113

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. júla 1960

o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci a správy na Slovensku. Pomáha pod vedením Komunistickej strany Československa zabezpečovať v rámci jednotného výkonu štátnej moci a správy všestranný rozvoj hospodárstva a kultúry na Slovensku.

(2) Slovenská národná rada vykonáva pôsobnosť v rozsahu určenom ústavou tak, aby bola účinným nástrojom pracujúceho ľudu pri zabezpečovaní politických, hospodárskych a kultúrnych úloh na Slovensku.

§ 2

Orgány Slovenskej národnej rady sú Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, predseda Slovenskej národnej rady a komisie Slovenskej národnej rady.

Druhá časť

Slovenská národná rada

§ 3

Pôsobnosť Slovenskej národnej rady

Do pôsobnosti Slovenskej národnej rady patrí:

a) uznášať sa v súlade s celoštátnym zákonodarstvom na zákonoch Slovenskej národnej rady vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie všestranného hospodárskeho kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu;

b) uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady v prípadoch, v ktorých ju na to Národné zhromaždenie splnomocní zákonom;

c) zúčastňovať sa na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a v rámci štátneho plánu súhrnne prerokúvať otázky rozvoja národného hospodárstva a kultúry na Slovensku;

d) prerokúvať a schvaľovať rozpočet Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku;

e) podávať návrhy zákonov Národnému zhromaždeniu;

f) vykonávať kontrolu v medziach vlastnej právomoci;

g) zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti;

h) voliť Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, komisie Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej plánovacej komisie a povereníkov Slovenskej národnej rady;

ch) prerokúvať zprávy predsedníctva, komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady.

§ 4

Zasadania Slovenskej národnej rady

(1) Slovenskú národnú radu zvoláva na zasadania a vyhlasuje zasadania za skončené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na zasadania najmenej dvakrát do roka.

(2) Ak v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, žiada aspoň tretina poslancov Slovenskej národnej rady, aby bola Slovenská národná rada zvolaná, je Predsedníctvo Slovenskej národnej rady povinné zvolať Slovenskú národnú radu na zasadanie tak, aby sa Slovenská národná rada zišla do 14 dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná.

(3) V čase zasadania Slovenskej národnej rady predseda Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na jednotlivé schôdzky.

Rokovanie na schôdzkach Slovenskej národnej rady

§ 5

Slovenská národná rada schvaľuje na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady program rokovania a spôsob prerokúvania jednotlivých bodov programu.

§ 6

Rečníkom sa dáva slovo spravidla v poradí, ako sa prihlásili o slovo. Každý rečník má právo hovoriť vo svojej materinskej reči.

§ 7

(1) Slovenská národná rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

(2) Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch.

§ 8

(1) Schôdzky Slovenskej národnej rady sú zásadne verejné.

(2) Slovenská národná rada sa môže na návrh svojho predsedu alebo povereníka Slovenskej národnej rady uzniesť, že schôdzka je neverejná.

§ 9

O každej schôdzke Slovenskej národnej rady sa vyhotoví zápisnica a stenografická zpráva. Zápisnicu overujú predseda Slovenskej národnej rady a zapisovateľ.

§ 10

Zapisovatelia zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisníc zo schôdzok Slovenskej národnej rady a pomáhajú pri zisťovaní výsledkov hlasovania.

Tretia časť

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

§ 11

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je výkonným orgánom Slovenskej národnej rady v rámci jej právomoci.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má 16 členov. Skladá sa z predsedu Slovenskej národnej rady, jej podpredsedov a ďalších členov predsedníctva.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada zo svojho stredu na celé volebné obdobie. Predsedníctvo zotrváva vo svojej funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, dokiaľ si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí svoje predsedníctvo.

§ 12

Do pôsobnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady patrí najmä:

a) zabezpečovať vykonávanie zákonov a dbať najmä o to, aby sa úlohy štátneho plánu na Slovensku plnili rovnomerne a v plnom súlade s plánom;

b) prerokúvať a vyjadrovať sa k návrhom plánov rozvoja hospodárstva a kultúry jednotlivých krajov na Slovensku, k návrhom krajských rozpočtov a k investičným úlohám presahujúcim rámec kraja;

c) predkladať na základe návrhu Finančnej a rozpočtovej komisie Slovenskej národnej rady, prorokovaného v Slovenskej plánovacej komisii, Slovenskej národnej rade návrh rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku a uznášať sa na poukazovacom práve;

d) prerokúvať a riešiť v súlade s celoštátnymi záujmami otázky kultúrnej politiky na Slovensku; prerokúvať a riešiť otázky kultúrnej činnosti národností na Slovensku;

e) vyjadrovať sa na úseku pôdohospodárskej výroby k plánom ústredne riadených organizácií na Slovensku a k návrhu plánu vedeckovýskumných úloh Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied;

f) prerokúvať iniciatívne návrhy zákonov Slovenskej národnej rady a predkladať ich buď priamo alebo po ich prerokovaní v komisii Slovenskej národnej rady so svojim stanoviskom Slovenskej národnej rade;

g) vydávať uznesenia a nariadenia na základe zákonov Slovenskej národnej rady a na ich vykonanie;

h) predkladať Slovenskej národnej rade na prerokovanie návrhy zákonov pre Národné zhromaždenie;

ch) riadiť a zjednocovať prácu komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady a prerokúvať ich zprávy a pripravovať návrhy na zasadania Slovenskej národnej rady;

i) kontrolovať prácu komisií Slovenskej národnej rady a povereníkov Slovenskej národnej rady a organizovať ich kontrolnú činnosť;

j) riadiť a zjednocovať činnosť poslancov Slovenskej národnej rady a pomáhať v činnosti krajským združeniam poslancov pri plnení ich úloh;

k) vymenúvať a navrhovať štátnych funkcionárov na Slovensku v rozsahu určenom vládou;

l) predkladať Slovenskej národnej rade návrh programu zasadaní Slovenskej národnej rady a navrhovať program a čas jej schôdzok;

m) vyhlasovať a zabezpečovať doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady ;

n) rozhodovať o dovolenkách poslancov Slovenskej národnej rady;

o) upravovať vnútornú organizáciu a zásady práce aparátu Slovenskej národnej rady.

§ 13

Rokovanie Predsedníctva Slovenskej národnej rady

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa schádza najmenej raz za mesiac.

(2) Schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady sú neverejné.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(4) Z každej schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa spíše zápisnica.

Štvrtá časť

§ 14

Predseda Slovenskej národnej rady

Do pôsobnosti predsedu Slovenskej národnej rady patrí najmä:

a) na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zvolávať a viesť schôdzky Slovenskej národnej rady;

b) zvolávať a viesť schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady a navrhovať program ich rokovania;

c) zastupovať Slovenskú národnú radu navonok;

d) podpisovať zákony a uznesenia Slovenskej národnej rady;

e) podávať Slovenskej národnej rade zprávy o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Piata časť

Komisie Slovenskej národnej rady

§ 15

(1) Slovenská národná rada zriaďuje pre jednotlivé úseky svojej činnosti komisie Slovenskej národnej rady.

(2) Komisie Slovenskej národnej rady sú iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány Slovenskej národnej rady.

§ 16

(1) Slovenská národná rada zriaďuje tieto komisie Slovenskej národnej rady:

Slovenskú plánovaciu komisiu,

Finančnú a rozpočtovú komisiu Slovenskej národnej rady,

Komisiu Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo,

Komisiu Slovenskej národnej rady pre výstavbu,

Komisiu Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru,

Komisiu Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo,

Právnu komisiu Slovenskej národnej rady a

Mandátovú komisiu Slovenskej národnej rady.

(2) Na prerokovanie určitých otázok môže Slovenská národná rada zriaďovať dočasné komisie Slovenskej národnej rady.

§ 17

(1) Slovenská národná rada určuje počet členov jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady a volí predsedov komisií a ich členov.

(2) Slovenská národná rada volí členov komisií Slovenskej národnej rady na celé volebné obdobie a môže ich kedykoľvek odvolať.

(3) Členmi komisií Slovenskej národnej rady sú poslanci Slovenskej národnej rady a politickí, hospodárski, kultúrni a iní pracovníci, pričom spravidla dve tretiny členov komisií Slovenskej národnej rady sú poslanci Slovenskej národnej rady.

(4) Členmi Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady môžu byť iba poslanci Slovenskej národnej rady.

§ 18

(1) Za predsedov komisií Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada spravidla povereníkov Slovenskej národnej rady.

(2) Predsedom Slovenskej plánovacej komisie je podpredseda Slovenskej národnej rady.

§ 19

Do pôsobnosti komisií Slovenskej národnej rady patrí najmä:

a) sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, rokovať a uznášať sa o nich, pomáhať ich zabezpečovať a predkladať svoje uznesenia a návrhy Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu;

b) podieľať sa na vypracúvaní a posudzovaní návrhov predkladaných Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu;

c) sledovať a kontrolovať, ako sa plnia uznesenia strany a vlády a uznesenia a opatrenia Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva;

d) prerokúvať a vyjadrovať sa na svojich úsekoch k plneniu plánov rozvoja národného hospodárstva a kultúry na Slovensku, mobilizovať pracujúcich k plneniu úloh plánu a navrhovať opatrenia odstránenie nedostatkov;

e) prerokúvať úlohy, ktoré im uloží zákon Slovenskej národnej rady, uznesenie Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva, ako aj otázky, ktorými sa zaoberajú v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady z vlastného podnetu;

f) rozhodovať vo veciach inštitúcií priamo riadených Slovenskou národnou radou, pokiaľ toto rozhodovanie nepatrí Slovenskej národnej rade alebo jej predsedníctvu.

§ 20

Vo svojej činnosti sa komisie Slovenskej národnej rady opierajú o spoluprácu s pracujúcimi a s ich organizáciami, úzko spolupracujú najmä s Revolučným odborovým hnutím, využívajú skúsenosti, pripomienky a podnety pracujúcich pre svoju prácu.

§ 21

Slovenská plánovacia komisia

(1) Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie.

(2) Do pôsobnosti Slovenskej plánovacej komisie patrí najmä:

a) vypracúvať na základe smerníc Komunistickej strany Československa a vlády, podľa pokynov Štátnej plánovacej komisie v spolupráci s ňou a ministerstvami, krajskými národnými výbormi na Slovensku návrhy súhrnného rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v rámci dlhodobých, päťročných a ročných plánov rozvoja národného hospodárstva a predkladať ich Slovenskej národnej rade a Štátnej plánovacej komisii;

b) predkladať Štátnej plánovacej komisii iniciatívne návrhy, rozbory a podklady týkajúce sa súhrnného rozvoja hospodárstva, rozvoja jednotlivých odvetví výroby, rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, rozmiestnenia výrobných síl a rozvoja jednotlivých oblastí na Slovensku.

(3) Náplň činnosti a organizačnú štruktúru Slovenskej plánovacej komisie určí vláda osobitným štatútom.

§ 22

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady pripravuje a predkladá Slovenskej národnej rade návrhy na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Rokovanie komisií Slovenskej národnej rady

§ 23

(1) Ustavujúcu a ostatné schôdzky komisie Slovenskej národnej rady zvoláva a vedie predsedu komisie Slovenskej národnej rady.

(2) Komisie Slovenskej národnej rady sa schádzajú podľa schváleného plánu práce a podľa potreby.

(3) Na ustavujúcej schôdzke si komisia Slovenskej národnej rady zvolí z poslancov Slovenskej národnej rady podpredsedu a zapisovateľa.

§ 24

Komisia Slovenskej národnej rady je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

§ 25

(1) Schôdzky komisií Slovenskej národnej rady sú neverejné. Na návrh predsedu Slovenskej národnej rady alebo predsedu komisie Slovenskej národnej rady možno rokovanie komisie Slovenskej národnej rady vyhlásiť za tajné.

