Vyhláška č. 114/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Čiastka 45/1960
Platnosť od 29.07.1960
Účinnosť od 13.08.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 15. júna 1960.

114

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. júna 1960

o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou


Dňa 25. novembra 1959 bola v Berlíne podpísaná Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

Národné zhromaždenie so Zmluvou vyslovilo súhlas 25. mája 1960 a prezident republiky ju ratifikoval 6. júna 1960. Ratifikačné listiny sa vymenili v Prahe 15. júna 1960.

Podľa svojho článku 19 Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 15. júna 1960.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA

o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Prezident Československej republiky a prezident Nemeckej demokratickej republiky,

vedení prianím ďalej rozvíjať a upevňovať hospodárske vzťahy medzi oboma spriatelenými štátmi a ustanoviť v zmluve základné podmienky, ktoré tieto vzťahy upravujú,

sa rozhodli,

uzavrieť Zmluvu o Dohode a plavbe. Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky

námestníka predsedu vlády a predsedu Štátne plánovacej komisie inž. Otakara Šimůnka,

prezident Nemeckej Demokratickej republiky

námestníka predsedu vlády a ministra zahraničného a vnútronemeckého obchodu

Heinricha Raua,

ktorí vymenivší si svoje plnomocenstvá zhľadavší ich v dobrej a náležitej forme dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany urobia aj naďalej všetky potrebné opatrenie na rozvoj a upevnenie obchodných vzťahov medzi oboma štátmi v duchu priateľskej spolupráce a vzájomnej pomoci na zásade rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

Za tým účelom vlády Zmluvných strán budú dojednávať dohody, medzi nimi i dohody dlhodobé. o vzájomných dodávkach tovaru a o iných podmienkach, ktoré zabezpečia rozvoj výmeny tovaru v súlade s potrebami národného hospodárstva oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany vzájomne si poskytnú bezpodmienečné zachádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach, týkajúcich sa obchodu, námornej plavby, ako aj všetkých ostatných hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi.

Článok 3

V zhode s ustanoveniami článku 2 Zmluvne strany vzájomne si poskytnú zachádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých colných otázkach, najmä pokiaľ ide o clá, dane alebo iné dávky, uskladnenie tovaru pod colnou kontrolou a predpisy a formality pre colné odbavenie tovaru.

Článok 4

V zhode s ustanoveniami článku 2 pôdohospodárske a priemyslové výrobky dovážané z územia jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany nepodliehajú iným alebo vyšším clám, daniam, alebo iným dávkam, ani iným predpisom alebo obťažnejším formalitám než akým podliehajú pôdohospodárske a priemyslové výrobky rovnakého druhu ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Pôdohospodárske a priemyslové výrobky jednej Zmluvnej strany vyvážané na územie druhej Zmluvnej strany nepodliehajú taktiež iným alebo vyšším clám, daniam alebo iný dávkam, ani iným predpisom alebo obťažnejším formalitám než akým podliehajú pôdohospodárske a priemyslové výrobky rovnakého druhu pri vývoze na územie ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 5

Pôdohospodárske a priemyslové výrobky jednej Zmluvnej strany dovážané na územie druhej Zmluvnej strany cez územie tretieho štátu alebo tretích štátov nepodliehajú pri dovoze iným alebo vyšším clá , daniam alebo iným dávkam, ani iným predpisom alebo obťažnejším formalitám, než akým by podliehali, ak by boli z krajiny pôvodu dovážané priamo.

Toto ustanovenie platí i pre pôdohospodárske a priemyslové výrobky, ktoré počas prepravy cez územie tretieho štátu alebo tretích štátov sa prekladali, prebalili alebo uskladnili.

Článok 6

Základom pre vyrúbenie cla na pôdohospodárske a priemyslové výrobky dovážané z území jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany bude zásadne cena uvedená vo faktúre.

Článok 7

Za podmienky, že budú počas lehoty určené colnou správou späť vyvezené alebo dovezené a že sa preukáže ich totožnosť, oslobodia sa pri dovoze a vývoze od ciel, daní alebo iných dávok najmä tieto predmety:

a) predmety určené pre veľtrhy, výstavy, prehliadky alebo súťaže;

b) predmety určené na vykonávanie pokusov alebo skúšok;

c) predmety dovážané na opravu a po oprave zase vyvážané;

d) pôdohospodárske a priemyslové výrobky dovážané na spracovanie alebo zušľachtenie a po spracovaní alebo zušľachtení zasa vyvážané;

e) nástroje a náradie pre montáže, ktoré si montéri dovážajú alebo vyvážajú alebo ktoré sa im zasielajú vopred alebo dodatočne;

f) znakované obaly dovážané pre naplnenie, ako aj obaly obsahujúce predmety dovozu a vyvážané späť po uplynutí určenej lehoty.

Vzorky tovaru vyvážané na územie druhej Zmluvnej strany v množstve v obchode obvyklom a používané len ako vzorky, ako aj katalógy, cenníky, prospekty a reklamný materiál, včítane reklamných filmov, sa na území druhej Zmluvnej strany bez ďalšieho oslobodia od ciel, ani alebo iných dávok ako pri dovoze tak i pri spätnom vývoze.

Článok 8

V zhode s ustanoveniami článku 2 vnútorné dávky, ktorým na území jednej Zmluvnej strany podlieha výroba, spracovanie, obeh alebo spotreba niektorého pôdohospodárskeho alebo priemyslového výrobku, bez ohľadu na to, pre čí prospech a menom koho sa vyberajú, nepostihujú pôdohospodárske a priemyslové výrobky druhej Zmluvnej strany viac než výrobky rovnakého druhu ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 9

Žiadna zo Zmluvných strán nepoužije pri dovoze z územia druhej Zmluvnej strany alebo pri vývoze na územie druhej Zmluvnej strany žiadnych obmedzení alebo zákazov, pokiaľ ich nepoužije voči všetkým ostatným štátom.

