Čiastka č. 96/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 19.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
267/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 01.01.2007
268/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 01.07.2006
269/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 01.06.2006
270/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov 01.07.2006
271/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode
272/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií
273/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie