Čiastka č. 213/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
639/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 01.01.2009
640/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 01.01.2009
641/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry 01.01.2009
642/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z. 01.01.2009
643/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2008
644/2008 Z. z. Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu 01.01.2009
645/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.01.2009
646/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka