Opatrenie č. 111/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhradách poslancov Národného zhromaždenia

Čiastka 43/1960
Platnosť od 13.07.1960 do30.09.1964
Účinnosť od 01.07.1960 do30.09.1964
Zrušený 183/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 164/1960 Zb. zo dňa 16. novembra 1960.

111

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 13. júla 1960

o náhradách poslancov Národného zhromaždenia

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky uznieslo sa podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Poslancom Národného zhromaždenia náleží na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu náhrada 1500 Kčs mesačne. Ak je poslanec Národného zhromaždenia súčasne poslancom Slovenskej národnej rady, dostane iba jedinú náhradu.

(2) Predsedom výborov Národného zhromaždenia prislúcha okrem náhrady podľa ods. 1 ďalšia náhrada 1000 Kčs mesačne.

(3) Predsedovi Národného zhromaždenia náleží funkčný plat 8000 Kčs, podpredsedom Národného zhromaždenia 5000 Kčs mesačne.

§ 2

(1) Za účasť na schôdzkach Národného zhromaždenia alebo orgánov Národného zhromaždenia, ktorých je poslanec členom, a za účasť pri iných príležitostiach z poverenia Predsedníctva Národného zhromaždenia, ako aj za čas potrebný k cestám na určené miesto a späť, náleží poslancovi náhrada 100 Kčs denne.

(2) Poslanci, ktorí sú zamestnancami, dostanú za dni uvedené v ods. 1 od svojho zamestnávateľa náhradu vo výške priemerného zárobku, vypočítaného za posledné tri mesiace. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere (napr. členom jednotných roľníckych družstiev) poskytne primeranú náhradu ušlého zárobku štát.

(3) Poslanci môžu bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky. Pre cesty na schôdzky Národného zhromaždenia alebo jeho orgánov, alebo pre cesty, na ktoré boli poverení Predsedníctvom Národného zhromaždenia, môžu včítane ciest spiatočných používať aj lietadlá.

§ 3

Náhrady podľa § 1 ods. 1 a 2 a § 2 ods. 1 sú náhradami podľa § 3 ods. 5 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.


§ 4

Zákon č. 62/1954 Zb. o náhradách poslancov Národného zhromaždenia sa zrušuje.

§ 5

Toto zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.