Vyhláška č. 12/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957

Čiastka 5/1960
Platnosť od 23.02.1960 do19.05.1966
Účinnosť od 09.03.1960 do19.05.1966
Zrušený 93/1969 Zb.

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. januára 1960

o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957

Na XIV. Svetovom poštovom kongrese v Ottawe sa 3. októbra 1957 dojednali:


1. Svetový poštový dohovor,

2. Dojednanie o poštových balíkoch,

3. Dojednanie o cenných listoch a cenných balíkoch,

4. Dojednanie o poštových poukážkach a poštových cestovných bonoch,


5. Dojednanie o zásielkach na dobierku.

Dohovor a dojednania ratifikoval 22. júna 1959 prezident republiky.

Dohovor a dojednania nadobudli podľa svojich ustanovení medzinárodnú účinnosť 1. apríla 1959.

Český preklad dohovoru a dojednaní vydalo Ministerstvo spojov pod názvom „Akta XIV. Svetového poštového kongresu v Ottawe 1957“. Do tohto prekladu a do francúzskeho znenia dohovoru a dojednaní možno nazrieť na poštových úradoch.


David v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pozri vyhlášku Ministerstva školstva a kultúry č. 89/1958 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti a vyhlášku č. 132/1958 Ú.l. (Ú.v.) o výške cien služieb v odbore koncertnej a inej hudobnej činnosti, v odbore estrád a artistických produkcií a v odbore divadelnej činnosti.

2) Pozri vyhlášku Ministerstva financií č. 244/1956 Ú.l. (Ú.v.) o niektorých opatreniach v odbore dane zo mzdy, doplnenú vyhláškou č. 111/1957 Ú.l. (Ú.v.)

3) Podľa vyhlášky č. 99/1958 Ú.l. (Ú.v.) o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.