(2) V takomto prípade môžu byť prítomné okrem členov komisie Slovenskej národnej rady a členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady iné osoby len so súhlasom predsedu Slovenskej národnej rady alebo predsedu príslušnej komisie Slovenskej národnej rady.

§ 26

Komisie Slovenskej národnej rady môžu vytvárať na prípravu určitých otázok subkomisie. Zloženie subkomisií určí komisia Slovenskej národnej rady tak, aby v nich bolo zabezpečené všestranné posúdenie príslušnej otázky. Za predsedu subkomisie určí komisia Slovenskej národnej rady niektorého zo svojich členov. Ostatní členovia subkomisie nemusia byť členmi Slovenskej národnej rady.

§ 27

(1) Komisie Slovenskej národnej rady môžu prizývať na svoje schôdzky ďalších spolupracovníkov, a to tak poslancov, ktorí nie sú členmi komisie, ako aj iných pracovníkov, najmä odborníkov, vedcov, pracovníkov štátneho a hospodárskeho aparátu a zástupcov organizácii pracujúcich.

(2) Poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú členmi komisie Slovenskej národnej rady, môžu byť prítomní na rokovaní komisie Slovenskej národnej rady alebo subkomisie - pokiaľ tieto nie sú vyhlásené za tajné - a majú poradný hlas.

§ 28

(1) Komisie Slovenskej národnej rady navzájom spolupracujú a pomáhajú si v práci.

(2) Ak to vyžaduje záujem veci, môžu komisie Slovenskej národnej rady rokovať spoločne a podávať Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu spoločné zprávy alebo návrhy.

§ 29

Komisie Slovenskej národnej rady si môžu vyžadovať od orgánov štátnej správy a iných štátnych orgánov vysvetlenia, informácie a iné podklady, ktoré potrebujú pre svoju činnosť. Na ten účel môžu tiež vykonávať v medziach svojej pôsobnosti prieskumy. Rovnaké oprávnenie majú aj subkomisie.

§ 30

(1) Komisie Slovenskej národnej rady podávajú Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu zprávy o svojej činnosti.

(2) Vlastné námety predkladajú komisie Slovenskej národnej rady Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, ktoré ich prerokuje a podá o nich zprávu Slovenskej národnej rade.

§ 31

Ak uznesenie alebo opatrenie komisie Slovenskej národnej rady odporuje uzneseniam alebo opatreniam vyšších orgánov, môže ich Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zrušiť.

Šiesta časť

Poslanci Slovenskej národnej rady

§ 32

Poslanci Slovenskej národnej rady majú právo:

a) predkladať Slovenskej národnej rade návrhy zákonov Slovenskej národnej rady a iné návrhy;

b) podávať dotazy na povereníkov Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej národnej rady a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady; dotazy môžu byť ústne alebo písomné; dotázaní odpovedajú na dotazy najneskoršie do 30 dní;

c) požadovať od orgánov štátnej správy a iných orgánov vysvetlenia potrebné pre svoju činnosť.

§ 33

Poslanci Slovenskej národnej rady sú povinní:

a) pracovať vo svojom volebnom obvode, skladať svojim voličom pravidelne účty zo svojej činnosti a podávať im zprávy o činnosti Slovenskej národnej rady; vysvetľovať voličom význam zákonov schválených Národným zhromaždením a Slovenskou národnou radou a pôsobiť tak na to, aby štátne a hospodárske orgány a občania dodržiavali zákony; v dennom živote si overovať, ako sa zákony vykonávajú a ako sa osvedčujú;

b) prihliadať vo svojej práci na návrhy, sťažnosti a želania občanov a uplatňovať skúsenosti získané v styku s občanmi v Slovenskej národnej rade a jej orgánoch;

c) úzko spolupracovať s národnými výbormi a organizáciami pracujúcich a pomáhať im pri vykonávaní zákonov a uznesení strany a vlády najmä tým, že získavajú občanov svojich volebných obvodov pre aktívne plnenie úloh socialistickej výstavby a rozvíjajú tvorivé sily pracujúcich.

§ 34

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sú povinní činne a iniciatívne sa zúčastňovať na všetkých prácach Slovenskej národnej rady, najmä na schôdzkach Slovenskej národnej rady a jej komisií a subkomisií. Každý poslanec Slovenskej národnej rady je zásadne povinný pracovať v niektorej komisií Slovenskej národnej rady.

(2) Ak sa poslanec Slovenskej národnej rady nemôže zúčastniť na prácach Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov, musí sa ospravedlniť.

(3) Poslanec Slovenskej národnej rady môže požiadať z dôležitých dôvodov Predsedníctvo Slovenskej národnej rady o dovolenku.

§ 35

Poslanci národných výborov a občania i organizácie pracujúcich podporujú poslancov Slovenskej národnej rady v ich práci a pomáhajú im pri plnení ich úloh.

Krajské združenia poslancov a Rada poslancov Slovenskej národnej rady

§ 36

(1) V záujme čo najlepšieho výkonu svojej práce združujú sa poslanci Slovenskej národnej rady zvolení na území toho istého kraja v krajskom združení poslancov.

(2) Na schôdzkach krajských združení poslancov sa prerokúvajú smernice pre prácu poslancov Slovenskej národnej rady v ich volebných obvodoch, koordinuje ich činnosť, vyhodnocujú sa metódy ich práce, vymieňajú a zovšeobecňujú sa skúsenosti z ich činnosti a určujú sa ďalšie úlohy.

§ 37

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a zástupcovia krajských združení poslancov - poslanci Slovenskej národnej rady - tvoria Radu poslancov Slovenskej národnej rady. Každé krajské združenie poslancov vysiela do Rady poslancov Slovenskej národnej rady po jednom zástupcovi. Predseda Slovenskej národnej rady môže do Rady poslancov Slovenskej národnej rady pozývať aj ďalších poslancov Slovenskej národnej rady.

§ 38

(1) Rada poslancov Slovenskej národnej rady pomáha Predsedníctvu Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní riadneho chodu práce Slovenskej národnej rady, pri koordinácii práce krajských združení poslancov a pri sledovaní a koordinácii činnosti poslancov Slovenskej národnej rady vo volebných obvodoch.

(2) Prácu Rady poslancov Slovenskej národnej rady vedie predseda Slovenskej národnej rady.

Siedma časť

Rokovanie o návrhoch zákonov

§ 39

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu podávať poslanci, komisie a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 40

(1) Všetky návrhy zákonov Slovenskej národnej rady predložené jej na prerokovanie musia obsahovať presnú formuláciu toho, na čom sa má Slovenská národná rada uzniesť, a musí sa k nim priložiť rozpočet o finančnom dosahu osnovy s návrhom na úhradu potrebného nákladu, a to v súlade s rozpočtovým zákonom.

(2) O tom, či návrh zákona Slovenskej národnej rady, podaný poslancami alebo jednotlivým poslancom Slovenskej národnej rady, sa má stať predmetom rokovania Slovenskej národnej rady, rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ak Predsedníctvo Slovenskej národnej rady návrh zamietne, môžu poslanci (poslanec) Slovenskej národnej rady žiadať, aby návrh bol daný na program rokovania najbližšej schôdzky Slovenskej národnej rady. O takejto žiadosti rozhodne Slovenská národná rada hlasovaním bez rozpravy.

§ 41

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady, ktoré sa majú stať predmetom rokovania Slovenskej národnej rady, pridelí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady príslušnej komisii Slovenskej národnej rady, ak si ich neponechá samo na prerokovanie, alebo ak ich neprerokuje priamo Slovenská národná rada.

§ 42

(1) Na prerokovanie návrhu zákona Slovenskej národnej rady prideleného komisii Slovenskej národnej rady určí predseda komisie zpravodajcu, ktorý podá o výsledku rokovania komisie Slovenskej národnej rady zprávu Slovenskej národnej rade. Popri hlavnom zpravodajcovi možno určiť zpravodajcov aj pre jednotlivé časti.

(2) Ak ten istý návrh zákona Slovenskej národnej rady prerokúva niekoľko komisií Slovenskej národnej rady, môže podať zprávu zpravodajca alebo zpravodajcovia, na ktorých sa dohodli predsedovia komisií Slovenskej národnej rady.

§ 43

Zákony Slovenskej národnej rady vyhlasuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do 14 dní po ich schválení. Vyhlasuje ich v Zbierke zákonov Československej socialistickej republiky.

Ustavujúca schôdzka Slovenskej národnej rady

§ 44

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sa zídu po svojom zvolení na prvú, ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady.

(2) Na ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady zvolá doterajší predseda Slovenskej národnej rady poslancov Slovenskej národnej rady najneskoršie do 4 týždňov odo dňa volieb.

§ 45

(1) Ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady vedie, dokiaľ nebude zvolené predsedníctvo novozvolenej Slovenskej národnej rady, doterajší predseda Slovenskej národnej rady, prípadne niektorý z podpredsedov Slovenskej národnej rady, a to aj keď nie sú členmi novozvolenej Slovenskej národnej rady.

(2) Predsedajúci príjme sľub poslancov Slovenskej národnej rady, podá zprávu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od posledného zasadania Slovenskej národnej rady a riadi voľbu predsedu Slovenskej národnej rady, jej podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 46

(1) Ihneď po zvolení Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa ujme novozvolený predseda Slovenskej národnej rady vedenia schôdzky; príjme sľub od dosiaľ predsedajúceho, ak je poslancom novozvolenej Slovenskej národnej rady, a dá vykonať voľbu zapisovateľov a Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady.

(2) Na ustavujúcej schôdzke Slovenskej národnej rady zvolí Slovenská národná rada komisie Slovenskej národnej rady a predsedov jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady. Zároveň Slovenská národná rada zvolí z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady povereníkov Slovenskej národnej rady.

Ôsma časť

Aparát Slovenskej národnej rady

§ 47

(1) Ako výkonný aparát Slovenskej národnej rady a jej orgánov sa zriaďujú tieto odbory Slovenskej národnej rady:

aparát Slovenskej plánovacej komisie,

Odbor Slovenskej národnej rady pre veci finančné,

Odbor Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo,

Odbor Slovenskej národnej rady pre výstavbu,

Odbor Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru,

Odbor Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a

Odbor Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť.

(2) Na čele aparátu Slovenskej plánovacej komisie je podpredseda Slovenskej národnej rady ako predseda Slovenskej plánovacej komisie.

(3) Na čele odborov Slovenskej národnej rady sú povereníci Slovenskej národnej rady.

§ 48

Pre pomocné, organizačné, administratívne a technické práce zriaďuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady spoločné pomocné a funkčné útvary Slovenskej národne rady. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady upravuje tiež vnútornú organizáciu odborov Slovenskej národnej rady a spoločných pomocných a funkčných útvarov Slovenskej národnej rady.

§ 49

(1) Aparát Slovenskej plánovacej komisie, odbory Slovenskej národnej rady a spoločné pomocné a funkčné útvary tvoria jednotný aparát Slovenskej národnej rady. Odbory Slovenskej národnej rady sú tiež aparátom príslušných komisií Slovenskej národnej rady.

(2) Vo svojej činnosti sa odbory Slovenskej národnej rady riadia smernicami Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva, predsedu Slovenskej národnej rady, komisií Slovenskej národnej rady a príslušných povereníkov Slovenskej národnej rady.


Deviata časť

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 50

Vnútorné pomery a ďalšie pravidlá činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov upravuje Slovenská národná rada alebo jej predsedníctvo uznesením v rámci tohto rokovacieho a pracovného poriadku.

§ 51

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 8/1954 Zb. SNR o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 3/1956 Zb. SNR a zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1948 Zb. SNR o Kancelárii Slovenskej národnej rady.

§ 52

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


Strechaj v. r.