Opatrenie č. 110/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení dekrétu prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o platoch členov vlády

Čiastka 43/1960
Platnosť od 13.07.1960
Účinnosť od 01.07.1960
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 164/1960 Zb. zo dňa 16. novembra 1960.

OBSAH

110

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 13. júla 1960

o zrušení dekrétu prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o platoch členov vlády

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky uznieslo sa podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Zrušuje sa dekrét prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o plate a o činovnom a reprezentačnom prídavku členov vlády.

§ 2

Platy členov vlády sa upravujú na úroveň platov riaditeľov väčších priemyselných podnikov; podrobnosti ustanoví vláda.

§ 3

Základný funkčný plat členov vlády podlieha zdaneniu podľa zákona o dani zo mzdy.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.