Oznámenie č. 271/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006

271

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, podpísaná 21. decembra 1992 v Krakove, sa v súlade s článkom 41 ods. b) Dohody dopĺňacej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode, ktorá bola podpísaná 4. júla 2003 v Ľubľane, prestala automaticky uplatňovať voči stranám, ktoré vstúpili do Európskej únie.

Pre Slovenskú republiku bola platnosť dohody vrátane dodatkových protokolov č. 2 až 14 a prístupových dohôd skončená 1. mája 2004.

Do textu dopĺňacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.