby slúžili čo najlepšie svojmu účelu pri výchovnej činnosti medzi pracujúcimi a aby bolo zabezpečené ich najširšie a najefektívnejšie využívanie, združujú sa závody a závodné výbory v tom istom mieste k spoločnému užívaniu a zabezpečeniu prevádzky závodného klubu a k spoločnej úhrade nákladov s tým spojených a to podľa ustanovení štatútu závodných klubov, prípadne podľa podrobnej písomnej dohody.**)

Článok 8

Úhrada nákladov na prevádzku kultúrnych zariadení

1. Vedenie závodu uhradzuje náklady na generálne opravy, bežné opravy a udržiavanie nehnuteľností i hnuteľností a náklady na technickú prevádzku; pritom nerozhoduje, či ide o majetok závodu alebo o majetok ROH. Ak prenajme závod trvale vhodné miestnosti pre činnosť kultúrnych zariadení, uhradzuje náklady s tým spojené.

2. Nákladmi na udržiavanie sa rozumejú náklady na upratovanie a na pomôcky k tomu potrebné, a drobné opravy v miestnostiach a na vnútornom zariadení, na maľovanie miestností a osobné náklady na zamestnancov, ktorí tieto práce obstarávajú.

3. Do nákladov na technickú prevádzku kultúrnych zariadení sa zahrňujú náklady na vykurovanie, elektrický prúd, vodu, paru, plyn, odpisy a pod. a osobné náklady na zamestnancov závodu, ktorí tieto práce obstarávajú (domovníci, údržbári, kuriči a pod.).

4. Hospodárska organizácia uhradzuje neinvestičné náklady uvedené v odsekoch 1 až 3 na ťarchu vlastných nákladov (výroby, obehu a pod.). Ak ide o závodné kluby a ostatné kultúrne zariadenia väčšieho rozsahu, plánujú sa tieto neinvestičné náklady v ostatných nákladoch a evidujú sa ako pridružené hospodárstva. U rozpočtovej organizácie sa neinvestičné výdavky rozpočtujú a uhradzujú z príslušných položiek neinvestičného rozpočtu týchto organizácií. Generálne opravy sa uhradzujú u hospodárskych i rozpočtových organizácií z prostriedkov na decentralizovanú investičnú výstavbu.

5. Osobné a vecné náklady na vlastnú kultúrno-výchovnú činnosť kultúrnych zariadení uhradzuje základná organizácia ROH. K týmto nákladom patria predovšetkým náklady na kultúrnych, organizačných, administratívnych a iných pracovníkov, na kultúrne podujatia vrátane honorárov účinkujúcich, na kancelárske potreby a pod.

Článok 9

Prenájom a iné použitie miestností kultúrnych zariadení

1. Ak prenajíma závodný výbor iným užívateľom miestnosti alebo zariadenia, ktoré mu boli vedením závodu poskytnuté na kultúrno-výchovnú činnosť, odvedie závodný výbor vedeniu závodu časť odplaty zaplatenej užívateľom. Výška podielu z odplaty sa s vedením závodu vopred dohodne. Prenajímanie miestností iným užívateľom sa nesmie uskutočňovať na úkor činnosti kultúrneho zariadenia.

2. Ak majú byť v budove závodu určenej pre závodný klub niektoré miestnosti alebo časti budovy trvale prenajaté, uzaviera v takýchto prípadoch nájomnú zmluvu vedenie závodu za účasti závodného výboru; nájomníci platia i v týchto prípadoch nájomné vedeniu závodu. Trvalé užívanie miestností alebo časti budovy týmito nájomcami nesmie narušiť činnosť kultúrnych zariadení.

3. Ak použije vedenie závodu kultúrne zariadenia na účely inštruktáže, školenia, aktívov a pod., neprináleží za to závodnému výboru žiadna náhrada. Používanie kultúrneho zariadenia pre potreby závodu sa upraví dohodou medzi vedením závodu a závodným výborom tak, aby to nenarušovalo plánovanú činnosť kultúrneho zariadenia. To platí obdobne ak ide o kultúrne zariadenie, u ktorého sa na úhrade nákladov podieľa podľa článku 7 viacej závodov.

Tretí diel

Závodná a pionierska rekreácia

Článok 10

Rekreačné zariadenia

Súčasťou starostlivosti o upevňovanie zdravia a odpočinok pracujúcich je závodná a pionierska rekreácia, ktorá sa uskutočňuje v závodných rekreačných zariadeniach a v pionierskych táboroch. Na jej zabezpečovaní a úhrade sa podieľajú závody, základné organizácie Revolučného odborového hnutia a užívatelia.

Článok 11

Obstarávanie rekreačných zariadení

1. Obstarávanie závodných rekreačných zariadení a pionierskych táborov (t. j. ich zakúpenie, nájom, výstavba, adaptácia a pod.) a ich vybavovanie zariadením investičnej a neinvestičnej povahy sa uhradzuje z prostriedkov závodu, z príspevku podnikového fondu pracujúcich alebo obdobných fondov. Pritom treba prihliadať na hospodárske výsledky závodu a na rozsah potreby závodnej a pionierskej rekreácie.

2. Náklady na obstaranie a vybavenie závodných rekreačných zariadení a pionierskych táborov v rozpočtových organizáciách, v ktorých je zavedená všeobecná úprava finančného hospodárenia, sa uhradzujú

a) z voľných*) vlastných finančných zdrojov použiteľných na financovanie decentralizovanej investičnej výstavby, v prípade, že je zabezpečené financovanie potrebného rozvoja podniku,

b) z príspevku podnikového fondu pracujúcich alebo obdobných fondov,

c) prípadne z iných prostriedkov (z výťažku brigád a pod.); u hospodárskych organizácií, v ktorých nie je zavedená všeobecná úprava finančného hospodárenia, uhradzujú sa tieto náklady z nadplánovaných prostriedkov na decentralizovanú investičnú výstavbu, príspevku podnikového fondu pracujúcich alebo obdobných fondov.

3. Náklady na obstaranie a vybavenie závodných rekreačných zariadení a pionierskych táborov v rozpočtových organizáciách sa uhradzujú po predchádzajúcom súhlase nadriadených orgánov z vlastných rozpočtových úspor, dosiahnutých pri zabezpečení plánovaných úloh zvýšenou hospodárnosťou. Predchádzajúci súhlas nie je potrebný u ústredných úradov a krajských národných výborov.

4. Revolučné odborové hnutie organizuje pri výstavbe širokú účasť pracujúcich, najmä brigádnickú výpomoc.

Článok 12

Úhrada nákladov na prevádzku rekreačných zariadení

1. Náklady na generálne opravy, bežné opravy a na osobné náklady na stálych zamestnancov závodu,*) ktorých je potrebné a účelné zamestnávať na ochranu rekreačných zariadení (domovník, správca alebo strážca, prípadne kurič-údržbár) uhradzuje závod, ktorého závodný výbor objekt užíva; pritom nerozhoduje či ide o majetok závodu alebo o majetok ROH alebo objekty dané do užívania závodnému výboru príslušným národný výborom.

2. Náklady na udržiavanie a náklady na vlastnú prevádzku týchto zariadení sa uhradzujú zásadne z príspevku užívateľov; ako ďalší zdroj možno použiť príspevok z podnikového fondu pracujúcich alebo obdobných fondov, prípadne výťažku brigád, príspevku odborovej organizácie na pioniersku rekreáciu**) a pod. Odpisy závodných rekreačných zariadení a pionierskych táborov sa nezahrňujú do nákladov na vlastnú prevádzku; plánujú a uhradzujú sa na ťarchu celopodnikovej alebo obdobnej réžie závodu. Príspevok z podnikových fondov pracujúcich alebo obdobných fondov nie je však možné použiť na úhradu stravovacích nákladov užívateľov.

3. Nákladmi na udržiavanie sa rozumejú náklady na upratovanie a na pomôcky k tomu potrebné, na drobné opravy v miestnostiach a na vnútornom zariadení, na maľovanie miestností a osobné náklady na pracovníkov, ktorí tieto práce uskutočňujú.

4. Do nákladov na vlastnú prevádzku závodných rekreačných zariadení a pionierskych táborov sa zahrňujú náklady na vykurovanie, elektrický prúd, vodu, paru, plyn a náklady na stravovanie užívateľov a pod.

5. Hospodárska organizácia uhradzuje na ťarchu vlastných nákladov (výroby, obehu a pod.) náklady na bežné opravy, náklady spojené so stálym dozorom (domovník, správca a pod.), ktoré sa evidujú ako vedľajšie hospodárstva. U rozpočtovej organizácie sa neinvestičné výdavky rozpočtujú a uhradzujú z príslušných položiek neinvestičného rozpočtu týchto organizácií. Generálne opravy uhradzujú u hospodárskych i rozpočtových organizácií z prostriedkov na decentralizovanú investičnú výstavbu.

6. O úhrade nákladov spojených s prepravou rekreantov do závodných rekreačných zariadení pionierskych táborov platia osobitné predpisy.***)

Štvrtý diel

Ostatná činnosť

Článok 13

Činnosť pobočky Československej vedecko-technickej spoločnosti na závode

1. Pre činnosť pobočky Československej vedecko-technickej spoločnosti na závodoch poskytuje vedenie závodu - okrem príspevku z členstva závodu - miestnosti a ich potrebné vybavenie, vykurovanie, osvetľovanie a upratovanie, v prípade, že pobočka nemôže využiť zariadení závodných klubov, prípadne iných kultúrnych zariadení.

2. Náklady na vykurovanie, osvetľovanie a upratovanie uhradzuje hospodárska organizácia na ťarchu vlastných nákladov (výroby, obehu a pod.), rozpočtová organizácia v rámci svojho rozpočtu.

3. Pobočka je oprávnená používať i ďalšie zariadenia závodu (napr. dielne, laboratória, rozmnožovne, technické kabinety), ak to vyžaduje plnenie úloh, ktoré pre pobočku vyplývajú z plánu technického rozvoja, výrobno-technickej propagácie a rozvoja novátorského hnutia.

Článok 14

Výrobno-technická propagácia

1. Náklady na výrobno-technickú propagáciu uhradzuje vedenie závodu.

2. Do nákladov na výrobno-technickú propagáciu sa zahrňujú napr. náklady na obstarávanie čestných odznakov a diplomov pre víťazov socialistického súťaženia, najlepších pracovníkov, zlepšovateľov, na putovné vlajočky pre najlepších pracovníkov, na výzdobu pracovísk vzorných kolektívov, tabule cti, propagačné brožúry a na iný propagačný materiál, náklady na obstarávanie plagátov a letákov, pobádajúcich k novým pracovným metódam a na popularizáciu pracovných výsledkov, na nákup populárnej technickej literatúry, na predplatné technických časopisov.

3. Vedenie závodu sa primerane podieľa na hospodárskom a organizačnom zabezpečení akcií, ktoré úzko súvisia s technickým rozvojom na závode ako sú Dni novej techniky, výstavy zlepšovacích námetov a pod.

4. Náklady na výrobno-technickú propagáciu uhradzuje hospodárska organizácia na ťarchu vlastných nákladov (výroby, obehu a pod.), rozpočtová organizácia v rámci svojho rozpočtu.

Článok 15

Závodné časopisy

1. Pre vydávanie závodného časopisu poskytuje závod miestnosti a ich potrebné vybavenie, vykurovanie, osvetľovanie a upratovanie. Ďalej uhradzuje náklady na platy redaktorov a pomocných pracovníkov pracujúcich v redakcii závodného časopisu; toto ustanovenie sa nevzťahuje na rozpočtové organizácie.

2. Závodný časopis sa predáva za sumu riadne prepočítaných nevyhnutných nákladov. Platy redaktorov a pomocných pracovníkov a bezodplatné úkony sa do nákladu časopisu nezahrňujú.

3. Ak vznikla vydávaním závodného časopisu strata i napriek tomu, že sa dodržali zásady hospodárnosti, vedenie závodu prispieva na jej úhradu sumou zodpovedajúcou 70 % tejto straty, zvyšujúcich 30 % uhradí závodný výbor.

4. Neinvestičné náklady uhradzuje hospodárska organizácia na ťarchu vlastných nákladov (výroby, obehu a pod.), rozpočtová organizácia v rámci svojho rozpočtu.

5. Vedenie závodu neprispieva na úhradu nákladov časopisov sväzových a sektorových.

Článok 16

Patronátna činnosť, polytechnická výchova, závodné jasle a materské školy

Osobitné predpisy upravujú náhradu nákladov na patronátnu činnosť,*) na polytechnickú výchovu žiakov a študentov**) a na závodné jasle a závodné materské školy.***)


Tretia časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 17

1. Budovy a zariadenia, slúžiace na účely uvedené v článku 2 a nadobudnuté z prostriedkov závodu má v správe ten závod, ktorý ich vedie vo svojich základných, prípadne obežných prostriedkoch.

2. Budovy, slúžiace výlučne na účely uvedené v článku 2 sa smú použiť na iné účely len po prejednaní s vyšším odborovým orgánom a orgánom nadriadeným závodu; prejednanie s nadriadeným orgánom závodu nie je potrebné u ústredných úradov a krajských národných výborov.

Článok 18

1. Úlohy, vyplývajúce pre závod z tejto vyhlášky prejedná vedenie závodu so závodným výborom a premietne ich do ročného plánu (rozpočtu). Podrobnosti o povinnostiach závodu sa určia v kolektívnej zmluve. V závodoch, v ktorých sa kolektívne zmluvy neuzavierajú, sa povinnosti závodu určia dohodou medzi závodným výborom a vedením závodu.

2. Ak nedôjde k dohode o rozsahu pôsobnosti (ods. 1) medzi závodným výborom a vedením závodu, obráti sa závodný výbor na vyšší odborový orgán, aby vec prejednal s nadriadeným orgánom závodu. U ústredných úradov prejedná vec s vedením závodu ústredný výbor príslušného odborového sväzu. U krajských národných výborov prejedná vec s vedením závodu krajská odborová rada.

Článok 19

Pri všetkých výdavkoch na politickoorganizačnú, kultúrno-výchovnú, závodno-rekreačnú a ostatnú činnosť základnej organizácie ROH riadi sa vedenie závodu a závodný výbor zásadou najvyššej hospodárnosti.

Článok 20

Orgány nadriadené závodom a závodným výborom (združenia, ministerstvá, ústredné výbory odborových sväzov) môžu z centralizovaných zdrojov poskytnúť príspevok na výstavbu závodného klubu a na výstavbu závodných rekreačných zariadení a pionierskych táborov.

Článok 21

1. V roku 1960 sa riadia touto vyhláškou závody, ktoré môžu vzniknuté náklady uhradiť z vlastných finančných zdrojov, prípadne v rámci schválených rozpočtov a bez ujmy plnenia plánovaných úloh.

2. Závody, u ktorých nie sú splnené tieto predpoklady, postupujú v roku 1960 podľa doterajších predpisov.

Článok 22

Zrušujú sa príslušné ustanovenia predpisov o financovaní niektorých nákladov hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a niektorých výdavkov rozpočtových organizácií.*)

Článok 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda Ústrednej rady odborov:

Zupka v. r.

Minister financií:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre zriaďovanie závodných klubov závodným výborom, prípadne vyšším odborovým orgánom, platia stanovy Revolučného odborového hnutia a zákon o osvetovej činnosti č. 52/1959 Zb.

**) Zásady pre zriaďovanie, riadenie, organizáciu a hospodárenie závodných klubov a vzorový štatút závodného klubu schválené Predsedníctvom Ústrednej rady odborov 20. 10. 1959 (vydané oddelením výchovnej a kultúrnej práce ÚRO v októbri 1959).

*) Voľnými vlastnými finančnými zdrojmi, ktoré možno použiť na financovanie rekreačných zariadení sa rozumejú ako už z dlhodobého normatívu vyplývajúca časť prírastku zisku (zisku) dosiahnutého nad plán alebo v rámci mobilizačného plánu a z normatívu vyplývajúca časť nadplánových odpisov, tak i výsledky z predaja a likvidácie základných prostriedkov, úspory dosiahnuté efektívnejším nadobúdaním decentralizovaných investícií, časť odmien za úspory na decentralizovanej výstavbe, tržby za materiál získaný pri výstavbe, prostriedky uvoľnené zrýchlením obratu obežných prostriedkov, prípadne voľné finančné zdroje z minulých rokov.

*) Mzdy týchto stálych zamestnancov sa čerpajú na ťarchu mzdového fondu závodu.
Mzdy príležitostných strážcov a osôb, ktorých mzdy sa zahrňujú do nákladov na udržiavanie a vlastnú prevádzku závodných rekreačných zariadení, vypláca závod a závodný výbor tieto závodu refunduje: títo pracovníci a im vyplácané mzdy sa nezahrňujú ani do plánovaného ani do skutočného evidenčného počtu pracovníkov a mzdového fondu závodu.

**) Smernice pre pionierske tábory ROH vydané Ústrednou radou odborov.

***) Smernice Ústrednej rady odborov pre nepravidelnú hromadnú (zájazdovú) prepravu osôb autobusami, ktoré sú vo vlastníctve základných organizácií ROH z 26. 6. 1958 a list ÚRO k týmto smerniciam z 19. 8. 1958 a vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1956 Ú. l. (Ú. v.) o sadzbách za nepravidelnú hromadnú (zájazdovú) prepravu osôb dopravnými prostriedkami, ktoré sú v majetku závodu.

*) Smernice Ministerstva financií č. 75/1956 Ú. l. (Ú. v.) o finančnej úhrade patronátnej činnosti organizácií štátneho socialistického sektora.

**) Smernice Ministerstva financií č. 117/64.520/59 o financovaní a účtovaní nákladov spojených s výkonom práce žiakov a študentov vo výrobe, uverejnené vo Věstníku Ministerstva financií č. 8 z r. 1959.

***) Smernice Ministerstva financií č. 117/58.690/59 o financovaní závodných jaslí a závodných materských škôl, uverejnené vo Věstníku Ministerstva financií č. 11-12 z roku 1959.

*) Ustanovenia čl. 16, 19 časti A a čl. 14, 15, 20 časti B smerníc Ministerstva financií č. 113/128.000/58 a čl. 4 smerníc Ministerstva financií č. 117/157.000/58 uverejnených vo Věstníku Ministerstva financií č. 6 a 10 z roku 1958.