29

Vládne nariadenie

zo dňa 7. mája 1954

o archívnictve

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Archívnictvo musí úplne slúžiť politickým, vedeckým, kultúrno-osvetovým a hospodárskym potrebám československého ľudu pri jeho budovateľskom úsilí. Aby archívnictvo mohlo úspešne plniť tieto úlohy, je jednotne organizované a riadené.

§ 2

Súbory písomností a dokumentov archívnej povahy, ktoré vznikli z činnosti štátnych orgánov ich ústavov a zariadení, socialistických právnických osôb, najmä národných a iných podnikov, ktoré spravujú národný majetok, ako aj ich právnych predchodcov, tvoria, pokiaľ boli vytriedené podľa predpisov pre skartáciu, jednotný štátny archívny fond.

§ 3

Jednotný štátny archívny fond je sústredený:

a) v Štátnom ústrednom archíve v Prahe,

b) v Štátnom slovenskom ústrednom archíve v Bratislave,

c) v štátnych archívoch a

d) v ostatných archívoch.

§ 4

(1) Štátny ústredný archív v Prahe sa zaraďuje z archívnych celkov Ústredného archívu Ministerstva vnútra a Archívu Českej zeme.

(2) Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave sa zriaďuje zo Slovenského ústredného archívu v Bratislave.

(3) Štátne archívy sa zriaďujú z archívnych celkov Moravského zemského archívu v Brne a Sliezskeho archívu v Opave a krajských archívov.

(4) Do organizácie štátnych archívov sa postupne do 31. decembra 1955 začlenia poľnohospodársko-lesnícke archívy tak, aby sa úplne zabezpečili vedecké a výskumné záujmy Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu a Československej akadémie pôdohospodárskych vied.

§ 5

(1) Štátne archívy [§ 3 písm. a) až c)] stávajú sa dňom, keď budú prevzaté do správy Ministerstva vnútra, jeho vedeckovýskumnými ústavmi.

(2) Ostatné archívy slúžia predovšetkým potrebám orgánov, u ktorých sú zriadené. Správu týchto archívov vykonávajú kompetentné orgány podľa smerníc Ministerstva vnútra.

§ 6

Organizácia a riadenie archívnictva náleží Ministerstvu vnútra.

§ 7

Ministerstvo vnútra organizuje a riadi archívnictvo najmä tým, že:

a) vydáva pokyny pre vedenie archívnych prác,

b) kontroluje stav a úschovu archívneho materiálu a dohliada na jeho účelné rozmiestnenie,

c) vedie evidenciu jednotného štátneho archívneho fondu,

d) riadi vedeckú a kultúrno-osvetovú prácu štátnych archívov,

e) dohliada na vykonávanie vyraďovacích prác,

f) stará sa o spristupňovanie a zverejňovanie archívneho materiálu,

g) stará sa o politický a odborný rast archívnych pracovníkov.

§ 8

(1) Poradným orgánom Ministerstva vnútra v otázkach vedeckých a archívnoodborných je Vedecká archívna rada, ktorá má najviac 18 členov. Predsedu a ostatných členov Vedeckej archívnej rady vymenúva minister vnútra po dohode s prezidentom Československej akadémie vied a ministrom školstva.

(2) Poradným orgánom Povereníctva vnútra vo vedeckých a odborných otázkach slovenského archívnictva je Slovenská vedecká archívna rada, ktorá má najviac 6 členov. Predsedu a ostatných členov Slovenskej vedeckej archívnej rady vymenúva povereník vnútra po dohode s predsedom Slovenskej akadémie vied a povereníkom školstva.

(3) Členstvo vo Vedeckej archívnej rade a Slovenskej vedeckej archívnej rade je čestné.

§ 9

Do organizácie štátnych archívov sa môžu začleniť i ostatné archívy. O začlenení rozhodne minister vnútra po dohode s kompetentnými ministrami.

§ 10

Pri začleňovaní archívov do organizácie štátnych archívov prevezme Ministerstvo vnútra dňom začlenenia plánované pracovné sily, finančné a materiálno-technické prostriedky, nehnuteľnosti a ostatné zariadenia archívov v rozsahu a za podmienok, za ktorých sa ich doteraz používalo.

§ 11

(1) Podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá minister vnútra po dohode s prezidentom Československej akadémie vied a ministrom školstva.

(2) Minister vnútra môže tiež určiť výnimky pre niektoré archívne celky zvláštneho významu.

§ 12

Archívny materiál uložený v archívoch ozbrojených síl je súčasťou jednotného štátneho archívneho fondu; riadenie a organizácia archívov ozbrojených síl a využitie archívneho materiálu uloženého v týchto archívoch prislúcha výhradne orgánom vojenskej správy.


§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode s prezidentom Československej akadémie vied a s ostatnými dotknutými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Barák v. r.