Oznámenie č. 284/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii zo dňa 25. mája 2006

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 11 ods. 2.

284

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2010 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii zo dňa 25. mája 2006.

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.