Nariadenie vlády č. 121/1960 Zb.Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách

Čiastka 49/1960
Platnosť od 18.08.1960 do28.01.1990
Účinnosť od 18.08.1960 do28.01.1990
Zrušený 17/1990 Zb.

OBSAH

121

VLÁDNE NARIADENIE

z 5. augusta 1960

o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 3 Branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:


§ 1

Doba trvania základnej služby absolventov vysokých škôl, ktorí boli zaradení do vojenskej prípravy na vysokých školách počínajúc školským rokom 1960/1961 a ukončili vojenskú prípravu záverečnými skúškami, sa určuje na 12 mesiacov.

§ 2

Doba trvania základnej služby absolventov vysokých škôl, ktorí boli zaradení do vojenskej prípravy na vysokých školách skôr ako v školskom roku 1960/1961 a ukončili vojenskú prípravu záverečnými skúškami, sa určuje na 6 mesiacov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.