Zmluvné strany si však vyhradzujú právo zakázať alebo obmedziť dovoz alebo vývoz z dôvodov bezpečnosti štátu, zachovania verejného poriadku, ochrany zdravia, ochrany zvierat a rastlín, ochrany kultúrnych diel, alebo archeologických a historických hodnôt, pokiaľ taký zákaz alebo obmedzenie sa použije za rovnakých okolností voči všetkým ostatným štátom.

Článok 10

Pôdohospodárske a priemyslové výrobky jednej Zmluvnej strany prepravované z územia alebo na územie tretieho štátu cez územie druhej Zmluvnej strany nepodliehajú clám, daniam alebo iným dávkam.

Pokiaľ ide o predpisy a formality, týkajúce sa prevozu, nebudú pre uvedené výrobky poskytované menšie výhody ako pre náklady ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 11

Československým námorným obchodným lodiam a ich nákladom sa v prístavoch Nemeckej demokratickej republiky pri príchode, odchode ako aj pobyte poskytne zachádzanie podľa zásady najvyšších výhod. Zachádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa poskytne najmä pokiaľ ido o:

a) dávky a poplatky akéhokoľvek druhu vyberané menom alebo v prospech štátu, úradov alebo iných organizácií;

b) pristávanie, nakladanie a vykladanie lodí v prístavoch a kotvištiach;

c) používanie služieb lodivodov, použitie kanálov, preplavovacích zariadení, mostov, signálov, a osvetlení plavebnej cesty;

d) použitie žeriavov, váh, skladov, lodeníc, suchých dokov a opravárenských dielní;

e) zásobovanie pohonnými látkami, mazadlami, vodou a potravinami; f) všetky predpisy, včítane ustanovení o ochrane zdravia a o karanténe.

Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na výkon prístavných služieb včítane sprievodnej služby lodivodov, organizovanej záchrannej a pomocnej služby a vlečnej služby, ani na pobrežnú plavbu (kabotáž). Za pobrežnú plavbu sa však nepokladá plavba lodí uvedených v odseku 1 z jedného prístavu Nemeckej demokratickej republiky do druhého jej prístavu za účelom vyloženia nákladu privezeného z tretieho štátu alebo za účelom naloženia nákladu, určeného do tretieho štátu.

Článok 12

Ak Československá loď stroskotá alebo sa ocitne v núdzi pri brehoch Nemeckej demokratickej republiky, požíva loď i jej náklad rovnaké výhody a práva, aké poskytuje zákonodarstvo Nemeckej demokratickej republiky vlastným lodiam v rovnakej situácii. Veliteľovi, posádke a cestujúcim, ako aj lodi a jej nákladu vždy sa poskytne potrebná pomoc a podpora v takej miere, v akej sa poskytuje vlastným lodiam v rovnakej situácii.

Článok 13

Štátna príslušnosť československých lodí sa úradmi Nemeckej demokratickej republiky uzná na základe listín nachádzajúcich sa na lodi a vydaných kompetentnými československými úradmi podľa zákonov a prepisom Československej republiky.

Výmerové listy a iné lodné listiny nachádzajúce sa na lodi a vydané kompetentnými československými úradmi sa uznajú úradmi Nemeckej demokratickej republiky. V zhode s týmto ustanovením československé lode vybavené riadne vydanými výmerovými listmi sa v prístavoch Nemeckej demokratickej republiky oslobodia od opätovného premerania a za základ pre výpočet prístavných poplatkov sa vezme čistý priestor lode vyznačený v liste.

Článok 14

Kompetentné organizácie Zmluvných strán, činnosť ktorých sa týka námornej dopravy, môžu na území druhej Zmluvnej strany udržiavať zastupiteľstvo. Tieto zastupiteľstva požívajú tie isté práva a výhody, ktoré sa poskytujú obdobným zastupiteľstvám organizácií ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 15

Pokiaľ ide o prepravu osôb a batožín na vnútrozemských pozemných a vodných cestách, ako aj na železniciach, Zmluvné strany si vzájomne poskytnú zachádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach, týkajúcich sa prevzatia nákladu na prepravu, druhov a spôsobov prepravy, ako aj výdavkov a dávok spojených s prepravou.

Článok 16

Právnické osoby, majúce sídlo na území jednej zo Zmluvných strán a zriadené podľa jej právneho poriadku, sa uznajú ako právnické osoby aj na území druhej Zmluvnej strany; obchodnú činnosť môžu vykonávať na území druhej Zmluvnej strany v zhode s jej zákonodarstvom.

Článok 17

Pokiaľ iné dohody neustanovia inak, právnické osoby jednej Zmluvnej strany požívajú na území druhej Zmluvnej strany v rámci ustanovení tejto Zmluvy tie isté práva a výhody, ktoré sa priznávajú právnickým osobám ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 18

Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na práva a výhody, ktoré jedna zo Zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne iným susedným štátom v záujme uľahčenia pohraničného styku.

Článok 19

Táto Zmluva bude čo najskôr ratifikovaná a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

Zmluva zostane v platnosti až do uplynutia šesť mesiacov odo dňa, keď jedna zo Zmluvných strán oznámi písomne druhej Zmluvnej strane svoj úmysel Zmluvu vypovedať.

Dané v Berlíne 25. novembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch Zmluvných strán Zmluvu podpísali a opatrili svojimi pečiatkami.

Za

Československú republiku:

inž. Šimůnek v. r.

Za

Nemeckú demokratickú republiku:

Rau v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.