Čiastka č. 110/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
280/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 01.07.2010
281/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. 01.07.2010
282/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 01.07.2010
283/2010 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu 01.07.2010
284/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii zo dňa 25. mája 2006
285/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky
286/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa