Čiastka č. 15/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 12.02.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 15.02.2011
30/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 113/2009 Z. z. 15.02.2011
31/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 01.09.2011
32/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia
r1/c15/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2004 Z. z.